Werkzaamheden Sas van Gent

Project Sasse Poort.

Op 20 maart 2020 ontving de gemeente Terneuzen het verzoek van Hillgate Investments, De Nijs-Soffers Bouwgroep, Albert Heijn, Lidl en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om medewerking bij de realisatie van hun plannen. Het gaat hierbij om de verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en de herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

Nieuwe winkellocaties.

Het terrein langs de Westkade tussen de Suikerdijk en achterzijde Tramstraat wordt bouwrijp gemaakt. Rioleringen worden aangelegd en bestratingen. Zodra dit gereed is zal de bouw van de twee supermarkten aanvangen. Ook kabels en leidingen van de nutsbedrijven worden aangepast, vernieuwd en nieuw aangelegd.
Op de Westkade komt een nieuwe aansluiting. De Westkade krijgt daarom ter hoogte van het plangebied Sasse Poort tot aan de Suikerdijk een andere inrichting. De Suikerdijk zal als ontsluitingsweg van toekomstige en bestaande bedrijven op de Sasse Poort gaan dienen. Deze kasseienweg wordt opgebroken en in een asfaltverharding geheel terug aangelegd. Er komt geen verbinding met de Poelstraat.

Sasse Poort

 

Planning.

De werkzaamheden zijn in uitvoering. De verwachting is dat het bouwrijp maken eind maart 2023 is afgerond. De bouw van de supermarkten zal naar verwachting begin 2023 starten en tot eind dat jaar duren.

 

Rioolrenovaties Sas van Gent.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in Sas van Gent. Het bedrijf zal een aantal riolen renoveren met de kousmethode. We gaan aan de slag in gedeelten van de Buitenweg, Westsluis, Bolwerk, Dijkstraat, Paul Krügersdreef, Westdam, Walstraat, Rozenlaan, Eikenstraat, Westkade en Prinsenkade.


Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades zijn aan de riolering. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
De reparatie van de riolering doen we met de kousmethode. We breken geen straten op en graven geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten met schades.

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithardt.

Rioolrenovatie

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen zorgen we dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten passen we zo nodig aan met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. We reinigen het te renoveren riool en zetten het dicht met afsluiters. Zijn er obstakels dan verwijderen we die eerst met een robotfrees. Vooraf inspecteren we ook het rioolgedeelte om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous maken we deze aansluitingen open zodat er weer geloosd kan worden vanuit de woningen en straatkolken. Als dit uitgevoerd is volgt er nog een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook nemen we een proefstuk van de uitgeharde kous om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Zoals aangegeven zetten we de desbetreffende riooldelen dicht om de kousen aan te brengen. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdriolen niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.

Planning.

Kumpen Renovatietechnieken start 10 oktober met de werkzaamheden. Volgens planning zijn ze tot eind november 2022 bezig.   
Bewoners krijgen van Kumpen bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Op sommigen plaatsen treffen we verkeersmaatregelen om het werkmaterieel op te stellen.

Contactpersoon.

Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer M. IJzerman van ons team Techniek (14 0115).

 

Rioleringswerk Glacisstraat.

Aannemingsbedrijf EVS gaat de riolering in de Glacisstraat vernieuwen.  
We breken de bestrating op en voeren grondwerk uit om het oude riool te verwijderen en het nieuwe riool aan te leggen. Gelijktijdig vernieuwen we de desbetreffende huis- en kolkaansluitingen. Na het rioolwerk verstevigen we de fundering van de rijbaan waarop we nieuwe betonstraatstenen op aanbrengen. Tevens vernieuwen we de trottoirs.   

Glacisstraat Sas van Gent

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Langer durende wegafsluitingen voor rioolwerk Sas van Gent.

