Werkzaamheden Terneuzen

Aanleg terrein ‘Skaeve Huse’ aan de Lange Blikstraat Terneuzen.

We hebben Aannemingsbedrijf Geldof Infra opdracht gegeven voor de aanleg van het terrein voor project Skaeve Huse. Een project waar vijf wooneenheden aan de Lange Blikstraat worden geplaatst voor onderdak aan een aantal langdurig daklozen uit onze gemeente. De locatie is tegenover het voormalig woonwagencentrum nabij het kanaal.

Skaeve Huse.

Het concept van Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm, gelegen op een locatie buiten een woonwijk waarbij de bewoners een verplichte en intensieve begeleiding krijgen. Dit concept is ontwikkeld naar aanleiding van het actieprogramma voor de aanpak van dakloosheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanleg terrein.

Voorafgaand aan de plaatsing van de woonunits en de beheerdersunit leggen we riolering aan en de straat met negen parkeerplaatsen. Het vuilwaterriool sluiten we aan op het nabijgelegen gemaal van het waterschap. Het regenwaterriool laten we lozen in een vijver met een overloop naar de sloot. Rondom het terrein plaatsen we een hekwerk met toegangspoort.
Zodra het terrein is aangelegd en de nutsbedrijven de kabels en leidingen hebben aangebracht kunnen de units geplaatst en bewoond worden.

Lange Blikstraat

Fasering en planning.

De aannemer is inmiddels begonnen met het aanleggen van de riolering en het aanbrengen van de fundering voor de rijbaan. Daarna brengen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aan, worden de units geplaatst en het terrein bestraat en afgewerkt. Volgens planning zal het werk begin juni 2023 afgerond zijn zodat die maand de bewoners hun intrek kunnen nemen.

Contactpersoon namens gemeente is de heer L. Hage (14 0115).

 

Aanleg parkeerterrein Nieuwediepstraat Terneuzen.

We hebben Buro Antares uit Dordrecht opdracht gegeven voor de aanleg van een parkeerterrein achter de 2e Verbindingsstraat tussen de Nieuwediepstraat en de Donze Visserstraat. Voordat we het parkeerterrein aanleggen gaan we eerst een bodemsanering uitvoeren. Een dochteronderneming van buro Antares, het bedrijf Verhoeve Milieu en Water BV, zal de sanering en de aanleg van het parkeerterrein uitvoeren.

Uit te voeren werk.

De saneringslocatie zetten we af met een hekwerk en borden. Onder milieukundige begeleiding zetten we niet vervuilde grond apart en verontreinigde grond voeren we af naar een erkende verwerkingslocatie. De ontgraving vullen we aan met schoon zand en de niet verontreinigde grond.
Het gedeelte waar we het parkeerterrein aanleggen voorzien we van een puinfundering. Hierop brengen we de nieuwe bestrating met parkeervakken aan. De bestrating bestaat deels uit dichte betonklinkers en deels uit doorgroeistenen die het regenwater infiltreert in de ondergrond. Het overig gedeelte van het terrein egaliseren we.  

Nieuwediepstraat

Planning en verkeersmaatregelen.

Het werk start 20 maart en zal volgens planning duren tot eind april 2023.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de toegang vanuit de Nieuwediepstraat af. Bouwverkeer zal plaatsvinden via de Schoolweg.

Contactpersoon namens gemeente is de heer L. Hage van ons team Techniek (14 0115).

 

Onderzoek aansluitingen op druk- en vacuümriolering.

In een groot deel van ons buitengebied hebben we druk- en vacuümriolering liggen. In deze gebieden lozen de woningen het afvalwater op kleine rioolgemalen. Deze gemalen voeren het afvalwater via persleidingen af naar bijgelegen kernen of rechtstreeks naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De persleidingen hebben een beperkte capaciteit omdat ze berekend zijn op alleen de afvoer van uitsluitend huishoudelijk afvalwater. Regenwater mag hier niet op aangesloten zijn.

Foute aansluitingen.

We krijgen steeds vaker klachten dat rioolgemalen in storing vallen na regenbuien. In die gevallen ontstaan er problemen met de afvoer van huishoudelijk afvalwater. Vaak blijken er toch regenwaterafvoeren op de gemalen te zijn aangesloten. Door deze afvoeren wordt het systeem veel te veel belast ten koste van de afvoer van het afvalwater. Ook draaien de gemalen onnodig veel uren met verhoogde energiekosten en slijtage van de pompen tot gevolg. Tevens wordt onnodig regenwater gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

Rioolgemaal

Onderzoek.

