Werkzaamheden Terneuzen

Aanleg riolering Kop van de Noordstraat.

Aannemingsbedrijf de Bokx gaat nieuwe riolering aanleggen in de “Kop van de Noordstraat”. Op deze riolering worden de afvoeren aangesloten van nieuwbouw “De Kampanje”. Een appartementencomplex met op de begane grond een bibliotheek met horecagelegenheid.

Een gescheiden rioolstelsel leggen we aan welke we aansluiten op een rioolput in de Vlooswijkstraat. Op een later tijdstip koppelen we het nieuwe schoonwaterriool af van het vuilwaterriool. Ook in het gedeelte van de Vlooswijkstraat maken we enkele aansluitingen op het bestaande hoofdriool.  
Om de aansluitingen te maken stremmen we het gedeelte Noordstraat vanaf de Axelsedam en een deel van de Vlooswijkstraat voor het verkeer. Voor de bereikbaarheid van de wijk achter de Vlooswijkstraat heffen we het éénrichtingsverkeer vanaf de Nieuwediepstraat tijdelijk op. Dit zal volgens planning van 24 tot en met 27 augustus 2020 zijn. We stellen een omleidingsroute in voor bevoorradingsverkeer via de Markt. Uiteraard proberen we verkeershinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

 

Uit te voeren asfaltonderhoud 2020.

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek B.V. voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden. In Terneuzen gaan we op de volgende locaties aan de slag.

Archimedesstraat en gedeelte Serlippensstraat

Het betreft het gedeelte van de Serlippensstraat tussen de Van der Waalsstraat en de Madame Curiestraat. In dit deel en de Archimedesstraat frezen we de verharding. Trottoirbanden en tegels vernieuwen we. Als laatste brengen we een nieuwe deklaag van asfalt aan. Op enkele gedeelten profileren we de bermen welke we opnieuw inzaaien.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de weggedeelten tijdelijk af voor alle verkeer.


De werkzaamheden staan gepland van 14 september tot en met 23 oktober 2020.

Gedeelte Guido Gezellestraat

Het betreft het gedeelte vanaf de kruising met de Alvarezlaan tot en met de rotonde aan de Zuidlandstraat. Het kruispunt met de Alvarezlaan blijft open, de kruispunten met de Frederik van Eedenstraat en de Zuidlandstraat sluiten we af.
Over het gehele tracé frezen we de verharding 8 cm en we brengen 2 nieuwe asfaltlagen aan. In de rotonde met de Zuidlandstraat stellen we opnieuw de rotondeblokken en de stuk gereden blokken vernieuwen we. Op de kruising van de Frederik van Eedenstraat en de Axelsestraat leggen we gelijk nieuwe detectielussen aan voor de verkeersregelinstallatie. Als laatste brengen we belijningen en markeringen terug aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de weggedeelten geheel af en stellen we een omleidingsroute in via de Rooseveltlaan.


De werkzaamheden staan gepland van 14 september tot en met 23 oktober 2020.

Gedeelte fietspad Guido Gezellestraat

Het fietspad vanaf kruispunt Oude Vaart tot aan rotonde Rooseveltlaan breken we op. We brengen een nieuwe puinfundering met betonverharding aan. We doen dit om beschadigingen aan het fietspad te voorkomen door wortelopdruk van de bomen. Ook vernieuwen we een groot deel van de goten langs het fietspad.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het desbetreffende fietspad geheel af. Fietsers leiden we om via het fietspad aan de andere zijde van de Guido Gezellestraat.


De werkzaamheden staan gepland van 26 oktober tot en met 20 november 2020.

Gedeelte fietspad Rooseveltlaan

Het gedeelte fietspad vanaf rotonde Serlippensstraat tot aan de oversteek naar de noordelijke jachthaven Otheense Kreek breken we op. We brengen een nieuwe puinfundering met betonverharding aan. Met deze constructie zal geen beschadiging meer ontstaan aan het fietspad door wortelopdruk.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fietspad geheel af. Fietsers leiden we om via het fietspad aan de andere zijde van de Rooseveltlaan.


De werkzaamheden staan gepland van 9 tot en met 20 november 2020.

Gedeelte fietspad achter bassisschool De Oude Vaart naar de Haarmanweg

Het fietspad langs de basisschool naar het fietspad aan de Haarmanweg frezen we en voorzien we van een nieuwe asfaltlaag. Ook vernieuwen we het voetpad.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het fiets- en voetpad af.


De werkzaamheden staan gepland van 26 oktober tot en met 13 november 2020.


Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer of bewoners en belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

 

Plan Veerhaven fase 5.

De Terneuzense Veerhaven en omgeving wordt in fasen opgewaardeerd. We starten nu met de vijfde fase van het plan: de aanleg van 4 balkons en de herinrichting van het voormalig veerplein. Het betreft het dijkgedeelte tussen paviljoen Foodjutters en Brasserie Westbeer. Ook wordt het kruispunt Scheldeboulevard, Nieuwstraat en Binnenvaartweg voorzien van een asfaltverharding.   

