Werkzaamheden Hoek

Aanpassen busstation en asfalteren Hoekseweg.

We hebben aannemingsbedrijf H4A opdracht gegeven voor het aanpassen van het busstation te Hoek. Het busstation is gelegen aan de Julianastraat tussen de Bernhardstraat en de Irenestraat en langs de Hoekseweg. We gaan deze toegankelijker maken voor reizigers met een functiebeperking.
Met dit werk passen we ook de aansluiting van het busstation op de Hoekseweg aan. Omdat we aan deze provinciale weg moeten werken heeft Provincie Zeeland gevraagd om gelijk het gedeelte vanaf de Ovonde tot en met de aansluiting op de Koudepolderstraat opnieuw te asfalteren. Het asfalteren van dit weggedeelte wordt dan ook meegenomen in de gemeentelijke werkzaamheden aan het busstation.

Werkzaamheden busstation

We passen de situatie geheel aan. De groenstrook wordt uitgebreid, de beide aansluitende wegen worden aangepast en de abri’s worden verplaatst. Het weggedeelte tussen de Bernhardstraat en Irenestraat wordt ingericht als een busbaan waarop alleen de lijnbussen en fietsverkeer toegestaan is. Vanuit de Irenestraat stellen we eenrichtingsverkeer in. Vanaf de Hoekseweg is het dan niet meer toegestaan om de afslag naar de Irenestraat te nemen. De aansluiting naar de Bernhardstraat blijft wel in twee richtingen open. De wegen rondom het busstation en de aansluitingen op de Hoekseweg asfalteren we. Op de Hoekseweg, ter hoogte van het busstation, maken we het weggedeelte iets breder, leggen we twee verkeersdrempels aan en maken we een centrale oversteekplaats voor fietsers. Hiervoor verleggen we het fietspad door een gedeelte sloot te dempen en een duiker aan te leggen. Na de werkzaamheden stellen we op een groot deel van de Hoekseweg een 60 km/h regime in.

Asfalteren Hoekseweg

Het gedeelte van de Hoekseweg vanaf de Ovonde tot en met de aansluiting op de Koudepolderstraat wordt 3 cm gefreesd en opnieuw geasfalteerd. Vooraand hieraan worden op het kruispunt met de Koudepolderstraat asfaltreparaties uitgevoerd en een verkeersgeleider aangepast. Ook de aansluitingen van de fietspaden worden opnieuw geasfalteerd. Na het asfaltwerk brengen we de markering terug aan op het kruispunt en de rijbaan.  

Te nemen verkeersmaatregelen

De werkzaamheden zullen een flinke impact hebben op het verkeer. Zowel voor de bereikbaarheid van Hoek als op de doorgaande route van de Hoekseweg. We trachten uiteraard de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken door gefaseerd te werken en tijdelijke omleidingen in te stellen.
Voor het aanpassen van het busstation wordt de halte tijdelijk verplaatst naar het begin van de parallelweg aan de N61. Deze is bereikbaar via de doorsteek voor voetgangers en fietsers aan het eind van de St Hubrechtstraat. Op de parallelweg wordt een keerplaats gemaakt voor de lijnbussen.
Om de nieuwe aansluitingen bij het busstation op de Hoekseweg te maken zullen halve wegafzettingen geplaatst worden met verkeerslichten.  
Met het frezen en opnieuw asfalteren van de Hoekseweg zal het desbetreffende gedeelte geheel afgesloten worden voor alle verkeer. Dit zal van 1 tot en met 3 april 2020 zijn. Hoek blijft dan alleen bereikbaar via de Ovonde Altenastraat en de Molendijk. Het doorgaande verkeer en het openbaar vervoer leiden we om via de N252 en N61.
Voor de hulpdiensten creëren we tijdens die 3 dagen een tijdelijke ontsluiting nabij de aansluiting op de Kouderpolderstraat.

Planning

De werkzaamheden starten 2 maart en zijn voorzien tot en met 3 april 2020. De daadwerkelijke duur van het werk is uiteraard afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer L. Bolleman van ons team Techniek (te bereiken onder 14 0115).