We gaan een onderzoek uitvoeren om de mogelijke lozing van regenwater op de gemalen in beeld te brengen. We schakelen hiervoor het adviesbureau ‘Kennis van Pompen’ in. Het bureau zal een witte nevel onder druk vanuit het gemaal in de afvoeren persen. Foute aansluitingen sporen we hiermee op als de nevel via de regenwaterafvoeren uit de goten komt.

Planning en vervolg.   

We gaan 300 panden onderzoeken. Dit in onder andere de gebieden Kwakkel, Val, Griete en rond Koewacht Nieuwe Molen, Het Zand, Matthijsstraat en Emmabaan. De werkzaamheden voeren we uit op de donderdag en vrijdag in week 10, 11, 12 en bij uitloop ook week 13. De desbetreffende bewoners krijgen hierover tijdig bericht.
Indien er tijdens het onderzoek aansluitingen van regenwaterafvoeren worden geconstateerd zullen we de bewoners hierover inlichten. In overleg bespreken we dan wat de mogelijkheden zijn om de regenwaterafvoeren af te koppelen van de gemalen.

Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de heer B. Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Vergroenen binnenstad Terneuzen, gedeelte Dijkstraat.

We hebben Aannemingsbedrijf EVS opdracht gegeven om een stukje van de oude binnenstad te vergroenen. De oude binnenstad van Terneuzen heeft een erg steenachtig karakter. We gaan daarom op meerdere locaties verhardingen verwijderen en groen toevoegen. Vergroenen draagt bij aan de verbetering van de leefomgeving.  

Pleintje Dijkstraat.

We starten op het pleintje aan de Dijkstraat. We voeren de huidige verhardingen en kolken af. De fundering van de rijbaan verbeteren we. In de rijbaan en deels in de parkeervakken brengen we nieuwe gesloten betonstraatstenen aan. In de parkeervakken onder de bomen brengen we open- en zeer open betonstraatstenen aan, zogenaamde doorgroeiklinkers. Nieuwe kolken plaatsen we en het binnenterrein zaaien we in met gras.

Pleintje Dijkstraat

Planning en verkeersmaatregelen.

Het werk start 13 maart en zal volgens planning duren tot eind april 2023.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de Donze Visserstraat af.

Voor vragen over het werk kuntu contact opnemen met de heer B. Krugmann van ons Team Techniek (14 0115).

 

Afsluiting Mauritsstraat Terneuzen.

De riolering in een deel van Terneuzen is gereinigd en geïnspecteerd. In de Mauritsstraat blijkt dat we het riool dringend moeten vervangen, het riool staat op instorten.
De straat is per direct afgesloten voor het verkeer. We beginnen zo vlug mogelijk om het rioolwerk uit te voeren. 

Mauritsstraat Terneuzen

De start van het werk heeft enige vertraging gehad vanwege levering van materialen. We zijn nu zo ver dat we vrijdag 17 februari 2023 het rioolwerk aanvangen met de afsluiting van het kruispunt Mauritsstraat – parallelweg Willem de Zwijgerlaan. Deze afsluiting zal ca een week duren waarna we het kruispunt terug open stellen over de funderingslaag. Op een later moment sluiten we het kruispunt weer tijdelijk af om de definitieve verharding aan te brengen.
Vanaf maandag 27 februari start het rioolwerk in de Mauritsstraat tot aan de Koninginnelaan. Volgens planning van de aannemer zal het riolerings- en straatwerk begin juni 2023 gereed zijn.

Aannemingsbedrijf Gilde-Infra voert het werk uit. Contactpersoon gemeente is de heer B. Krugmann (14-0115).

 

Reiniging en inspectie riolering 2023.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2023 zal dit zijn in gedeelten van wijk Noordpolder en Zuiderpark in Terneuzen.

Planning en uitvoering.

Totaal reinigen en inspecteren we 25 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1500 mm. Van deze 25 km reinigt ons team Stadsservice circa 20 km, de resterende kilometers worden door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de inspectiewerkzaamheden uit. Maandag 16 januari zijn ze gestart. Volgens planning zullen de werkzaamheden tot 24 februari 2023 duren.
Het werk is gezamenlijk met de gemeenten Hulst en Sluis aanbesteed. Ook in die gemeenten gaat M.J. Oomen aan de slag.

Reinigen en inspecteren.

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn nodig zijn.

Rioolreiniging en inspectie

 

Te nemen maatregelen.

Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Indien er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeg getrokken worden. Hierdoor kan mogelijk enige stankoverlast in de woning ontstaan. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is daarom verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel gesloten te houden.
Bewoners en belanghebbenden waar we op het perceel moeten zijn krijgen tijdig een infobrief over de werkzaamheden en het tijdstip waarop deze worden uitgevoerd.

Verkeershinder.

De spoelwagen en inspectiewagen stellen zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor uitvoering van het reinigingswerk is de heer B. Krugmann van ons team Techniek contactpersoon (14 0115).

 

Verkeershinder Mr. F.J. Haarmanweg door onderhoudswerken Gasunie.

Gasunie gaat onderhoudswerken en inspecties uitvoeren aan hun gasleidingen. Dit voornamelijk aan de Mr. F.J. Haarmanweg te Terneuzen. Voor uitvoering van de werkzaamheden worden gefaseerd verkeersmaatregelen getroffen op de Haarmanweg. In hoofdzaak worden halve wegafzettingen geplaatst met een verkeersregelinstallatie. Op twee gedeelten langs de Haarmanweg wordt het fietspad afgesloten met een omleiding via de Hogendijk en de parallelweg van de Haarmanweg.

Haarmanweg

De werkzaamheden zullen enige verkeershinder geven. De planning is gewijzigd. Het werk is 14 februari 2023 gestart en duurt naar verwachting tot begin mei 2023. Deze termijn is afhankelijk van de inspectie resultaten. Ook wordt de Lange Blikstraat (weg in beheer bij het Waterschap) tijdelijk afgesloten nabij de spoorovergang.

 

Volgende fase bouwrijpmaken bedrijventerrein Terneuzen Zuid.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw maakt het volgende deel van bedrijventerrein Terneuzen Zuid bouwrijp. We verlengen de parallelweg langs de Koegorsstraat en maken het terrein geschikt voor de bouw van nieuwe bedrijven. De locatie is schuin tegenover het pand van de brandweer, de gemeentelijke buitendienst en de ambulancedienst.

We leggen gescheiden riolering aan. Het schone regenwater van de bedrijven sluiten we aan op het regenwaterriool dat zal gaan lozen op de nabij gelegen watergang. Afvalwater voeren we met een rioolgemaal af naar de afvalwaterleiding van het waterschap. Na gereed komen van het rioolwerk verlengen we de parallelweg en we maken een nieuwe aansluiting op de Koegorsstraat. Vrijkomende grond verspreiden we over het terrein.

Koegorsstraat Terneuzen

EVS is gestart met de werkzaamheden welke volgens planning duren tot eind maart 2023 (aanbrengen asfaltverharding). Op enig moment plaatsen we een halve wegafzetting in de Koegorsstraat om de nieuwe aansluiting te maken. Contactpersoon namens gemeente is de heer B. Krugmann (14 0115).

Bedrijventerrein Terneuzen Zuid is ideaal ontsloten door de directe ligging aan de N62. Bij eventuele interesse kunt u contact opnemen met de heer Han de Groot van onze afdeling Omgeving en Economie.

 

Start plan Veerhaven fase 5B.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met het laatste deel van de vijfde fase van het plan: de aanleg van Havenbalkon 6.

Wat gaan we doen?

Tussen Brasserie Westbeer en het nieuwe parkeerterrein bouwen we Havenbalkon 6. Een nieuw betonnen plateau met houten keerwanden en zitbanken. Dit balkon wordt een groot rustpunt met zitbanken dat uitkijkt over het water en waarvan je via trappen naar de speelplaats en het strandje kan. Naast de bouw van het Havenbalkon passen we ook de rijbaan aan. Tevens leggen we een voetpad aan als schakel tussen de wandelpromenade en de dijk richting de sluizen.

Havenbalkon 6

Uitvoering en planning.

Het werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Hese Infra B. Ze starten 29 augustus 2022 met de inrichting van het werkterrein en het opbreken van de zeedijkbekleding ter plaatse van het havenbalkon.
Tijdens de werkzaamheden blijven beide parkeerterreinen bereikbaar. Alleen met het asfaltwerk zal het parkeerterrein nabij de Oude Veerhaven twee dagen niet bereikbaar zijn. Deze werkzaamheden staan gepland voor begin oktober. Volgens planning zal het werk medio maart 2023 gereed zijn.  

Contact.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer L. Hage van ons team Techniek (14 0115).

 

Plan Veerhaven ALGEMEEN

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Meer informatie over plan Veerhaven