Boom kappen

Om een boom te kappen is altijd toestemming van de eigenaar nodig. Als een boom op de erfgrens staat geldt het burenrecht. De kap moet dan altijd in overleg met de buren gebeuren. Ook als het kappen vergunningvrij is. Al staat de boom op eigen terrein dan is het toch verstandig om met de buren te overleggen. Zo komen ze niet voor verrassingen te staan.

Er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor:

  • bomen die op de lijst beschermde bomen staan,
  • bomen in eigendom van de gemeente,
  • bomen op een beschermd­e dijk of in archeolog­isch waardevol gebied (zie bestemmin­gsplan).

Kijk op de pagina Vergunning aanvragen voor meer informatie.
 

Bomen rooien in het openbaar groen

Bomen die een gevaar vormen voor de omgeving, die de bestrating gevaarlijk opdrukken of ziek zijn moeten gerooid worden. Wanneer acuut gevaar dreigt wordt direct actie ondernomen. In andere gevallen rooien we in de winterperiode maar uiterlijk tot 15 maart. Dan start het broedseizoen.
U vindt hier de lijst met bomen die wij gaan kappen in 2022- 2023.

Bos en houtopstanden rooien

Voor het omhakken of rooien van bossen moet u (naast een eventuele vergunningsaanvraag) altijd een melding doen. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom, die:

  • een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of
  • bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen

Dit moet u altijd vooraf melden middels een kapmelding bij de provincie Zeeland. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten.

Als de regie van de werkzaamheden op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden aan hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk, dan moet dit gemeld worden middels een kapmelding bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.