Wat gaan we doen?

Op de dijk wijzigen we drie rustpunten bij de trapovergangen. De huidige betonplaten met zitelementen breken we op en we maken nieuwe betonnen plateaus met houten keerwanden en zitbanken (balkons). De trapovergang ter hoogte van Foodjutters passen we aan. Het wandelpad op de dijk voorzien we van een nieuwe asfaltlaag. Het pad trekken we rechtdoor naar een nieuw te maken balkon ter hoogte van de speelplaats. Dit balkon wordt een groot rustpunt met zitbanken dat uit kijkt over het water en waarvan je via trappen naar de speelplaats en het strandje kan.
Het parkeerterrein aan de Veerhaven gaat geheel op de schop. We verleggen de toegangsweg en één nieuwe grote parking leggen we aan tegen de waterkant. Waar de toegangsweg het wandelpad kruist leggen we een zebrapad. Langs de toegangsweg beschermen we de voetgangers van het autoverkeer met een afscheiding van schanskorven. Ook de paden vanaf de scheepsspottersplek sluiten we aan op dit nieuwe grote balkon met een extra hellingbaan voor mindervaliden.

Uitvoering en hinder.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS - Aquavia. Diverse verkeersmaatregelen worden genomen om het werk veilig  uit te voeren. Op de dijk wordt het wandelpad afgesloten om de rustpunten te wijzigen. Ook de parkeerplaatsen zullen tijdelijk vervallen om het nieuwe parkeerterrein te maken. De nieuwe steiger, de havengebouwen en de restaurants blijven tijdens het werk bereikbaar. Wel zal er verkeershinder ontstaan door werkverkeer voor het maken van de betonnen balkons en de aanvoer van zand en grond.
Met het asfalteren van het kruispunt sluiten we dat gedeelte van de Scheldeboulevard af. Een tijdelijke omleidingsroute stellen we in.
De werkzaamheden zijn nog niet definitief ingepland maar verwachting is dat deze medio juni starten en eind november 2020 worden afgerond. Uiteraard vinden er na 1 oktober geen werkzaamheden in de zeewering meer plaats. Op dat moment begint het stormseizoen. Wel worden dan de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan en op de dijk.

Info over de werkzaamheden kunt u navragen bij de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).

Eerdere fasen.

In de voorgaande fasen maakten we betere aansluitingen tussen de Nieuwstraat en de boulevard. Verder kreeg het strandje een opwaardering en werden diverse loopverbindingen tussen de stad en het water verbeterd. Ook zijn de twee pieren heringericht, onder andere met een scheepsspottersplek.

Plan Veerhaven.

Het Plan Veerhaven en Omgeving is een project waarin allerlei werkzaamheden en herinrichtingen zijn gebundeld voor het gebied tussen de Westerschelde en de binnenstad van Terneuzen. Het doel is om het gebied toeristisch en recreatief aantrekkelijker te maken en om de binnenstad met het water te verbinden.
Het plan heeft in totaal zes fases. De afronding van het gehele project is gepland voor 2022.

 

Start bouwrijpmaken project Nieuwstraat Zuid.

Aannemingsbedrijf Geldof bv gaat komende periode het gebied aan de Nieuwstraat geschikt maken voor de realisatie van een nieuw gebouw. Dit op de plaats van de voormalige horecapanden tussen Nieuwstraat 20 en 2/4 welke inmiddels zijn gesloopt. In het nieuwe gebouw worden op de 1e en 2e verdieping 10 duplex appartementen gerealiseerd door Clavis. Op de begane grond komen kantoren en dagbestedingsvoorzieningen van Zeeuwse Gronden. Gemeente Terneuzen en Clavis werken samen aan dit stadsvernieuwingsproject.

Wat gaan we doen.

In het braakliggend gebied gaan we achter woningen Dijkstraat 5 t/m 11 nieuwe riolering aanleggen. Oude rioleringen breken we op en de woningen zetten we over op het nieuwe riool. Als laatste leggen we een bouwweg aan van gebroken puingranulaat. Nadat de nieuwbouw gereed is leggen we hier de definitieve straat in betonklinkers.

Planning en tijdelijke verkeersmaatregelen.

Voor aansluiting van het nieuwe riool op het riool in de Dijkstraat zal dat straatdeel tijdelijk versmald worden. Ook voor het opbreken van de oude rioolaansluitingen in de Dijkstraat en Korte Kerkstraat.
Uiteraard proberen we verkeershinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.
Aannemingsbedrijf Geldof start dinsdag 2 juni en zal tot en met vrijdag 26 juni 2020 bezig zijn met de werkzaamheden.  

Na de zomervakantie start aannemingsbedrijf Van der Poel met de nieuwbouw. Naar verwachting wordt tweede kwartaal 2021 het project opgeleverd.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.