Door diverse omstandigheden lopen de werkzaamheden in Sas van Gent uit. Dit heeft als gevolg dat het gedeelte Kloosterlaan tussen de Kerkhoflaan en Zusterstraat tijdens de bouwvakantie blijft afgesloten. Het kruispunt met de Wilhelminalaan, Westdam en Zusterstraat laten we open tijdens de bouwvakantie, het verkeer kan over de tijdelijke puinfundering rijden. Vanaf 29 augustus wordt ook dit kruispunt afgesloten. Naar verwachting zal eind september het genoemde gedeelte van de Kloosterlaan en het kruispunt weer definitief dichtgestraat zijn.


WERKZAAMHEDEN 1e FASE ZIJN UITGEVOERD.

 

Omvangrijke rioleringswerken in de Poelstraat en Kerkhoflaan.

In Sas van Gent hebben we voorgaande jaren diverse regenwaterriolen aangelegd. Deze regenwaterriolen lozen voor een groot deel nog op de overige vuilwaterriolen. We gaan nu verbindingen maken om de regenwaterriolen geheel gescheiden te maken. Het vuilwaterriool ontlasten we daarmee en het schone regenwater voeren we af naar het oppervlaktewater. We optimaliseren hiermee het rioolstelsel van Sas van Gent en maken het klimaat robuuster.
De werkzaamheden vinden plaats in een deel van de Poelstraat, de Kerkhoflaan, Stationsstraat, op de kruising Kloosterlaan – Wilhelminalaan – Zusterstraat en in de Vredestraat.
Vooruitlopend op onze rioolwerken voert DNWG op dit moment werkzaamheden uit aan hun kabels en leidingen.

Fase 1: Kerkhoflaan plus gedeelte Kloosterlaan tot aan kruispunt Zusterstraat Wilhelminalaan.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

 

Fase 2: Gedeelte Poelstraat tussen Westdam en Stationsstraat.

We breken de rijbaan op en voeren de bestrating af. Vanaf de Westdam verleggen we een gedeelte van het huidige riool om plaats te maken voor de aanleg een nieuw regenwaterriool. Dit nieuwe regenwaterriool sluiten we aan op het regenwaterriool in de Canadalaan. Op de kruising met de Stationsstraat sluiten we het nieuwe regenwaterriool aan op het regenwaterriool in de Stationsstraat. Met het werk aan de hoofdriolering vernieuwen we gelijktijdig de huisaansluitingen tot in het trottoir.
Na vervanging van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan onder de rijbaan. Trottoirbanden, tegels en parkeerstroken straten we terug in nieuwe materialen. De rijbaan voorzien we van een asfaltverharding.  

Poelstraat Sas van Gent

 

Overige werkzaamheden.

De verbindingen van de regenwaterriolen op de riolering verwijderen we. In de Zusterstraat ter hoogte van woning nummer 3 en 4, in de Vredestraat tussen 11 en 31 en in de Stationsstraat ter hoogte van woning nummer 18 en 55. Op deze locaties breken we de straat op, verbreken we de verbindingen en straten we de verharding weer terug.

Planning en te nemen verkeersmaatregelen.

De rioolwerken starten zodra DNWG hun kabels en leidingen heeft aangepast. Naar verwachting is dit 25 april 2022. Eind oktober 2022 -gewijzigd naar november 2022- zullen de werkzaamheden gereed te zijn. Aannemingsbedrijf Geldof BV voert het werk uit. We beginnen vanaf het kruispunt Kloosterlaan Wilhelminastraat, via de Kerkholaan naar de Calandstraat. Dit zal tot de zomervakantie zijn, daarna starten we in de Poelstraat. 
De straten sluiten we gefaseerd af om overlast voor bewoners en belanghebbenden zo veel mogelijk te beperken. De brandweerpost in de Kerkhoflaan sluiten we zodra de Kerkhoflaan afgesloten wordt. De brandweer stallen we tijdelijk in voormalige garage Bode aan de Paul Krügersdreef.  

Contactpersoon.

Bewoners en belanghebbenden informeren we over de werkzaamheden in hun straat. Tijdens de uitvoering proberen we uiteraard zo veel mogelijk hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden te beperken.
Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer B. Krugmann van ons team Techniek (14 0115).