Veel gestelde vragen over Van Steenbergenlaan

Veel gestelde vragen en antwoorden over het huisvesten van alleenstaande, jonge statushouders bij Prokino, Van Steenbergenlaan in Terneuzen.

Hoe garandeert u de veiligheid voor omwonenden en de kinderen en jongeren die ook op het terrein wonen?

De jongeren hebben een dagprogramma (school/werk) en vrijetijdsbesteding. De mentor begeleidt de jongeren in het dagelijkse en maatschappelijke functioneren. Hierdoor hebben de jongeren een toekomstgerichte focus. Verder is er binnen de woningen toezicht en ook op het grotere terrein. Met de andere terreingebruikers overlegt [organisatie] op vaste momenten en worden de terreinafspraken zo nodig bijgesteld. 

Organiseert u een kennismakingsbijeenkomst?

Ter afsluiting van de zomerperiode is er een kennismakingsbijeenkomst voor omwonenden en nieuwe bewoners. Welke vorm die gaat krijgen, wil Prokino Zorg samen met omwonenden en de jongeren beslissen. Daarvoor nodigen wij iedereen uit die graag mee wil denken.  

Is er een centraal nummer dat we kunnen bellen bij overlast van de jonge statushouders?​​​​

Voor de opening sturen we een brief naar de omwonenden met belangrijke telefoonnummers en mailadressen. 

Hoe oud zijn de jongeren die hier komen wonen? Hoe oud zijn ze als ze weggaan?

Meestal zijn de jongeren 17 jaar op het moment van instroom. Als ze uitstromen zijn ze (afhankelijk van hun mogelijkheden om zelfstandig te wonen) tussen de 18 en 21 jaar.

Wat gaan ze doen als ze er wonen?

De jongeren hebben een dagprogramma (school/werk) en vrijetijdsbesteding. De mentor begeleidt de jongeren in het dagelijkse en maatschappelijke functioneren.

Zijn de begeleiders gekwalificeerd?

Begeleiders hebben een mbo 4 opleiding sociaal werk of vergelijkbaar. 

Voldoet de locatie aan de (vergunnings)eisen/ aan het bestemmingsplan?

De locatie heeft een maatschappelijk bestemming. Dit betekent dat de gebouwen gebruikt mogen worden voor maatschappelijke doeleinden. Daar vallen deze activiteiten onder.

Kan het terrein buiten worden aangepast zodat er minder overlast van scooters is?

Ja. De bewegingen zoals die nu plaatsvinden en zoals we verwachten door de verhuizing worden in kaart gebracht en zo nodig omgeleid. Scooters en fietsen worden gestald bij de woningen en nemen de route over het terrein die het minst overlast geeft. Dit gebeurt in overleg met de andere terreingebruikers. Er blijken ook jongeren op het terrein te zijn die geen bewoners zijn. Door de inzet van de nachtwaker hebben wij hier toezicht en sturing op.

Kan er op het buitenterrein een plek komen waar de jongeren mogen roken?

Hier kijken we naar. 

Is het democratisch proces goed gevolgd?

Ja. Het gebruik van de locatie en de begeleiding door Prokino Zorg is een besluit dat niet aan de gemeente is. Prokino en Nidos hebben de gemeente hierover geïnformeerd en de gemeente gevraagd hieraan mee te werken. Met name de aangrenzende diensten (zorg, onderwijs, vrijetijdsbesteding) behoren tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Daarom is goede samenwerking belangrijk voor de buurt en de doelgroep. Direct nadat het bestuur hierover besloot (2 april) zijn omwonenden en gemeenteraad geïnformeerd (3 april). Omdat het bestemmingsplan niet gewijzigd wordt, heeft de gemeente alleen een informatieplicht.

Waarom geen centrale informatie maar een inloopavond? 

Dat is een vooraf gemaakte keuze. Beide vormen kunnen. Er is gekozen voor een inloopavond, zodat iedereen vragen kan stellen die we een-op-een of in kleine groepjes kunnen beantwoorden. Daarnaast delen we alle gestelde vragen, zodat iedereen dezelfde informatie heeft.

Is er een dagbesteding tijdens de zomervakantie?

Ja. Voor de zomerperiode stelt Prokino in samenwerking met Nidos en de gemeente gestructureerd programma op. 

Zijn de jongeren inburgeringsplichtig?

Onder de 18 jaar zijn de jongeren leerplichtig en moeten ze naar de Internationale Schakelklas (ISK bij het Lodewijk College). Boven de 18 jaar zijn ze net als alle volwassen statushouders inburgeringsplichtig. Dit betekent dat ze door de gemeente begeleid worden bij hun inburgering.

Komen er jongens en meisjes te wonen?

Er komen alleen jongens te wonen. 

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Ja graag, u kunt zich via AMV@prokino.nl aanmelden als vrijwilliger.

Waarom zijn alle opvanglocaties in (de buurt van) het centrum van Terneuzen?

Hierbij zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van gebouwen. Per toeval krijgen wij deze gebouwen aangeboden. In andere kernen van de gemeente zijn vergelijkbare voorzieningen.

