Werkzaamheden Zuiddorpe

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2024.

Aannemingsbedrijf De Bokx gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop we de werkzaamheden in hun straat uitvoeren. We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Hoofdweg Noord en Hoofdweg Zuid

We verwijderen de fietspaden en bouwen die om naar voetpaden. In Zuiddorpe stellen we een 30 km regime in. Fietsers op de rijbaan waarvoor we diverse aanvullende verkeersmaatregelen treffen. In de bermen maken we plantvakken. 
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat gefaseerd af en stellen we een omleidingsroute in.

Hoofdweg Noord Zuiddorpe

Hoofdweg Zuid

De werkzaamheden moeten we nog inplannen en worden afgestemd op het asfaltwerk in Hoofdweg Noord en Zuid.

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Uit te voeren asfaltonderhoud 2024

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden.
Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken. 
Hierbij de locaties in Zuiddorpe.

Hoofdweg Noord en Hoofdweg Zuid

In Hoofdweg Noord gaan we drie verkeersplateaus aanbrengen. Bij de bebouwde kom, de aansluiting met de Ter Duinenstraat en Lindenhof. Deze aanpassingen worden uitgevoerd om een 30 km regime in te stellen voor Zuiddorpe. De plateaus worden geasfalteerd. In het plateau aan de bebouwde komgrens wordt een rijbaanversmalling aangebracht.
In Hoofdweg Zuid brengen we vier plateaus aan. Ook frezen we een gedeelte rijbaan die we voorzien van een nieuwe asfalt deklaag. In het plateau aan de bebouwde komgrens versmallen we de rijbaan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de werkvakken gefaseerd af. Omleidingsroutes stellen we in.  
De werkzaamheden voeren we voor de zomervakantie uit. De definitieve planning moet nog gemaakt worden, afgestemd op het bestratingswerk in Hoofdweg Noord en Zuid..

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos.

 

Rioolrenovatie Hoofdweg Zuid.

In opdracht van Waterschap Scheldestromen gaat Renotec een gedeelte riolering renoveren aan Hoofdweg Zuid. Het bedrijf zal de riolering renoveren met de kousmethode (relining). Het riool wordt hierbij van binnenuit gerepareerd. De straat moet niet worden opgebroken waardoor de overlast voor de bewoners beperkt blijft.

Kousmethode.

Het gedeelte riolering is nu nog in beheer en eigendom van het Waterschap. Na renovatie wordt dit riool overgedragen aan gemeente. Het betreft het deel binnen de bebouwde kom vanaf de Sint Janstraat tot aan de Europastraat. 
Via de inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. De volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren we, daarna ook de desbetreffende inspectieputten.

Foto rioolrenovatie 

Uitvoering.

Het reinigen van de riolering en het inspecteren is inmiddels gestart. Zijn er obstakels dan worden die eerst verwijderd met een robotfrees. Vanaf maandag 8 april start Renotec met het aanbrengen van de kunststof kousen. Dit zal zijn tot en met 23 april. Ook starten ze vanaf maandag 15 april met het renoveren (coaten) van de inspectieputten. Volgens planning zullen woensdag 8 mei 2024 alle werkzaamheden gereed zijn.   

De bewoners krijgen van Renotec bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Op sommigen plaatsen treffen we verkeersmaatregelen om het werkmaterieel op te stellen. We werken met halve wegafzettingen zodat het verkeer niet gestremd wordt. Ook stellen we in de Europastraat tijdelijke parkeerverboden in.

Contactpersoon namens het waterschap is de heer R. Koets (088 - 2461000).