Werkzaamheden Terneuzen

Afwerken wegen in Handelspoort Zuid Terneuzen.

De Informaticastraat en Communicatielaan in bedrijventerrein Handelspoort Zuid gaan we afwerken. Het bedrijventerrein is ruim 15 jaar geleden aangelegd waarvan we de deklaag nog moeten aanbrengen. Gedurende deze periode is echter gebleken dat de asfaltconstructie veel te lijden heeft gehad. Om schades in de toekomst te voorkomen gaan we eerst de fundering herstellen voordat we de definitieve deklaag aanbrengen.

Wat we gaan doen.

We frezen de asfaltconstructie en versterken de huidige slakkenfundering door toevoeging van schuimbitumen. Goten en opsluitbanden herstellen we waar nodig. Daarna brengen we de nieuwe asfaltconstructie aan met de definitieve deklaag. De deksels van de rioolputten boren we terug in de nieuwe asfaltconstructie.  
Ook de asfaltverharding op de rotonde met de Mr. F.J. Haarmanweg gaan we herstellen. De verharding frezen we en twee nieuwe asfaltlagen brengen we aan.

Communicatielaan Handelspoort Zuid

Tijdsduur en verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf KWS gaat het werk uitvoeren. Maandag 11 oktober starten de werkzaamheden welke gefaseerd uitgevoerd worden. Volgens planning zal KWS tot eind november 2021 bezig zijn.
Voor uitvoering van het werk zullen de straatgedeelten geheel afgesloten worden. KWS neemt zelf contact op met de bedrijven om die bereikbaar te houden. Voor het werk aan de rotonde zal het desbetreffende weggedeelte van de Haarmanweg afgesloten worden. Een tijdelijke omleidingsroute wordt ingesteld.

 

Uit te voeren reparaties aan bestratingen 2021.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw gaat kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan trottoirs en bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen hersteld moeten worden.

In Terneuzen vernieuwen we gedeelten trottoirs in de Leeuwenlaan, Koninginnelaan, Frans Halslaan, Axelsestraat, Gouwestraat, Nassaustraat en Oosterscheldestraat. In de Gentiaanstraat herstraten we een klein gedeelte rijbaan met goot.
Voor uitvoering werken we met halve wegafsluitingen. Het werk wordt in fasen uitgevoerd in de periode september-december 2021.

Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop we de werkzaamheden in hun straat uitvoeren. We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

 

Afwerken openbaar gebied rondom de Kampanje, aanleg Bellevueplein.

Van 16 september 2021 tot eind januari 2022 gaan we aan de slag met de inrichting van de ‘Kop van de Noordstraat’. Dit is het gebied tussen het nieuwe appartementengebouw De Kampanje, café De Vriendschap, de kade en in het verlengde van de Noordstraat.

Werkzaamheden

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw legt in dit gebied nieuwe bestrating aan in hetzelfde patroon en kleurstelling als de Noordstraat. Tussen De Kampanje en De Vriendschap komt het Bellevueplein. Deze entree richting het winkelgebied wordt een groen parkje met hagen, bomen en zitplaatsen. Het terras bij De Vriendschap wordt uitgebreid en ook langs de gevel van De Kampanje komt een terras. Als laatste brengen we een trap aan tussen de Schoolweg en het wandelpad langs de kade.

Impressie nieuw Bellevueplein, kop van de Noordstraat

 

Autovrij

Het wordt een autovrij gebied, waar we ruimte geven aan fietsverkeer en het voetgangersverkeer tussen de Noordstraat en de Kennedylaan. De route Axelsedam Vlooswijkstraat sluiten we af voor autoverkeer. De route Axelsedam Noordstraat blijft alleen mogelijk voor de hulpdiensten. Bevoorradingsverkeer zal via de Schoolweg, de Werf en Vlooswijkstraat richting de Noordstraat mogelijk blijven waarvoor we wegzinkbare palen zetten.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de bereikbaarheid van de omgeving. Hinder van de werkzaamheden proberen we uiteraard zo veel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Bas Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Kop van de Noordstraat Bellevueplein

 

 

 

 

Uitvoeren rioolrenovaties in diverse kernen.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in diverse kernen. Het bedrijf zal een groot aantal riolen renoveren met de kousmethode. We gaan aan de slag in Philippine, Biervliet en de wijk Triniteit in Terneuzen. We renoveren de riolering en brengen een aantal plaatselijke reparaties aan.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades aan de riolering zijn. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
Voor reparatie van de riolering breken we geen straten op en graven we geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. Deze methode van renoveren wordt de kousmethode genoemd. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten waar schades zijn repareren we met de kousmethode.  

