Subsidie voor verenigingen

Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente voor de organisatie van bepaalde activiteiten.

 

Subsidie aanvragen of verantwoorden als burger

Subsidie aanvragen of verantwoorden als organisatie

 

Soorten subsidies

We maken onderscheid tussen:

 • eenmalige subsidies
 • subsidies die we een aantal jaren achter elkaar beschikbaar stellen (de zogenaamde periodieke subsidies).
Wanneer aanvragen?

Eenmalige subsidies moet u uiterlijk drie maanden voordat de activiteit plaatsvindt aanvragen.
De zogenaamde periodieke subsidies moet u vóór 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aanvragen.

Welke stukken moeten er bij de subsidieaanvraag?

Bij de een eerste/nieuwe subsidieaanvraag moet u toevoegen:

 • activiteitenplan
 • begroting van uitgaven en inkomsten

Als we nog meer gegevens nodig hebben voor de beoordeling van de aanvraag, dan vragen we die bij u op.

Hoe aanvragen?

Een subsidieaanvraag of verantwoording kunt u online indienen. Maak uw keuze uit de knoppen 'Subsidie aanvragen of verantwoorden'.

Vergeet niet bij de subsidieaanvraag de gevraagde en bijbehorende stukken als bijlage toe te voegen. Het formulier is namelijk geen subsidieaanvraagformulier, maar kunt u beschouwen als een (lege) digitale envelop.

U kunt subsidie aanvragen met Digid of door middel van e-herkenning. In het volgende filmpje staat informatie over e-herkenning en hoe u dit aanvraagt.

10 december 2020, YouTube filmpje, 2:23

Subsidiegrondslag jeugdsport

Voor jeugdsportsubsidie geldt de volgende grondslag:

Buitensportverenigingen

 • bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar

Binnensportverenigingen die gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

 • basisbedrag van € 100,00 per jaar
 • bedrag van € 3.50 per jeugdlid per jaar
 • 25% subsidie in de kosten voor zaalhuur voor jeugdleden

Binnensportverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

 • basisbedrag van € 95,00 per jaar
 • bedrag van € 3,30 per jeugdlid per jaar
 • 23,75% subsidie in de kosten voor zaalhuur voor jeugdleden

Zwemverenigingen die gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

 • basisbedrag van € 500,00 per jaar
 • bedrag van € 5,00 per jeugdlid per jaar
 • 15% subsidie in de kosten voor zwembadhuur voor jeugdleden

Zwemverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

 • basisbedrag van € 475,00 per jaar
 • bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar
 • 14,25% subsidie in de kosten voor zwembadhuur voor jeugdleden

Bij het subsidiebedrag in de kosten voor zaalhuur/zwembadhuur maken we onderscheid tussen verenigingen die een accommodatie huren van onze gemeente en verenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente.

 • Voor een vereniging die gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente geldt als uitgangspunt het bedrag dat in 2018 aan huurkosten is betaald door die vereniging.
 • Voor een vereniging die geen gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente hanteren we het bedrag aan werkelijke kosten aan zaal- of zwembadhuur over 2018.

Een sport omschrijven we in dit kader als: een fysiek- (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op reglementaire wijze, in individueel- of in teamverband gespeeld kan worden. Sporten zijn meestal, activiteiten gebaseerd op fysieke beweging, gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid en behendigheid. Sporten als bijvoorbeeld duivensport vallen niet onder die begripsomschrijving.

Subsidiegrondslag gehandicaptensport

We hanteren voor de categorie G-sport een bedrag van € 54,00 per lid per jaar. Het aantal leden per 1 januari 2019 is leidend.

Subsidiegrondslag scouting

Voor activiteiten op het terrein van scouting geldt de volgende grondslag:

Scouting

 • een basisbedrag van € 1.900,00
 • een bedrag van € 9,50 per lid
 • een bijdrage in de huisvestingskosten van 14.25%
Subsidiegrondslag jeugdgroepen (organisatie jeugdactiviteiten)
 • Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 3.000
 • Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.500
 • Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.000

Bij organisaties die alleen een jeugdsoos openhouden geldt een bedrag van respectievelijk € 1.000 (wekelijks), € 750 (iedere twee weken) of € 500 (maandelijks).

