Werkzaamheden Terneuzen

Plan Veerhaven fase 5.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met de vijfde fase van het plan: de aanleg van 4 balkons en de herinrichting van het voormalig veerplein. Het betreft het dijkgedeelte tussen paviljoen Foodjutters en Brasserie Westbeer. Ook wordt het kruispunt Scheldeboulevard, Nieuwstraat en Binnenvaartweg voorzien van een asfaltverharding.   

Wat gaan we doen?

Op de dijk wijzigen we drie rustpunten bij de trapovergangen. De huidige betonplaten met zitelementen breken we op en we maken nieuwe betonnen plateaus met houten keerwanden en zitbanken (balkons). De trapovergang ter hoogte van Foodjutters passen we aan. Het wandelpad op de dijk voorzien we van een nieuwe asfaltlaag. Het pad trekken we rechtdoor naar een nieuw te maken balkon ter hoogte van de speelplaats. Dit balkon wordt een groot rustpunt met zitbanken dat uit kijkt over het water en waarvan je via trappen naar de speelplaats en het strandje kan.
Het parkeerterrein aan de Veerhaven gaat geheel op de schop. We verleggen de toegangsweg en één nieuwe grote parking leggen we aan tegen de waterkant. Waar de toegangsweg het wandelpad kruist leggen we een zebrapad. Langs de toegangsweg beschermen we de voetgangers van het autoverkeer met een afscheiding van schanskorven. Ook de paden vanaf de scheepsspottersplek sluiten we aan op dit nieuwe grote balkon met een extra hellingbaan voor mindervaliden.

Uitvoering en hinder.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS - Aquavia. Diverse verkeersmaatregelen worden genomen om het werk veilig  uit te voeren. Op de dijk wordt het wandelpad afgesloten om de rustpunten te wijzigen. Ook de parkeerplaatsen zullen tijdelijk vervallen om het nieuwe parkeerterrein te maken. De nieuwe steiger, de havengebouwen en de restaurants blijven tijdens het werk bereikbaar. Wel zal er verkeershinder ontstaan door werkverkeer voor het maken van de betonnen balkons en de aanvoer van zand en grond.
Met het asfalteren van het kruispunt sluiten we dat gedeelte van de Scheldeboulevard af. Een tijdelijke omleidingsroute stellen we in.
De werkzaamheden zijn nog niet definitief ingepland maar verwachting is dat deze medio juni starten en eind november 2020 worden afgerond. Uiteraard vinden er na 1 oktober geen werkzaamheden in de zeewering meer plaats. Op dat moment begint het stormseizoen. Wel worden dan de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan en op de dijk.

Info over de werkzaamheden kunt u navragen bij de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

Eerdere fasen.

In de voorgaande fasen maakten we betere aansluitingen tussen de Nieuwstraat en de boulevard. Verder kreeg het strandje een opwaardering en werden diverse loopverbindingen tussen de stad en het water verbeterd. Ook zijn de twee pieren heringericht, onder andere met een scheepsspottersplek.

Plan Veerhaven.

Het Plan Veerhaven en Omgeving is een project waarin allerlei werkzaamheden en herinrichtingen zijn gebundeld voor het gebied tussen de Westerschelde en de binnenstad van Terneuzen. Het doel is om het gebied toeristisch en recreatief aantrekkelijker te maken en om de binnenstad met het water te verbinden.
Het plan heeft in totaal zes fases. De afronding van het gehele project is gepland voor 2022.

 

Start bouwrijpmaken project Nieuwstraat Zuid.

Aannemingsbedrijf Geldof bv gaat komende periode het gebied aan de Nieuwstraat geschikt maken voor de realisatie van een nieuw gebouw. Dit op de plaats van de voormalige horecapanden tussen Nieuwstraat 20 en 2/4 welke inmiddels zijn gesloopt. In het nieuwe gebouw worden op de 1e en 2e verdieping 10 duplex appartementen gerealiseerd door Clavis. Op de begane grond komen kantoren en dagbestedingsvoorzieningen van Zeeuwse Gronden. Gemeente Terneuzen en Clavis werken samen aan dit stadsvernieuwingsproject.

Stadsvernieuwing

Wat gaan we doen.

In het braakliggend gebied gaan we achter woningen Dijkstraat 5 t/m 11 nieuwe riolering aanleggen. Oude rioleringen breken we op en de woningen zetten we over op het nieuwe riool. Als laatste leggen we een bouwweg aan van gebroken puingranulaat. Nadat de nieuwbouw gereed is leggen we hier de definitieve straat in betonklinkers.

Planning en tijdelijke verkeersmaatregelen.

Voor aansluiting van het nieuwe riool op het riool in de Dijkstraat zal dat straatdeel tijdelijk versmald worden. Ook voor het opbreken van de oude rioolaansluitingen in de Dijkstraat en Korte Kerkstraat.
Uiteraard proberen we verkeershinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.
Aannemingsbedrijf Geldof start dinsdag 2 juni en zal tot en met vrijdag 26 juni 2020 bezig zijn met de werkzaamheden.  

Stadsvernieuwing

Na de zomervakantie start aannemingsbedrijf Van der Poel met de nieuwbouw. Naar verwachting wordt tweede kwartaal 2021 het project opgeleverd.

Voor eventuele vragen over het bouwrijpmaken kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek. Voor vragen over het project zelf kunt u contact opnemen met mevr. P. de Vliegher van onze afdeling Omgeving en Economie. Beiden zijn te bereiken op ons algemeen telefoonnummer 14 0115. 

