Evenementenvergunning

Er kunnen maatregelen gelden die invloed hebben op uw evenement. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de laatste informatie over de coronamaatregelen.

Evenementen vormen een risico op een snelle en brede verspreiding van het coronavirus. Daarom is het noodzakelijk dat we alle aanvragen voor een evenementenvergunning toetsen.

Beoordeling evenementen

Voor alle evenementen, ook de kleine, moet een aanvraag ingediend worden. Wij kijken dan bijvoorbeeld of de onderlinge afstand van 1,5 meter kan worden nageleefd. Onder het kopje ‘Voldoen aan coronamaatregelen’ leest u wat wij van u nodig hebben om het evenement te beoordelen.

Aanvraagtermijn

Voor een klein evenement moet u de vergunning minimaal drie weken van tevoren aanvragen. Voor een middelgroot evenement geldt een termijn van minimaal acht weken van tevoren. Een groot evenement dient u minimaal twaalf weken van tevoren aan te vragen. Aan een vergunning zijn kosten verbonden.
Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen' om een aanvraag te doen. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven.
 

Evenementenvergunning aanvragen

 

Voldoen aan coronamaatregelen

Bij de aanvraag voor evenementenvergunning dient altijd een protocol toegevoegd te worden op basis van de coronamaatregelen. In dit protocol moet het volgende zijn opgenomen:

 • Een duidelijke plattegrond en omschrijving met maatregelen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden (gescheiden looproutes). Als er sanitaire voorzieningen zijn, ook hiervoor aangeven hoe dit geregeld wordt.
 • Maatregelen die u neemt om het publiek te wijzen op de in acht te nemen hygiënemaatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert (gezondsheidscheck).
 • Maatregelen die u neemt om ervoor te zorgen dat de druk op het evenement zo gedoseerd wordt, dat bezoekers voldoende ruimte hebben en krijgen om de 1,5 meter afstand
 • Maatregelen die u neemt om ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen, daar ook gebruik van maken.

Let op: er kan altijd worden besloten een evenement niet toe te staan indien:

 • meerdere aanvragen zijn in een bepaalde kern voor dezelfde datum en tijdstip. Daarbij kijken we of de 1,5 meter afstand in het gedrang komt;
 • in een kern die zonder evenement al veel bezoekers ontvangt, de 1,5 meter afstand  onder druk komt te staan.
Wat is een klein evenement?

Bij een klein evenement kunt u denken aan een Sinterklaasintocht, buurtbarbecue, wandel- of fietstocht, braderie of optocht. Het is een klein evenement als:

 • het maximaal 1 dag duurt
 • er na 23:00 uur geen muziek meer ten gehore wordt gebracht
 • het evenement uiterlijk om middernacht eindigt
 • het een lokale uitstraling heeft en er dus niet op gericht is om bezoekers van buiten de wijk of kern aan te trekken
 • tijdens het evenement geen doorgaande wegen worden afgesloten
 • het evenement niet plaatsvindt in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods
 • het evenement niet wordt gehouden in of nabij een milieu- of natuurbeschermingsgebied
 • het evenement geen circusvoorstelling is

Voor de aanvraag van een klein evenement geldt een indientermijn van minimaal 3 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven.

Let op: bij de aanvraag moet u altijd een protocol toevoegen op basis van de coronamaatregelen.

Wat is een middelgroot evenement?

Bij een middelgroot evenement moet u denken aan een dorpsfeest, muziekoptreden of een grotere braderie. Hiervan is sprake als niet wordt voldaan aan één of meerdere criteria van een klein evenement en:

 • er muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00u
 • er nadere verkeersmaatregelen nodig zijn
 • er enige hinder of overlast voor de omgeving te verwachten is, die doorgaans kan worden beperkt met standaardmaatregelen en – voorschriften

Voor de aanvraag van een middelgroot evenement geldt op grond van de APV een indientermijn van minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven.

Let op: bij de aanvraag moet u altijd een protocol toevoegen op basis van de coronamaatregelen.

Wat is een groot evenement?

Bij een groot evenment moet u denken aan bijvoorbeeld de Havendagen in Terneuzen. Een groot evenement is een evenement waarbij te verwachten is dat er aanmerkelijke risico’s ontstaan voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Dit kan worden veroorzaakt door de grote aantallen bezoekers, de forse geluidsbelasting en/of het grote aantal verkeersbewegingen. Er kan in deze gevallen niet worden volstaan met standaardvoorschriften. Extra aandacht van de Politie, Brandweer of GHOR is vereist.

Voor de aanvraag van een groot evenement geldt op grond van de APV een indientermijn van minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven.

Let op: bij de aanvraag moet u altijd een protocol toevoegen op basis van de coronamaatregelen.

Meer informatie

Wilt u dat wij uw evenement vermelden op onze website, klik dan op publiciteit voor uw evenement.

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, 14 0115.