Werkzaamheden Terneuzen

Werkzaamheden aan diverse spoorwegovergangen.

In opdracht van ProRail gaat Dura Vermeer Railinfra werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen en optimaliseren van wissels, sporen en overwegen. Voor uitvoering van de werkzaamheden worden weggedeelten tijdelijk afgesloten. Het betreft de volgende overwegen.

Afsluiting overweg Koegorsstraat en Kruisweg Terneuzen.

De overweg op de Koegorsstraat en de Kruisweg worden afgesloten voor alle verkeer van vrijdag 8 september 10.00 uur tot maandag 11 september 06.00 uur als ook van vrijdag 15 september 10.00 uur tot maandag 2 oktober 06.00 uur. De doorgaande route over de Koegorsstraat is dan gestremd voor alle verkeer. Omleidingen worden ingesteld via de Tractaatweg en voor het langzaam verkeer via de Graafjansdijk en Schapenbout.

Spoorwegovergang Koegorsstraat

Afsluiting overweg Noorwegenweg - Mr F.J. Haarmanweg Terneuzen.

De verbinding Noorwegenweg – Haarmanweg wordt afgesloten voor het verkeer van vrijdag 8 september 06.00 uur tot maandag 11 september 12.00 uur. Ook fietsverkeer kan dan geen gebruik maken van de verbinding. Tevens wordt in de Finlandweg een halve rijbaan afgesloten en is verkeer alleen mogelijk in één richting. Omleidingen worden ingesteld.

Contactpersoon namens Dura Vermeer is de heer F. Smidstra (kantoor Utrecht 030-6347900).

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

 

Vergroenen binnenstad Terneuzen, Verbindingsplein Klaassenstraat.

We hebben Aannemingsbedrijf KWS opdracht gegeven om een stukje van de binnenstad te vergroenen. De binnenstad van Terneuzen heeft een erg steenachtig karakter. We gaan daarom op meerdere locaties verhardingen verwijderen en groen toevoegen. Vergroenen draagt bij aan de verbetering van de leefomgeving. In samenspraak met de bewoners is de nieuwe inrichting tot stand gekomen.  

Verbindingsplein Klaassenstraat.

Het parkeerterrein tussen de Donze Visserstraat, Tholenstraat en Klaassenstraat gaan we opnieuw inrichten. We breken klinkers, tegels en betonbanden op die we afvoeren. De asfaltverharding in de parking verwijderen we. De asfalt in de rijbaan frezen we geheel waarna we een nieuwe asfaltconstructie aanbrengen. De fundering onder de parking vervangen we door een drainerend zandpakket. In dit zandpakket leggen we een infiltratieriool aan dat bij hevige regenbuien over kan lopen in het rioolstelsel. Op het zandbed brengen we de nieuwe verharding aan van dichte- en open betonstraatstenen. De nieuwe parkeerplaatsen geven we in de bestrating aan. Groenstroken maken we aan de lange zijden van het nieuwe parkeerterrein. Langs deze groenstroken aan de zijde van de straat maken we ook nog enkele langsparkeervakken. Tenslotte vernieuwen we de bestrating langs de woningen, deels in tegelverharding, deels in klinkerverharding.

Verbindingsplein Klaassenstraat

Planning en verkeersmaatregelen.

Het werk start 11 september en zal volgens planning duren tot medio oktober 2023.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het plein geheel af.

Contactpersoon namens gemeente is de heer B. Krugman (14 0115).

 

Aanpassen toegang naar Watersportvereniging ‘Neusen’.

We gaan de toegang naar het terrein van de Watersportvereniging verplaatsen en aanpassen. Dit doen we om ruimte te creëren voor de bouw van de woontoren aan de Beurtvaartkade.

Uit te voeren werk.

Het betreft het terrein waar de jachten kunnen worden drooggezet voor onderhoud.
De nieuwe toegang wordt opgeschoven, direct naast de kade. Hier verwijderen we het hekwerk en slopen een deel van de oude betonvloer. Een grotere betonvloer leggen we aan met een op en afrit van betonplaten. Om het hoogteverschil op te vangen plaatsen we aan de zijde van het kanaal een keermuur. Tenslotte plaatsen we nieuwe hekwerken rondom het aangepaste gedeelte met een toegangspoort.
Na het gereed komen van de nieuwe toegang verwijderen we de oude toegang.
De aanpassing van de toegang is in samenwerking met de watersportvereniging en North Sea Ports tot stand gekomen.

Terrein Watersportvereniging Neusen.

Planning.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf de Bokx. Het werk zal medio oktober gereed zijn. Namens gemeente is de heer L. Hage contactpersoon (14 0115).

 

Uit te voeren asfaltonderhoud 2023

Aannemingsbedrijf KWS voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden.
In Terneuzen gaan we op de volgende locaties aan de slag.