In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten gelden de volgende bedragen:

 • Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.500
 • Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.250
 • Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.000

De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie van activiteiten voor jongeren (waaronder kinderen).

Subisidiegrondslag kinderactiviteiten (waaronder speelweken)
 • Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 3.000
 • Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.500
 • Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.000
 • Organisaties die jaarlijks pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten organiseren: € 1.250

In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten of wanneer er door de organisatie al een ander subsidiebedrag van onze gemeente wordt verkregen gelden de volgende bedragen:

 • Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.500
 • Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.250
 • Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.000
 • Organisaties die jaarlijks pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten organiseren: € 750

De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie van activiteiten voor kinderen (en jongeren).

Subsidiegrondslag kunstbevordering

Voor activiteiten op het terrein van ‘Kunstbevordering’ geldt de volgende grondslag:

Muziekgezelschappen

Als een muziekgezelschap gebruik maakt van een andere accommodatie dan een multi-functionele welzijnsaccommodatie, geldt het in kolom A vermelde basisbedrag.
Als een muziekgezelschap voor haar (wekelijkse) repetities gebruik maakt van een multifunctionele welzijnsaccommodatie, geldt het in kolom B vermelde basisbedrag. Onder multifunctionele welzijnsaccommodatie verstaan we een accommodatie die voor dat doel met financiële steun van onze gemeente is gerealiseerd, en/of als zodanig door onze gemeente wordt gesubsidieerd.

Basisbedrag per zelfstandige eenheid A B
Vereniging met één zelfstandige eenheid € 833 € 916
Vereniging met twee zelfstandige eenheden € 1.243 € 1.367
Vereniging met drie zelfstandige eenheden € 1.560 € 1.716
Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van de afschrijvingskosten voor jeugdleden (*) € 150 € 150
Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van de afschrijvingskosten voor niet-jeugdleden €  76 €  76


(*) Een jeugdlid is een lid dat op de peildatum 1 januari jonger is dan 19 jaar. We hanteren in dit geval de ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2019.

Waarom zit er verschil in de subsidiebedragen?

We doen dit om het gebruik van de multifunctionele welzijnsaccommodaties zo veel mogelijk te stimuleren. Als een vereniging die nu gebruikt maakt van een andere accommodatie dan een multifunctionele welzijnsaccommodatie, in 2022 besluit om, voor zo ver mogelijk, alsnog gebruik te maken van een multifunctionele welzijnsaccommodatie, verhogen we het basisbedrag alsnog met 10% voor de duur van de resterende (subsidie)periode.

Met ingang van het jaar 2017 maken we bij muziekgezelschapen bij het bedrag per bespeeld instrument (= actief lid) onderscheid tussen jeugdleden en niet-jeugdleden.

Voor jeugdleden hanteren we een hoger bedrag, te weten € 150,00. Dit, omdat de kosten die een muziekgezelschap voor jeugdleden maakt, hoger zijn in verband met de opleiding van jeugdleden.

Dans- en toneelverenigingen

 • basisbedrag: € 238,00
 • bedrag per lid: € 24,00

We hanteren ook hier het ledenaantal per 1 januari 2019.

Verenigingen / organisaties werkzaam op het gebied van fotografie, tekenkunst, beeldende kunst, film /video en multimedia, behoren niet tot het terrein van amateurkunstbeoefening, zoals boven omschreven. Dit vanwege het individuele karakter van deze kunstuitingen.

Aanvragen voor het verzorgen van eenmalige en/of jaarlijkse uitvoeringen, concerten en optredens, komen niet voor subsidie aanmerking. Bij de subsidiëring van muziekgezelschappen geldt de voorwaarde dat zij jaarlijks, indien gevraagd, minimaal twee openbare optredens in het kader van volksfeesten en herdenkingen gratis dienen te verzorgen. Bijvoorbeeld bij de viering van Koningsdag, Sinterklaas, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter

Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter ontvangen een basisbedrag naar rato van het aantal Terneuzense leden dat lid is van de organisatie. Het aantal leden per 1 januari 2019 is leidend.

