Veelgestelde vragen wateroverlast Sluiskil

Zijn er plannen voor uitbreiding van het kanaal?

Een aantal inwoners vroeg naar de plannen voor uitbreiding (verbreding, verdieping) van het kanaal Gent – Terneuzen. De Vlaamse of Nederlandse overheid heeft hier geen plannen voor.
Wel laat North Sea Port een optimalisatiestudie uitvoeren door het Belgische Waterbouwkundig Laboratorium. De vraag is hoe het bestaande kanaalprofiel slimmer kan worden benut: hoe kan je het bestaande kanaal geschikt maken voor grotere schepen?

Wat zijn de resultaten van de grondwatermeetnet?

Om de grondwaterstand in Sluiskil te meten, hebben we een grondwatermeetnet van peilbuizen aangelegd. Dit was op advies van Wareco.

Op de kaart 'positie van de peilbuizen', ziet u waar de peilbuizen staan in Sluiskil.
En op de afbeelding 'grondwaterstanden', ziet u de grondwaterstanden van het afgelopen half jaar.

Positie van de peilbuizen

Kaart met de positie van de peilbuizen in Sluiskil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondwaterstanden

Tabel met een overzicht van de grondwaterstanden in Sluiskil, gemeten over het afgelopen half jaar

 

 

 

Wat is de staat van onderhoud van de riolering in Sluiskil?

In 2024 reinigen en inspecteren we de riolen in Sluiskil. Reiniging vindt eens in de zeven jaar plaats, inspectie eens per veertien jaar.
Op deze kaart ziet u waar de riolering in Sluiskil ligt (PDF 1,7 MB).

Wat is de staat van onderhoud aan de drainage in Sluiskil?

Binnenkort beginnen we met het doorspuiten van de drainage aan Kanaalzicht. Op korte termijn komt er een brief op de mat aan de bewoners van Kanaalzicht.

Hoe zit het met het onderhoud aan de damwanden?

Rijkswaterstaat heeft eind 2017 een renovatie van de oevers van het kanaal (vervanging van de damwanden) afgerond. Ook is het onderhoud aan het onderwatertalud aan de damwanden in zijkanaal B te Sluiskil, door Rijkswaterstaat en North Sea Port in gezamenlijkheid uitgevoerd, in oktober 2018 afgerond. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat in 2018 baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het kanaal Gent-Terneuzen teneinde te voldoen aan het juiste vaarwegprofiel.

Hoe zit het met de schade die we hebben geleden na de werkzaamheden aan de Bosjesweg?

DNWG heeft de opdracht gegeven voor de werkzaamheden aan BAAS B.V. Van te voren is er een nul-opname gedaan, aantoonbare schade kan daardoor aan het licht komen.
U kunt DNWG bereiken via telefoonnummer 0113 741 100, of stuur een e-mail naar info@DNWG.nl.

Is de drainage aan Kanaalzicht volledig doorgespoten?

Nee, de werkzaamheden zijn in uitvoering en een deel komt nog aan de beurt. In verband met de bouwvakvakantie duurt het wat langer. Het gedeelte richting de Eilandstraat wordt ook meegepakt.

Hoe weten we dat Deltares niet vanuit eigen belang naar het onderzoek van TAUW en Aveco de Bondt kijkt?

Deltares is een onafhankelijk non-for-profit kennisinstituut. Maar omdat het beheer van dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen, universiteiten en NGO’s in binnen- en buitenland.

Hoe komt het dat de huizen meer kraken, 'knallen' en scheuren dan voorheen?

Scheuren in de woning en deuren die klemmen, dat kan worden veroorzaakt door plaatselijke verzakking door droogte en door inklinking van de kleilagen. Bij oude woningen komt dat helaas voor.

Worden de trillingen meegenomen in het onderzoek?

Nee, de trillingen staan los van dit onderzoek. Dit onderzoek focust zich op de waterkwantiteit in de wijken van Sluiskil.