Werkzaamheden Terneuzen

Reiniging en inspectie riolering 2022.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2022 zal dit zijn in Westdorpe en wijk Oude Vaart te Terneuzen.

Totaal reinigen en inspecteren we dit jaar 27 km riolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1000 mm. Van deze 27 km reinigt ons team Stadsservice 26 km, de resterende kilometer wordt door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de werkzaamheden uit. Maandag 10 januari 2022 starten ze, wat volgens planning zal duren tot en met vrijdag 18 maart 2022.
Het werk is in één bestek aanbesteed waarin ook het reinigings- en inspectiewerk voor de gemeenten Hulst en Sluis is opgenomen.

Rioolreinigen

Uitvoering werkzaamheden

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn aan het riool nodig zijn.

Te nemen maatregelen.
Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Indien er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeg getrokken worden. Hierdoor kan mogelijk enige stankoverlast in de woning ontstaan. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is daarom verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel gesloten te houden.
Bewoners en belanghebbenden waar we op het perceel moeten zijn krijgen tijdig een infobrief over de werkzaamheden en het tijdstip waarop deze worden uitgevoerd.

Verkeershinder.
De spoelwagen en inspectiewagen stellen zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor uitvoering van het reinigingswerk is de heer M. IJzerman van ons team Techniek contactpersoon (14 0115).

 

 

Afwerken wegen in Handelspoort Zuid Terneuzen.

De Informaticastraat en Communicatielaan in bedrijventerrein Handelspoort Zuid gaan we afwerken. Het bedrijventerrein is ruim 15 jaar geleden aangelegd waarvan we de deklaag nog moeten aanbrengen. Gedurende deze periode is echter gebleken dat de asfaltconstructie veel te lijden heeft gehad. Om schades in de toekomst te voorkomen gaan we eerst de fundering herstellen voordat we de definitieve deklaag aanbrengen.

Wat we gaan doen.

We frezen de asfaltconstructie en versterken de huidige slakkenfundering door toevoeging van schuimbitumen. Goten en opsluitbanden herstellen we waar nodig. Daarna brengen we de nieuwe asfaltconstructie aan met de definitieve deklaag. De deksels van de rioolputten boren we terug in de nieuwe asfaltconstructie.  
Ook de asfaltverharding op de rotonde met de Mr. F.J. Haarmanweg gaan we herstellen. De verharding frezen we en twee nieuwe asfaltlagen brengen we aan.

Communicatielaan Handelspoort Zuid

Tijdsduur en verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf KWS gaat het werk uitvoeren. Maandag 11 oktober starten de werkzaamheden welke gefaseerd uitgevoerd worden. Volgens planning zal KWS tot begin december 2021 bezig zijn.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straatgedeelten gefaseerd af. KWS neemt zelf contact op met de bedrijven om die bereikbaar te houden.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD, behoudens het aanbrengen van de asfalt deklaag. Vanwege de weersgesteldheid is dit uitgesteld naar eind maart, begin april 2022.

 

Uit te voeren reparaties aan bestratingen 2021.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw gaat kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan trottoirs en bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen hersteld moeten worden.

In Terneuzen vernieuwen we gedeelten trottoirs in de Leeuwenlaan (uitgevoerd), Koninginnelaan (uitgevoerd), Frans Halslaan, Axelsestraat (uitgevoerd), Gouwestraat (uitgevoerd), Nassaustraat en Oosterscheldestraat (gepland van 10 januari tot en met 18 februari 2022). In de Gentiaanstraat herstraten we een klein gedeelte rijbaan met goot.
Voor uitvoering werken we met halve wegafsluitingen.

Oosterscheldestraat Terneuzen

Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop we de werkzaamheden in hun straat uitvoeren. We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

 

Afwerken openbaar gebied rondom de Kampanje, aanleg Bellevueplein.

Van 16 september 2021 tot eind januari 2022 gaan we aan de slag met de inrichting van de ‘Kop van de Noordstraat’. Dit is het gebied tussen het nieuwe appartementengebouw De Kampanje, café De Vriendschap, de kade en in het verlengde van de Noordstraat.

Werkzaamheden

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw legt in dit gebied nieuwe bestrating aan in hetzelfde patroon en kleurstelling als de Noordstraat. Tussen De Kampanje en De Vriendschap komt het Bellevueplein. Deze entree richting het winkelgebied wordt een groen parkje met hagen, bomen en zitplaatsen. Het terras bij De Vriendschap wordt uitgebreid en ook langs de gevel van De Kampanje komt een terras. Als laatste brengen we een trap aan tussen de Schoolweg en het wandelpad langs de kade.