Subsidiegrondslag podiumprogrammering

Voorwaarden:

 • Subsidie wordt enkel verstrekt voor de organisatie van jaarlijks terugkerende podium-programmeringen waar met enige regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks) podiumactiviteiten uit voortkomen op het gebied van muziek, theater, dans of literatuur.
 • Aanbieders van podiumkunsten in de gemeente Terneuzen waar momenteel andere afspraken op het gebied van subsidiëring/ondersteuning voor gelden kunnen geen aanspraak maken op subsidie uit dit deelterrein.
 • Er dient een concreet bedrag aangevraagd te worden.
 • De activiteiten worden op vrijwillige basis georganiseerd.

Criteria:

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden de onderstaande aspecten beoordeeld:

 • De aard, variëteit en kwalitet van de activiteit(en). Voor nieuwe aanvragen is er speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen.
 • Soortgelijk aanbod in de regio (dit criterium geldt enkel voor nieuwe aanvragen).
 • De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel toegekend aan activiteiten met een realistische begroting en activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.
Subsidiegrondslag culturele evenementen

Voorwaarden:

 • We verstrekken alleen subsidie aan meerjarige publieksgerichte evenementen met een hoofdzakelijk lokale of regionale uitstraling die zich geheel of voor het subsidie aangevraagde deel richten op kunst en cultuur (muziek, toneel, theater, beeldende kunsten, podiumkunsten, dans).
 • U moet een concreet bedrag aanvragen.
 • U moet de activiteiten op vrijwillige basis organiseren.

Criteria:

Bij de subsidieaanvragen beoordelen we de volgende aspecten:

 • De aard en kwaliteit van de activiteit(en). Voor nieuwe aanvragen is er speciale aandacht voor moderne en vernieuwende cultuurvormen.
 • Soortgelijk aanbod in de regio (dit criterium geldt enkel voor nieuwe aanvragen).
 • De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. We kennen alleen subsidie toe aan activiteiten met een realistische begroting. En aan activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.
Sudsidiegrondslag incidentele culturele activiteiten

Voorwaarden:

 • We verstrekken alleen subsidie voor incidentele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
 • U moet een concreet bedrag aanvragen.
 • U moet de activiteiten op vrijwillige basis organiseren.
 • De maximale bijdrage uit het deelterrein incidentele culturele activiteiten bedraagt € 3.000,00.
 • Organisaties waar de gemeente Terneuzen al een subsidierelatie mee heeft op het terrein van kunstbevordering komen niet in aanmerking voor subsidie.

Algemene criteria:

 • De aard en kwaliteit van de activiteit(en). Er is speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen.
 • Soortgelijk aanbod in de regio.
 • De nodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. We kennen alleen subsidie toe aan activiteiten met een realistische begroting. En aan activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.
Subsidiegrondslag culturele activiteiten dorps- en gemeenschapshuizen
 • Alleen dorps- of gemeenschapscentra met een podiumfunctie komen in aanmerking voor een subsidie op dit deelterrein. Wijkcentra komen niet in aanmerking voor een subsidie op dit terrein.
 • We stellen alleen subsidie beschikbaar voor de organisatie van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door het dorps- of gemeenschapshuis in dat dorps- of gemeenschapshuis. Het gratis beschikbaar stellen van de zaal of faciliteiten voor door anderen te organiseren activiteiten is in dit kader niet subsidiabel.
 • Voor het aanvragen van een subsidie in dit kader moet u een activiteitenplan plus begroting van de desbetreffende activiteiten indienen. Uit het activiteitenplan moet blijken welke specifieke culturele activiteiten u gaat organiseren. De begroting laat de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit zien.
 • Het jaarlijkse daartoe vastgestelde budget geldt als subsidieplafond. Aanvragen die volledig zijn behandelen in volgorde van ontvangst door de gemeente.
 • We kennen alleen subsidie toe voor de organisatie van activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.
 • Subsidiebedragen worden incidenteel en als maximaal bedrag beschikbaar gesteld.
 • Ter verantwoording van het subsidie moet u een activiteitenverslag en een financieel verslag van de georganiseerde culturele activiteiten indienen. Uit het activiteitenverslag moet blijken welke culturele activiteiten u heeft georganiseerd. Uit het financieel verslag moeten de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit blijken.
Regeling jubilieumbijdragen