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithard.  

Rioolrenovatie

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen zorgen we dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten passen we zo nodig aan met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. We reinigen het te renoveren riool en zetten het dicht met afsluiters. Zijn er obstakels dan verwijderen we die eerst met een robotfrees. Het riool inspecteren we om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous maken we deze aansluitingen open zodat er weer geloosd kan worden op het gerenoveerde riool. Als dit uitgevoerd is volgt er nogmaals een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook nemen we een proefstuk van de uitgeharde kous om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Om de kousen aan te brengen zetten we de desbetreffende riooldelen dicht. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdriolen niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.

Planning.

Kumpen Renovatietechnieken start 23 juni in Philippine. Daarna volgen Biervliet en de wijk Triniteit. Volgens planning zullen ze tot medio november bezig zijn.   
Bewoners krijgen van Kumpen bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Op sommigen plaatsen treffen we verkeersmaatregelen om het werkmaterieel op te stellen.

Contactpersoon namens gemeente is de heer M. IJzerman (14 0115).

 

 

 

Uit te voeren onderhoud aan asfaltverhardingen 2021.

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek B.V. voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden. Voor de kern Terneuzen gaan we in de volgende wegen en straten aan de slag.

N.J. Hartestraat

We frezen de rijbaan en brengen twee asfaltlagen terug aan. Trottoirbanden en tegels vernieuwen we.

NJ Hartestraat

Voor het frezen en asfalteren van de rijbaan sluiten we de straat tijdelijk af.
De werkzaamheden staan gepland van 11 oktober tot en met 4 november 2021.

Gedeelte Maassingel

Het betreft het gedeelte tussen woning 27 en de verkeersdrempel voor de parking van het ziekenhuis. We frezen de rijbaan en brengen een nieuwe asfaltlaag aan.

Maassingel

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

Hondsdraflaan

We frezen de rijbaan en brengen een nieuwe asfaltlaag aan.

Hondsdraflaan

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

Gedeelte Guido Gezellestraat

Het betreft het gedeelte vanaf het kruispunt met de Hoofdweg/N61 tot aan de kruising Vlietstraat/Handelspoort. Beide kruispunten blijven open voor het verkeer, de tussenliggende rijbaan sluiten we tijdelijk af.   
We frezen de verharding en brengen 2 asfaltlagen aan. Bij de twee kruispunten leggen we nieuwe detectielussen aan voor de verkeersregelinstallatie. Na het asfaltwerk brengen we de markeringen en figuraties terug aan.

Guido Gezellestraat Terneuzen

Tevens voorzien we de naastgelegen fietspaden van een rode asfaltlaag.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we de weggedeelten geheel af en stellen we een omleidingsroute in via de Haarmanweg en Rooseveltlaan. Het tankstation blijft bereikbaar vanaf Handelspoort via het fietspad. Het fietspad achterlangs het tankstaion sluiten we hiervoor af. Vanaf het tankstation kan er via een trijdelijke platenbaan weggereden worden naar de Informaticastraat.
De werkzaamheden staan gepland van 27 september tot en met 8 oktober 2021.

Parkeerterrein Banckertstraat

De verharding van het parkeerterrein frezen we en brengen een nieuwe toplaag in asfalt aan. Na het asfalteren brengen we de markering van de parkeervakken weer terug aan. De toegang naar het parkeerterrein vanaf de Katspolderlaan bouwen we om naar een inritconstructie.
WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

Met het werk zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.
Voor eventuele vragen over onze wegwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2021.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
In Terneuzen gaan we aan de slag in een gedeelte van de Julianastraat.