Impressie nieuw Bellevueplein, kop van de Noordstraat

 

Autovrij

Het wordt een autovrij gebied, waar we ruimte geven aan fietsverkeer en het voetgangersverkeer tussen de Noordstraat en de Kennedylaan. De route Axelsedam Vlooswijkstraat sluiten we af voor autoverkeer. De route Axelsedam Noordstraat blijft alleen mogelijk voor de hulpdiensten. Bevoorradingsverkeer zal via de Schoolweg, de Werf en Vlooswijkstraat richting de Noordstraat mogelijk blijven waarvoor we wegzinkbare palen zetten.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de bereikbaarheid van de omgeving. Hinder van de werkzaamheden proberen we uiteraard zo veel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Bas Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Kop van de Noordstraat Bellevueplein

 

 

 

 

Uitvoeren rioolrenovaties in diverse kernen.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in diverse kernen. Het bedrijf zal een groot aantal riolen renoveren met de kousmethode. We gaan aan de slag in Philippine, Biervliet en de wijk Triniteit in Terneuzen. We renoveren de riolering en brengen een aantal plaatselijke reparaties aan.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades aan de riolering zijn. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
Voor reparatie van de riolering breken we geen straten op en graven we geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. Deze methode van renoveren wordt de kousmethode genoemd. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten waar schades zijn repareren we met de kousmethode.  

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithard.  

Rioolrenovatie

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen zorgen we dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten passen we zo nodig aan met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. We reinigen het te renoveren riool en zetten het dicht met afsluiters. Zijn er obstakels dan verwijderen we die eerst met een robotfrees. Het riool inspecteren we om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous maken we deze aansluitingen open zodat er weer geloosd kan worden op het gerenoveerde riool. Als dit uitgevoerd is volgt er nogmaals een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook nemen we een proefstuk van de uitgeharde kous om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Om de kousen aan te brengen zetten we de desbetreffende riooldelen dicht. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdriolen niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.

Planning.

Kumpen Renovatietechnieken start 23 juni in Philippine. Daarna volgen Biervliet en de wijk Triniteit. Volgens planning zullen ze tot medio maart 2022 bezig zijn .   
Bewoners krijgen van Kumpen bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Op sommigen plaatsen treffen we verkeersmaatregelen om het werkmaterieel op te stellen.

Contactpersoon namens gemeente is de heer M. IJzerman (14 0115).

 

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2021.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
In Terneuzen gaan we aan de slag in een gedeelte van de Julianastraat.

Julianastraat

Het betreft het gedeelte tussen de Axelsestraat en de Hendrikstraat. De rijbaan breken we op en we verstevigen de fundering. Nieuwe trottoirbanden en betonstraatstenen brengen we aan. Ook vernieuwen we de trottoirs.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat af. Het eenrichtingsverkeer in het Wilhelminaplantsoen heffen we op. Deze worden tijdelijk doodlopend. Zo ook de Hendrikstraat.  

Voorafgaand aan onze werken zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen. Naar verwachting zal dit tot medio juli zijn. Het straatwerk staat gepland van 7 maart tot en met 22 april 2022.
Bewoners en belanghebbenden zijn op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop de werkzaamheden in hun straat worden uitvoeren. We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

 

Aanleg glasvezelnet in de kern Terneuzen.    

Zowel KPN Telecom als Delta Fiber gaan glasvezelkabels leggen in de kern Terneuzen. Ze doen dit om klanten een sneller internet te kunnen aanbieden met een hogere kwaliteit. Om het glasvezelnet aan te leggen zullen vele trottoirs opgebroken en terug gelegd worden. Dit zal mogelijk hinder opleveren voor bewoners en belanghebbenden.

KPN Telecom start vanaf de Van Steenbergenlaan (KPN station) richting Tuinstraat, Axelsestraat in westelijke richting. Met meerdere ploegen wordt er gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf ‘mih GMBH’ uit Horstmar Duitsland.

KPN werk Axelsestraat

Delta Fiber gaat beginnen met aanleg van glasvezelkabel in de wijken Zeldenrust en Katspolder. Ook zij werken met meerdere ploegen om de kabels aan te leggen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Volker Wessels Telecom, Infratechniek uit Papendrecht.  

De aanleg van het glasvezelnet zal naar verwachting een jaar duren. Contactpersoon namens gemeente is de heer M. Kolijn, te bereiken op ons algemeen nummer 14 0115.

 

Plan Veerhaven ALGEMEEN

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Meer informatie over plan Veerhaven