Voor het beschikbaar stellen van bijdragen voor jubilea van organisaties hanteren we de volgende Regeling jubileumbijdragen:

a. een interne viering door de jubilerende organisatie (waaronder ook begrepen een receptie)

 • 10-jarig jubileum: € 75,00
 • 25-jarig jubileum: € 100,00
 • 50-jarig jubileum: € 150,00
 • 75-jarig jubileum: € 200,00
 • 100-jarig jubileum en meer: € 250,00

b. organisatie van een op de bevolking gerichte extra activiteit of wat uitgebreidere reguliere activiteit in het kader van het jubileum

 • 10-jarig jubileum: € 750,00
 • 25-jarig jubileum: € 1.000,00
 • 50-jarig jubileum: € 1.500,00
 • 75-jarig jubileum: € 2.000,00
 • 100-jarig jubileum en meer: € 2.500,00

c. jubileum meerdaagse evenementen op het terrein van cultuur en sport

 • 10-jarig jubileum: € 1.500,00
 • 25-jarig jubileum: € 2.000,00
 • 50-jarig jubileum: € 3.000,00
 • 75-jarig jubileum: € 4.000,00
 • 100-jarig jubileum en meer: € 5.000,00

De aanvragende jubilerende organisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Terneuzen. Én de activiteiten van de organisatie dienen voornamelijk gericht te zijn op de inwoners van de gemeente Terneuzen.
Organisaties komen in aanmerking voor een eenmalige bijdrage voor de viering van een jubileum van 10 jaar, 25 jaar en veelvouden van 25 jaar. De bijdrage heeft de vorm van een vast bedrag.
We stellen jubilerende organisaties uit slechts één van de hiervoor genoemde categorieën een bijdrage beschikbaar.

De beschikbaarstelling van een bijdrage uit categorie c is alleen van toepassing in het geval van een jubileum van een evenement dat plaatsvindt in de gemeente Terneuzen. Het gaat om wat grotere (niet-commerciële) evenementen op het terrein van cultuur en sport. Hierbij is het criterium dat het gaat om meerdaagse evenementen. Hiertoe rekenen we wel de zogenaamde dorpsfeesten, maar niet de activiteiten die vallen onder de noemer volksfeesten. Van een jubileumbijdrage kan alleen sprake zijn als het gaat om een aanvullend jubileumprogramma boven op het reguliere programma van het evenement. Een eenmalig evenement dat in het kader van een jubileum van een organisatie wordt georganiseerd komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit categorie c; in dat geval is de beschikbaarstelling van een bijdrage uit categorie b aan de orde.

De regeling is alleen bestemd voor organisaties uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld. Een organisatie met een commercieel belang komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Regeling deskundigheidsbevordering en kadervorming vrijwilligers

Voor een (incidenteel) subsidie op grond van deze regeling komen in principe alleen vrijwilligersorganisaties in aanmerking die gevestigd zijn in de gemeente Terneuzen. Én die activiteiten organiseren met een algemeen maatschappelijk belang en daarvoor een subsidierelatie met de gemeente Terneuzen hebben of zouden kunnen hebben.

Het subsidie bestaat uit een vergoeding van 100 procent van de cursuskosten en boekengeld/materiaalkosten. Door de deelnemers te maken reiskosten zijn niet subsidiabel.

Beroepsopleidingen of opleidingen die gericht zijn op of kunnen leiden tot een betaalde functie zijn uitgesloten van subsidiëring op grond van deze regeling.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend door de vrijwilligersorganisatie waartoe de vrijwilliger(s) behoort/behoren.
In de aanvraag moet de relatie worden aangegeven tussen de deskundigheidsbevordering en de verbetering van de vaardigheden bij het door de vrijwilliger(s) verrichten van werkzaamheden voor die vrijwilligersorganisatie.

Op de aanvraag is de algemene subsidieverordening van de gemeente van toepassing.

De verantwoording van het subsidie dient te bestaan uit een bewijs dat de deskundigheids-bevordering (dan wel kadervorming) daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Meer informatie