Werkzaamheden Terneuzen

Bouwrijpmaken 'Kop van de Noordstraat'.

Aannemingsbedrijf EVS bv Infrabouw gaat komende periode het gebied 'Kop van de Noordstraat' geschikt maken voor de bouw van 'De Kampanje'. Dit gebouw bestaat uit 26 appartementen met op de begane grond een bibliotheek met horecagelegenheid.

Het gebied ligt tussen de Vlooswijkstraat, Schoolweg en het begin van de Noordstraat. Dit jaar nog leggen we een strook gereed voor het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen en plaatsen we 4 ondergrondse afvalcontainers.
Begin 2020 starten de nutsbedrijven met het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen en het verwijderen van te vervallen kabels en leidingen. Ook wordt een gedeelte van de Schoolweg en een deel van het trottoir aan de Vlooswijkstraat opgebroken en rioleringen verwijderd. Volgens planning zijn de nutsbedrijven en EVS medio maart 2020 gereed, zodat daarna het terrein geheel vrij komt voor de nieuwbouw.  

Locatie Kop van de Noordstraat

 
Voor uitvoering van de werkzaamheden sluiten we tijdelijk straatdelen af. De doorgaande route via de Schoolweg komt te vervallen tot gereed komen van de Kampanje. De Vlooswijkstraat en Noordstraat stremmen we op de momenten dat kabels en leidingen door de straat omgelegd, vervangen en verwijderd moeten worden. Op die momenten stellen we voor bevoorradingsverkeer een omleidingsroute in via de Markt. Uiteraard proberen we verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.

Als de weersomstandigheden het toelaten en er geen onvoorziene omstandigheden voor doen, zal aannemingsbedrijf Van der Poel eind maart 2020 starten met de bouw van De Kampanje. Volgens planning zou het nieuwe gebouw in het derde kwartaal van 2021 gereed zijn.

Contactpersoon namens gemeente voor het bouwrijpmaken van het gebied is de heer J. van de Walle van team Techniek. Voor vragen over het bouwproject kunt u contact opnemen met onze projectleider, mevrouw P. de Vliegher. Beiden zijn te bereiken via het algemeen nummer 14 0115.

 

Reiniging en inspectie riolering 2020.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2020 zal dit zijn in Koewacht, Zuiddorpe, Axel, Overslag, Schapenbout, Zandstraat, Spui, Griete en Reuzenhoek.
Totaal reinigen en inspecteren we 27 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1000 mm. Van deze 27 km reinigt ons team Stadsservice 26 km, de resterende kilometer wordt door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de werkzaamheden uit. Maandag 13 januari starten ze, wat volgens planning zal duren tot en met vrijdag 14 februari 2020.
Het werk is in één bestek aanbesteed waarin ook het reinigings- en inspectiewerk voor de gemeenten Hulst en Sluis is opgenomen. Hierin zitten ook de te reinigen en te inspecteren werkzaamheden voor 2021 zodat het aannemingsbedrijf 2 jaar aan de slag kan. Voor onze gemeente staat er volgend jaar 14 km riolering op om te reinigen en te inspecteren.

Reinigen en inspecteren.

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn nodig zijn.

Te nemen maatregelen.

Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Indien er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeg getrokken worden. Hierdoor kan mogelijk enige stankoverlast in de woning ontstaan. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is daarom verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel gesloten te houden.
Bewoners en belanghebbenden krijgen tijdig een onfobrief over de werkzaamheden en het tijdstip waarop deze worden uitgevoerd in de straat.

Verkeershinder.

De spoelwagen stelt zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor uitvoering van het reinigingswerk is de heer M. IJzerman van ons team Techniek contactpersoon (14 0115).