Julianastraat

Het betreft het gedeelte tussen de Axelsestraat en de Hendrikstraat. De rijbaan breken we op en we verstevigen de fundering. Nieuwe trottoirbanden en betonstraatstenen brengen we aan. Ook vernieuwen we de trottoirs.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat af. Het eenrichtingsverkeer in het Wilhelminaplantsoen heffen we op. Deze worden tijdelijk doodlopend. Zo ook de Hendrikstraat.  

Voorafgaand aan onze werken zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen. Naar verwachting zal dit tot medio juli zijn. Het straatwerk wordt daarna definitief ingepland.
Bewoners en belanghebbenden zijn op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop de werkzaamheden in hun straat worden uitvoeren. We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

 

Aanleg glasvezelnet in de kern Terneuzen.    

Zowel KPN Telecom als Delta Fiber gaan glasvezelkabels leggen in de kern Terneuzen. Ze doen dit om klanten een sneller internet te kunnen aanbieden met een hogere kwaliteit. Om het glasvezelnet aan te leggen zullen vele trottoirs opgebroken en terug gelegd worden. Dit zal mogelijk hinder opleveren voor bewoners en belanghebbenden.

KPN Telecom start vanaf de Van Steenbergenlaan (KPN station) richting Tuinstraat, Axelsestraat in westelijke richting. Met meerdere ploegen wordt er gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf ‘mih GMBH’ uit Horstmar Duitsland.

KPN werk Axelsestraat

Delta Fiber gaat beginnen met aanleg van glasvezelkabel in de wijken Zeldenrust en Katspolder. Ook zij werken met meerdere ploegen om de kabels aan te leggen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Volker Wessels Telecom, Infratechniek uit Papendrecht.  

De aanleg van het glasvezelnet zal naar verwachting een jaar duren. Contactpersoon namens gemeente is de heer M. Kolijn, te bereiken op ons algemeen nummer 14 0115.

 

Plan Veerhaven fase 5.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met de vijfde fase van het plan: de aanleg van 4 balkons en de herinrichting van het voormalig veerplein. Het betreft het dijkgedeelte tussen paviljoen Foodjutters en Brasserie Westbeer. Ook wordt het kruispunt Scheldeboulevard, Nieuwstraat en Binnenvaartweg voorzien van een asfaltverharding.   

Wat gaan we doen?

Op de dijk wijzigen we drie rustpunten bij de trapovergangen. De huidige betonplaten met zitelementen breken we op en we maken nieuwe betonnen plateaus met houten keerwanden en zitbanken (balkons). De trapovergang ter hoogte van Foodjutters passen we aan. Het wandelpad op de dijk voorzien we van een nieuwe asfaltlaag. Het pad trekken we rechtdoor naar een nieuw te maken balkon ter hoogte van de speelplaats. Dit balkon wordt een groot rustpunt met zitbanken dat uit kijkt over het water en waarvan je via trappen naar de speelplaats en het strandje kan.
Het parkeerterrein aan de Veerhaven gaat geheel op de schop. We verleggen de toegangsweg en één nieuwe grote parking leggen we aan tegen de waterkant. Waar de toegangsweg het wandelpad kruist leggen we een zebrapad. Langs de toegangsweg beschermen we de voetgangers van het autoverkeer met een afscheiding van schanskorven. Ook de paden vanaf de scheepsspottersplek sluiten we aan op dit nieuwe grote balkon met een extra hellingbaan voor mindervaliden.

Uitvoering en hinder.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS - Aquavia. Diverse verkeersmaatregelen worden genomen om het werk veilig  uit te voeren. Op de dijk wordt het wandelpad afgesloten om de rustpunten te wijzigen. Ook de parkeerplaatsen zullen tijdelijk vervallen om het nieuwe parkeerterrein te maken. De nieuwe steiger, de havengebouwen en de restaurants blijven tijdens het werk bereikbaar. Wel zal er verkeershinder ontstaan door werkverkeer voor het maken van de betonnen balkons en de aanvoer van zand en grond.

De werkzaamheden aan de rustpunten boven op de dijk en de aanleg van het nieuwe parkeerterrein zijn uitgevoerd. Het werk zal eind 2021 afgerond zijn.

Info over de werkzaamheden kunt u navragen bij de heer B. Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

 

 

Plan Veerhaven ALGEMEEN

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Meer informatie over plan Veerhaven