Algemene voorwaarden voor het verhuren van fietskluizen

Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN

Telefoon: 14-0115

Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen

E-mail : gemeente@terneuzen.nl

Internet: www.terneuzen.nl


.


Afbeelding 1

Algemene voorwaarden voor het verhuren van fietskluizen


 • De fietskluizen zijn enkel bestemd als stalling voor een fiets en dienen als zodanig

gebruikt te worden.

 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

 • De huurder dient zich bij aanvraag te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 • De huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het contract door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de “Algemene voorwaarden voor het huren van fietskluizen” te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

 • Voor de fietskluissleutel dient de huurder, contant, een waarborgsom te betalen van € 30,00 per fietskluissleutel, dit is tevens het bedrag aan eigen risico bij schade aan de kluis. Als de huurder de kluissleutel inlevert, ontvangt hij de waarborgsom terug. Is de huurder de kluissleutel verloren en wil hij en nieuwe, dan dient hij hiervoor opnieuw een waarborgsom te betalen.

 • Bij verlies / vermissing van zowel contract als sleutel wordt een fiets alleen teruggegeven indien een geldig legitimatiebewijs ter inzage kan worden getoond.

 • De verhuurder sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade aan en/of verlies/vermissing van de in de kluis of in de fietstassen achtergelaten goederen niet behorende tot de fietsuitrusting.

 • De verhuurder sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor vermissing/diefstal van en/of schade aan rijwielen indien niet aan alle hierna te noemen voorwaarden is voldaan:

 1. De kluis dient door de huurder deugdelijk te zijn afgesloten;

 2. Bij constatering van vermissing/diefstal/schade dient de huurder de verhuurder daarvan binnen 24 uur in kennis te stellen;

 3. In geval van diefstal/vermissing dient binnen driemaal 24 uur na constatering van de diefstal/vermissing (zon- en feestdagen niet meegerekend) aangifte te worden gedaan bij de gemeente;

 4. Huurder dient de verhuurder desgevraagd te verstrekken:

- het contract of een geldige abonnementskaart;

- de bij de kluis van het vermiste/gestolen rijwiel behorende sleutel(s);

- het aankoopbewijs of een kopie hiervan;

- kopie van de aangifte bij de gemeente;

- in geval van schade een gespecificeerde reparatienota;

- een door de huurder volledig naar waarheid ingevulde verklaring.

 • Indien aan de in het vorig artikel gestelde voorwaarden is voldaan, zal de huurder in geval van diefstal/vermissing tot vergoeding van de geleden schade overgaan na een wachttijd van 30 dagen, tenzij het rijwiel binnen deze termijn wordt teruggevonden.

 • De verhuurder beperkt zijn/haar aansprakelijkheid tot een bedrag van € 1500,00 voor fietsen en ligfietsen.

 • Bij opzeggen moet de sleutel (uiterlijk 3 dagen na afloop van de huur) persoonlijk worden afgeleverd op het parkeerbureau of aangetekend worden opgestuurd.

 • Bij tussentijds opzeggen van een jaarabonnement wordt het aantal maanden dat verstreken is, tegen het maandtarief in rekening gebracht, met een maximum van € 40.00. Het resterende bedrag ontvangt de huurder retour.

 • Na het verstrijken van de maximale huurperiode wordt de fiets uit de kluis gehaald. De fiets blijft een maand beschikbaar. De huurder krijgt na nabetaling zijn fiets mee.

 • Het is niet toegestaan afval in of in nabijheid van de fietskluis te plaatsen.Huurprijzen van de fietskluizen:


per dag: € 1,00

per maand: € 10,00

per jaar: € 40,00

De borg bedraagt: € 30,00Nadere informatie en contactgegevens

Voor nadere informatie kunt u tercht op de website van de gemeente Terneuzen www.terneuzen.nl of aan de balie van het stadskantoor.


Telefoon: 140115 / 0115 –455490.

Postadres: Postbus 35, 4530 AA, Terneuzen