Gedeelte Sloelaan

Het betreft het gedeelte tussen de Zeldenrustlaan en de Rooseveltlaan. We frezen de verharding, brengen een nieuwe deklaag aan en vernieuwen het trottoir aan de kant van het Rivierenpark. Tevens richten we de straat in als 30 km gebied met onder andere vier verkeersplateaus. Ook het parkeerterrein aan de Dommelstraat, voorzien we van een nieuwe deklaag.
Het werk aan de Sloelaan voeren we in drie fasen uit om de bereikbaarheid van de aansluitende straten en woningen mogelijk te houden. De drie werkvakken sluiten we per fase geheel af voor alle verkeer. We leggen tijdelijke rijplatenbanen om woningen bereikbaar te houden.

De bushaltes in de Zeldenrustlaan vervallen tijdens het werk. De busroute verleggen we naar de Vlietstraat, Guido Gezellestraat en Rooseveltlaan en vise versa. Tijdelijke haltes plaatsen we in de Rooseveltlaan ter hoogte van de rotonde met de Sloelaan.  
De werkzaamheden staan gepland van 30 oktober tot en met 13 december 2023.

Sloelaan Terneuzen

Gedeelte fietspad Dixielandkade

Het betreft het gedeelte fietspad tussen de Jazzsingel en Laan van Othene. We verwijderen de bestaande asfaltconstructie en brengen een betonverharding terug aan.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we het gedeelte fietspad geheel af.  
De werkzaamheden staan gepland van 23 oktober tot en met 27 oktober 2023.

Dixielandkade fietspad

 

Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Krügmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Aanleg terrein ‘Skaeve Huse’ aan de Lange Blikstraat Terneuzen

Op 20 maart startten de werkzaamheden voor het project Skaeve Huse. Vlakbij de Sluiskiltunnel komt een wijkje met vijf woningen en een beheerdersgebouw. Bewoners die zich niet aan een gewone woonomgeving of een zorginstelling kunnen of willen aanpassen, kunnen hier wonen en tot rust komen. Apart wonen is voor deze bewoners noodzakelijk, omdat zij vaak overlast veroorzaken in woonwijken en zelf gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving. Skaeve Huse is gebaseerd op een beproefd Deens woonconcept.

Samenwerkingsovereenkomst

In juli vorig jaar ondertekenden woningcorporaties Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Clavis, het Leger des Heils en wij een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het project. De woningcorporaties zorgen voor de containerwoningen en het Leger des Heils voor de noodzakelijke begeleiding van de bewoners. Wij stelden de locatie beschikbaar en zorgen voor de aanleg van de benodigde voorzieningen.

Aanleg terrein

Aannemingsbedrijf Geldof Infra is bezig met de aanleg van de riolering en legt wegen aan. Vervolgens leggen de nutsbedrijven de kabels en leidingen. Ook treffen we voorbereidingen voor het sociaal en technisch beheer. In het najaar wordt de beplanting aangelegd. Het moment van ingebruikname is afhankelijk van de oplevering van de woningen en de aanleg van de nutsvoorzieningen.

Lange Blikstraat

Fasering en planning

De aannemer is inmiddels begonnen met het aanleggen van de riolering en het aanbrengen van de fundering voor de rijbaan. Daarna brengen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aan, worden de units geplaatst en het terrein bestraat en afgewerkt. Volgens planning zal het werk begin september 2023 afgerond zijn zodat die maand de bewoners hun intrek kunnen nemen.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.


Start plan Veerhaven fase 6.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met de laatste fase van het plan, fase 6.

Wat we gaan doen.

Tussen Brasserie Westbeer en het sluizencomplex bouwen we het laatste Havenbalkon. Dit wordt een rustplaats met houten keerwanden en zitbanken zoals in de eerdere fasen is gebouwd. Het Havenbalkon kijkt uit op de in- en uitvaart van de oostsluis, de binnenvaartsluis. Naast de bouw van het Havenbalkon maken we het voetpad op de dijk breder. Zoals in de vorige fasen leggen we langs dit pad een achttal betonplaten aan om beelden op te plaatsen voor de beeldenroute. Vanwege het te verbreden pad vullen we de binnenzijde van het dijktalud aan met grond. Als laatste plaatsen we extra openbare verlichting.   

Plan Veerhaven fase 6

Uitvoering en planning.

Het werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Hese Infra BV. Ze starten 28 augustus 2023 met de inrichting van het werkterrein en voorbereidende werkzaamheden. Uitgangspunt is dat de fundering van het Havenbalkon voor het begin van het stormseizoen gereed is. Ook de asfaltverharding in het voetpad dient tijdig aangebracht te worden. De bovenbouw kan tijdens het stormseizoen uitgevoerd worden. Volgens planning zal het werk eind november 2023 gereed zijn.
Voor uitvoering van de werkzaamheden sluiten we het desbetreffende gedeelte geheel af.   

Contactpersoon namens gemeente is de heer L. Hage (14 0115).

 

Plan Veerhaven ALGEMEEN

We maken de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting tot begin 2024 duren.

Meer informatie over plan Veerhaven