Wie zijn de jongeren?

Statushouders, meestal 17 jaar op het moment van instroom, uitstroom tussen 18 en 21 jaar.
Jongens van verschillende afkomsten: Prokino plaatst deze gemengd, zodat ze onderling Nederlands praten.
Jongeren die staan te springen om hun leven op te bouwen: Nederlands leren, een baantje zoeken, en sporten (liefst voetbal). 

Hebben de jongeren last van trauma's en hoe wordt hiermee omgegaan?

Deze doelgroep is geen jeugdzorg doelgroep. Als op voorhand al duidelijk is dat er sprake is van ernstige problematiek dan plaatst Prokino de jongeren niet in de opvang,maar gaan ze richting jeugdzorg. Indien problemen zich voordoen op het moment dat ze al in de opvang zitten, dan kijken zij eerst of zij dit met extra ondersteuning binnen de opvang kunnen opvangen. Kan dit niet, dan bewandelt de jongere net als andere inwoners van Terneuzen de reguliere weg richting jeugdzorg. 

Wat kan ik doen om als buurtbewoner te helpen?

Fijn dat u wilt helpen! Het is voor de jongeren ontzettend waardevol om kennis te maken met de buren. Helpen kan op verschillende manieren, het is maar net wat u leuk vindt om te doen. Sommigen geven les in het repareren van de fiets, of komen in de middag langs met gebak om een praatje te maken. U kunt contact opnemen via AMV@prokino.nl.

Hoe wordt toegezien op de kwaliteit van begeleiding? 

Stichting Nidos is opdrachtgever van Prokino. Prokino moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door Nidos, zowel op het gebied van begeleiding als huisvesting. Prokino werkt in de begeleiding volgens de door Nidos ontwikkelde methodiek. Nidos ondersteunt en controleert Prokino op de toepassing hiervan.

Zijn er documenten beschikbaar die in het college zijn behandeld?

Het besluit deelden we met de ouders en kunt u opvragen via info@terneuzen.nl.

Is er documentatie hoe een gemeente bij deze procedure moet handelen?

Er is geen specifieke procedure, omdat het om een overeenkomst van Prokino Zorg met Nidos gaat. De activiteiten vallen binnen de bestemming die er op de gebouwen rust. Als gemeente vinden we het belangrijk direct na het besluit omwonenden, gemeenteraad en pers te informeren. Dat hebben we gedaan.

Waar kunnen inwoners terecht voor documentatie en besluitvorming?

Zij kunnen informatie opvragen bij de gemeente via info@terneuzen.nl.

Waarom is er niet eerder gecommuniceerd?

Wij kunnen pas communiceren als het college van burgemeester en wethouders erover heeft besloten en dus toestemming geeft. De dag nadat het besluit is genomen, hebben we direct gecommuniceerd.

Hoe wordt er met incidenten omgegaan?

Er zijn verschillende niveaus van incidenten. Prokino meldt alle incidenten bij Nidos. Prokino Zorg zorgt voor de opening voor een telefoonnummer en email waarop zij goed te bereiken zijn. Prokino Zorg overlegt regelmatig met de terreinbewoners en omwonenden waarbij afspraken worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Er wordt regelmatig contact gezocht met de wijkagent.

Wat is de rol van de gemeente in het communicatieproces?

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners op tijd en juist te informeren. Vanaf 1 juni komen er jonge alleenstaande statushouders op de locatie. We hebben daarom samen met Prokino en Nidos de communicatiestappen besproken: na het collegebesluit de omwonenden informeren met een brief en een inloopmoment organiseren waar zij hun vragen kunnen stellen. Prokino en Nidos nemen ook hun eigen verantwoordelijkheid in het communicatieproces als het gaat om het informeren van hun personeel, ouders van kinderen enzovoort.

Er is behoefte aan een indeling van het terrein (duidelijke plattegrond).

Van Steenbergenlaan
Unit A: Kamers met Doorgroei

Unit B: Leeg

Unit C: Kinderopvang 

Unit D: Schippersinternaat Meander

Unit E: Schippersinternaat Meander 

Unit F en G: Nidos | De jongeren komen bij hun huis via de hoofdingang van het terrein (blauwe pijl). De zij ingang (rood kruis) wordt afgesloten. 

Hebben alle jongeren een verblijfsvergunning?

Ja, het gaat alleen om jongeren met een status.

Hoe lang is er nachtbewaking?

Prokino heeft geregeld dat er voldoende uren beschikbaar zijn voor nachtelijk toezicht. We stemmen de inzet af met de omgeving naar aanleiding van de “bewegingen” op het terrein. 

Er waren omwonenden die geen brief ontvingen.

Excuus daarvoor. Dat was niet de bedoeling.

Er is overlast van zwerfvuil in de buurt. Er is angst dat dit erger gaat worden.

We organiseren dat de zwerfvuilploeg hier regelmatig langsloopt. 

De buurt is te kort voor de inloopavond geïnformeerd.

Wij vinden het juist belangrijk om geen weken te wachten voordat we een inloopavond organiseren. Op deze manier kan iedereen met vragen snel ergens terecht.