Voorberedingsbesluit bodemkwaliteit

De Omgevingswet is een integrale wet voor alle activiteiten in de fysieke leefomgeving, waaronder ook het aspect bodemkwaliteit. Regels over de bodemkwaliteit staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan.

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de rijksregels aan te vullen of aan te passen. Deze aangepaste bodemregels staan in het Voorbereidingsbesluit bodemkwaliteit en maken onderdeel uit van het tijdelijk Omgevingsplan.

In onderstaand overzicht zijn de voorbeschermingsregels samengevat met een korte toelichting:

  • Regels m.b.t. wijzigen van gebruik. Dit wordt alleen toegestaan als de bodemkwaliteit voldoet of als men aannemelijk kan maken dat voldoende maatregelen worden getroffen om gezondheidsrisico’s weg te nemen;
  • Regels m.b.t. lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen en grote moestuinen. Dit ter voorkoming van gezondheidsrisico’s bij jonge kinderen;
  • Regels voor tijdelijke opslag van vervuilde grond. Hiermee willen we ervoor zorgen dat emissies zich niet verspreiden naar de omgeving. Om gezondheidsrisico’s te voorkomen mag vervuilde grond in openbare ruimte fysiek niet toegankelijk zijn;
  • Regels voor kleinschalig graven in verontreinigde grond. Hiermee willen we voorkomen dat vervuilde grond elders wordt toegepast en zo beschermen we de kwaliteit van de bodem;
  • Regels voor mobiele verontreinigingen in de grond. Dit met het oog op het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de kwaliteit van de bodem;
  • Regels ter voorkoming van verzilting bij het toepassen van zeezand;
  • Regels m.b.t. niet genormeerde stoffen (bijvoorbeeld PFAS). Hiervoor zijn landelijk geen interventiewaarden vastgesteld. Om gezondheidsrisico’s te voorkomen kunnen we voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning of omgevingsplanwijziging om gezondheidsrisico’s te voorkomen;
  • Regels ter voorkoming van verzilting bij toepassen van zoute grond/bagger;
  • Regels m.b.t het aanleveren van bodemonderzoeken; bodemonderzoeken worden digitaal in het bestandsformaat pdf en xml aangeleverd.

Meer informatie

Voorbereidingsbesluit bodemkwaliteit