 

Omvangrijke rioolrenovaties in diverse kernen.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in diverse kernen. Het bedrijf zal een groot aantal riolen in Terneuzen renoveren met de kousmethode. In Axel, Vaartwijk, Magrette en Sluiskil betreft het een beperkt aantal rioolgedeelten. We renoveren ongeveer 4,5 kilometer riolering en brengen op 200 plaatsen plaatselijke reparaties aan. Totaal komen we dan op ruim 11 km riolering dat hersteld zal zijn. Een flinke klus waar we tot medio 2020 mee bezig zijn. In Terneuzen gaan we onder andere aan de slag in de Serlippenspolder, de Katspolder en de Binnenstad.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades aan de riolering zijn. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
Voor reparatie van de riolering breken we geen straten op en graven we geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. Deze methode van renoveren wordt de kousmethode genoemd. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten waar schades zijn repareren we met de kousmethode. Twee soort kousen brengen we aan, kousen van glasvezel en naaldvilt.  

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithard. De glasvezelkousen worden het meest gebruikt voor renovatie van de riolering met kleinere diameters.  

Naaldviltkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingedrukt door deze met water te vullen. Als de kous is aangebracht wordt het water verwarmd waardoor de kous uithard. De naaldviltkousen worden het meest gebruikt voor renovatie van de riolering met grotere diameters.

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen of gedeelte van kousen wordt gezorgd dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten worden zo nodig aangepast met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. Daarna wordt het te renoveren riool dichtgezet met afsluiters en grondig gereinigd. Zijn er obstakels in het riool dan worden deze eerst verwijderd met een robotfrees. Het riool wordt daarna geïnspecteerd om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous moeten deze uiteraard terug open gemaakt worden zodat er weer geloosd kan worden op het gerenoveerde riool. Als dit uitgevoerd is volgt er nogmaals een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook wordt er een proefstuk van de uitgeharde kous genomen om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Om de kousen aan te brengen worden de desbetreffende riooldelen dichtgezet. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdafvoeren niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.
Op sommigen plaatsen zullen we verkeersmaatregelen treffen om het werkmaterieel op te stellen.

Duurzaam.

We kiezen voor deze rioolrenovatie om een goede riolering te krijgen die weer lang mee zal gaan. Over het algemeen zijn de kosten lager dan wanneer we het riool opgraven en vervangen. Ook moet de bestrating niet opgebroken en opnieuw aangebracht worden. Het renovatiewerk duurt korter en overlast in de straat is minder.

Bewoners krijgen van Kumpen Renovatietechniek bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. IJzerman van ons team Techniek (14 0115).

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf Geldof BV gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
In Terneuzen gaan we aan de slag in de volgende straten.

Trottoirs Katspolder.

Gedeelten van trottoirs in de Michiel de Ruijtersingel, Van Swietenstraat, Willem Barentszstraat, Abel Tasmanstraat en Van Kinsbergenlaan vernieuwen we. De bestaande banden en tegels breken we op en nieuwe banden en tegels brengen we aan. Voorafgaand aan ons werk zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen.
Voor uitvoering van het werk zullen we tijdelijk halve wegafzettingen plaatsen.
Naar verwachting kunnen we de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2020 aanvangen.   

Geraniumstraat.

Het betreft de gedeelten tussen de Rozenstraat en Azaleastraat en Narcisstraat en Axelsestraat. We breken de rijbaangedeelten op en verstevigen de fundering. Daarna brengen we de gebakken klinkers terug aan. Gedeelten trottoirs vernieuwen we en de dwarsparkeerplaatsen worden herstraat.  

Voor uitvoering van het werk sluiten we de gedeelten gefaseerd af voor alle verkeer.
De werkzaamheden zijn ingepland van 27 januari tot en met 3 april 2020.  

Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop de werkzaamheden in hun straat worden uitgevoerd. Getracht wordt om hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.
De uitvoeringsperiodes zijn uiteraard afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

 

Plan Veerhaven

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Nieuwe situatie vanuit Nieuwstraat richting Westbeer

Meer informatie over plan Veerhaven