Werkzaamheden Magrette

Uit te voeren asfaltonderhoud 2024

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden.
Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken. 
Hierbij de locatie in Magrette.

Fietspad Magrette

Het fietspad binnen de bebouwde kom gaan we frezen en voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. De bestrating bij de aansluiting van de Zaamslagsedijk breken we op en vervangen we door een asfaltverharding. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fietspad af, inclusief de aansluiting op de Zaamslagsedijk. 

Magrette fietspad

De werkzaamheden staan gepland van 22 tot en met 26 augustus 2024.

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Inrichting openbare ruimte terrein ‘Le Feber’ te Magrette.

Aannemingsbedrijf de Bokx gaat het voormalig terrein van Le Feber BV aan de Eglantiersweg bouw- en woonrijpmaken. Al enige tijd geleden is de loods gesloopt en ligt het terrein gereed voor de bouw van 5 woningen.

Bouwrijpmaken.

We leggen gescheiden riolering aan, bestaande uit een vuilwaterriool en een infiltratieriool. Het vuilwaterriool sluiten we aan op de riolering in de Eglatiersweg. Op het infiltratieriool sluiten we de straatkolken aan. De regenwaterafvoeren van de nieuwe woningen lozen rechtstreeks op de  bestaande sloot. Via het infiltratieriool zal het  regenwater vanuit de straatkolken infiltreren in de ondergrond. Mocht dit infiltratieriool bij extreme regenbuien vol lopen, dan kan dit overlopen in het vuilwaterriool. Hiervoor brengen we een overstortput met terugslagklep aan. De huidige twee woningen lozen nu nog via een gemaal op de riolering in de Eglantiersweg. Deze woningen sluiten we aan op het nieuwe vuilwaterriool waarmee we het gemaal laten te vervallen.
Naast de aanleg van de riolering brengen we een puinfundering voor de rijbaan aan. Deze komt beschikbaar voor de bouw van de woningen.

Woonrijpmaken.

Na gereed komen van de nieuwe woningen leggen we de rijbaan definitief aan. Betonstraatstenen in rode kleur op de puinfundering. De rijbaan wordt geheel nieuw aangelegd tot aan de Eglantiersdijk waarbij we de aansluiting breder maken. Tevens leggen we voor de nieuwe woningen een rabatstrook aan van grijze betonstraatstenen. Onder deze strook worden de kabels en leidingen van de nutsbedrijven gelegd.

Plan Le Feber Magrette

 

HET BOUWRIJPMAKEN IS AFGEROND. ZODRA DE WONINGEN ZIJN GEBOUWD ZULLEN WE DE STRAAT WOONRIJP MAKEN.