 

Gemeente Terneuzen maakt bushaltes toegankelijker.

We hebben opdracht gegeven aan aannemingsbedrijf KWS voor het aanpassen van een aantal bushaltes. De bushaltes maken we toegankelijker voor reizigers met een functiebeperking.
De belangrijkste belemmeringen die mensen met een beperking ervaren is de fysieke (on)toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. In het VN-Verdrag voor de rechten van de mensen met een handicap, staat het bevorderen van een inclusieve samenleving centraal. In een inclusieve samenleving moet iedereen mee kunnen doen zonder discriminatie en met gelijke kansen.
Om tot deze samenleving te komen worden er vele acties uitgezet. Een daarvan is de fysieke toegankelijkheid van bushaltes.

Provinciale subsidie.

Door de provincie is een inventarisatie gemaakt van de nog aan te passen haltes in de gemeente Terneuzen. Voor 16 halteplaatsen voeren we grootschalige aanpassingen uit. Daarnaast zijn er ook nog halteplaatsen die met kleine wijzigingen aangepast worden.
Voor aanpassing van de 16 haltes is 50% subsidie ontvangen van de Provincie.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

 

Bouwrijpmaken 'Kop van de Noordstraat'.

Aannemingsbedrijf EVS bv Infrabouw gaat komende periode het gebied 'Kop van de Noordstraat' geschikt maken voor de bouw van 'De Kampanje'. Dit gebouw bestaat uit 26 appartementen met op de begane grond een bibliotheek met horecagelegenheid.

Het gebied ligt tussen de Vlooswijkstraat, Schoolweg en het begin van de Noordstraat. Dit jaar nog leggen we een strook gereed voor het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen en plaatsen we 4 ondergrondse afvalcontainers.
Begin 2020 starten de nutsbedrijven met het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen en het verwijderen van te vervallen kabels en leidingen. Ook wordt een gedeelte van de Schoolweg en een deel van het trottoir aan de Vlooswijkstraat opgebroken en rioleringen verwijderd. Volgens planning zijn de nutsbedrijven en EVS medio maart 2020 gereed, zodat daarna het terrein geheel vrij komt voor de nieuwbouw.  

 

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Omvangrijke rioolrenovaties in diverse kernen.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in diverse kernen. Het bedrijf zal een groot aantal riolen in Terneuzen renoveren met de kousmethode. In Axel, Vaartwijk, Magrette en Sluiskil betreft het een beperkt aantal rioolgedeelten. We renoveren ongeveer 4,5 kilometer riolering en brengen op 200 plaatsen plaatselijke reparaties aan. Totaal komen we dan op ruim 11 km riolering dat hersteld zal zijn. Een flinke klus waar we tot medio 2020 mee bezig zijn. In Terneuzen gaan we onder andere aan de slag in de Serlippenspolder, de Katspolder en de Binnenstad.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades aan de riolering zijn. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
Voor reparatie van de riolering breken we geen straten op en graven we geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. Deze methode van renoveren wordt de kousmethode genoemd. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten waar schades zijn repareren we met de kousmethode. Twee soort kousen brengen we aan, kousen van glasvezel en naaldvilt.  

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithard. De glasvezelkousen worden het meest gebruikt voor renovatie van de riolering met kleinere diameters.  

Naaldviltkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingedrukt door deze met water te vullen. Als de kous is aangebracht wordt het water verwarmd waardoor de kous uithard. De naaldviltkousen worden het meest gebruikt voor renovatie van de riolering met grotere diameters.

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen of gedeelte van kousen wordt gezorgd dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten worden zo nodig aangepast met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. Daarna wordt het te renoveren riool dichtgezet met afsluiters en grondig gereinigd. Zijn er obstakels in het riool dan worden deze eerst verwijderd met een robotfrees. Het riool wordt daarna geïnspecteerd om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous moeten deze uiteraard terug open gemaakt worden zodat er weer geloosd kan worden op het gerenoveerde riool. Als dit uitgevoerd is volgt er nogmaals een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook wordt er een proefstuk van de uitgeharde kous genomen om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Om de kousen aan te brengen worden de desbetreffende riooldelen dichtgezet. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdafvoeren niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.
Op sommigen plaatsen zullen we verkeersmaatregelen treffen om het werkmaterieel op te stellen.

Duurzaam.

We kiezen voor deze rioolrenovatie om een goede riolering te krijgen die weer lang mee zal gaan. Over het algemeen zijn de kosten lager dan wanneer we het riool opgraven en vervangen. Ook moet de bestrating niet opgebroken en opnieuw aangebracht worden. Het renovatiewerk duurt korter en overlast in de straat is minder.

Bewoners krijgen van Kumpen Renovatietechniek bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. IJzerman van ons team Techniek (14 0115).

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf Geldof BV gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
In Terneuzen gaan we aan de slag in de volgende straten.

Trottoirs Katspolder.

Gedeelten van trottoirs in de Michiel de Ruijtersingel, Van Swietenstraat, Willem Barentszstraat, Abel Tasmanstraat en Van Kinsbergenlaan vernieuwen we. De bestaande banden en tegels breken we op en nieuwe banden en tegels brengen we aan. Voorafgaand aan ons werk zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen.
Voor uitvoering van het werk zullen we tijdelijk halve wegafzettingen plaatsen.
Naar verwachting kunnen we de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2020 aanvangen.   

 

Plan Veerhaven

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Nieuwe situatie vanuit Nieuwstraat richting Westbeer

Meer informatie over plan Veerhaven