Wegen, straten, fietspaden en trottoirs, onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de hele openbare infrastructuur van de gemeente binnen de bebouwde kom. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook viaducten, rotondes, speelplaatsen, stoplichten, verkeersborden en -tekens en straatmeubilair zoals banken en vuilnisbakken.

De gemeente is in het kader van ''duurzaam veilig verkeer' ook verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen en dergelijke.

 

Wegenbeheer Plan

Het onderhoud aan gemeentelijke verhardingen is opgenomen in het Wegenbeheer Plan. Dit plan komt tot stand door het uitvoeren van globale visuele inspecties van de verhardingen conform de wegenbeheer systematiek van het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Naar aanleiding van deze inspecties wordt aan de hand van de mate en ernst van de geconstateerde schadebeelden en de beschikbare middelen een onderhoudsplanning gemaakt voor de komende jaren. Deze planning wordt om de twee jaar geactualiseerd met de gegevens van nieuwe inspecties.

Aanvraag

Indien u klachten of opmerkingen heeft over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur kunt u dit digitaal melden aan de gemeente via een Melding openbare ruimte.