 

Bouwrijpmaken 'Kop van de Noordstraat'.

 

Aannemingsbedrijf EVS bv Infrabouw gaat komende periode het gebied 'Kop van de Noordstraat' geschikt maken voor de bouw van 'De Kampanje'. Dit gebouw bestaat uit 26 appartementen met op de begane grond een bibliotheek met horecagelegenheid.

Het gebied ligt tussen de Vlooswijkstraat, Schoolweg en het begin van de Noordstraat. Dit jaar nog leggen we een strook gereed voor het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen en plaatsen we 4 ondergrondse afvalcontainers.
Begin 2020 starten de nutsbedrijven met het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen en het verwijderen van te vervallen kabels en leidingen. Ook wordt een gedeelte van de Schoolweg en een deel van het trottoir aan de Vlooswijkstraat opgebroken en rioleringen verwijderd. Volgens planning zijn de nutsbedrijven en EVS medio maart 2020 gereed, zodat daarna het terrein geheel vrij komt voor de nieuwbouw.  

 

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Omvangrijke rioolrenovaties in diverse kernen.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in diverse kernen. Het bedrijf zal een groot aantal riolen in Terneuzen renoveren met de kousmethode. In Axel, Vaartwijk, Magrette en Sluiskil betreft het een beperkt aantal rioolgedeelten. We renoveren ongeveer 4,5 kilometer riolering en brengen op 200 plaatsen plaatselijke reparaties aan. Totaal komen we dan op ruim 11 km riolering dat hersteld zal zijn. Een flinke klus waar we tot medio 2020 mee bezig zijn. In Terneuzen gaan we onder andere aan de slag in de Serlippenspolder, de Katspolder en de Binnenstad.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades aan de riolering zijn. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
Voor reparatie van de riolering breken we geen straten op en graven we geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. Deze methode van renoveren wordt de kousmethode genoemd. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten waar schades zijn repareren we met de kousmethode. Twee soort kousen brengen we aan, kousen van glasvezel en naaldvilt.  

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithard. De glasvezelkousen worden het meest gebruikt voor renovatie van de riolering met kleinere diameters.  

Naaldviltkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingedrukt door deze met water te vullen. Als de kous is aangebracht wordt het water verwarmd waardoor de kous uithard. De naaldviltkousen worden het meest gebruikt voor renovatie van de riolering met grotere diameters.

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen of gedeelte van kousen wordt gezorgd dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten worden zo nodig aangepast met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. Daarna wordt het te renoveren riool dichtgezet met afsluiters en grondig gereinigd. Zijn er obstakels in het riool dan worden deze eerst verwijderd met een robotfrees. Het riool wordt daarna geïnspecteerd om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous moeten deze uiteraard terug open gemaakt worden zodat er weer geloosd kan worden op het gerenoveerde riool. Als dit uitgevoerd is volgt er nogmaals een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook wordt er een proefstuk van de uitgeharde kous genomen om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Om de kousen aan te brengen worden de desbetreffende riooldelen dichtgezet. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdafvoeren niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.
Op sommigen plaatsen zullen we verkeersmaatregelen treffen om het werkmaterieel op te stellen.

Duurzaam.

We kiezen voor deze rioolrenovatie om een goede riolering te krijgen die weer lang mee zal gaan. Over het algemeen zijn de kosten lager dan wanneer we het riool opgraven en vervangen. Ook moet de bestrating niet opgebroken en opnieuw aangebracht worden. Het renovatiewerk duurt korter en overlast in de straat is minder.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen.

Aannemingsbedrijf Geldof BV gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
In Terneuzen gaan we aan de slag in de volgende straten.

Trottoirs Katspolder.

Gedeelten van trottoirs in de Michiel de Ruijtersingel, Van Swietenstraat, Willem Barentszstraat, Abel Tasmanstraat en Van Kinsbergenlaan vernieuwen we. De bestaande banden en tegels breken we op en nieuwe banden en tegels brengen we aan. Voorafgaand aan ons werk zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen.
Voor uitvoering van het werk zullen we tijdelijk halve wegafzettingen plaatsen.
Naar verwachting worden de werkzaamheden eind augustus 2020 afgerond.   

 

Plan Veerhaven

We gaan de Veerhaven en omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. De hele wandelboulevard op de zeedijk tussen het stadskantoor en de oversteek naar het sluizencomplex pakken we aan. Onder andere richten we de pieren rondom de Veerhaven opnieuw in. Ook plaatsen we nieuwe openbare attracties zoals een thematische speelvoorziening en een plek om schepen te spotten. Het doel is om de band van Terneuzen met het water te versterken.

Het plan is in januari 2015 vastgesteld. De uitvoering zal naar verwachting 6 jaar duren. Inmiddels zijn 4 van de 6 fasen uitgevoerd.

Meer informatie over plan Veerhaven