Subsidie voor verenigingen

Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente voor de organisatie van bepaalde activiteiten.

 

Subsidie aanvragen of verantwoorden als burger

Subsidie aanvragen of verantwoorden als organisatie

Op dit moment is er een storing met e-herkenning. U kunt uw subsidieaanvraag of -verantwoording mailen naar gemeente@terneuzen.nl.

Corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen

Culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen kunnen een beroep doen op het gemeentelijk corona-steunfonds dat de gemeente voor dit doel heeft ingesteld. De gemeente wil met dat fonds voorkomen dat continuïteits- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis, leiden tot faillissement of beëindiging van de activiteiten. Het gaat in het bijzonder om financiële problemen die zijn ontstaan door het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop en horeca.

Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties in het jaar 2021. Aanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2022 zijn ingediend.

Het gaat om voorlopig beschikbaar te stellen eenmalige bijdragen op basis van maatwerk. Aan de hand van een verantwoording achteraf stellen we de bijdrage definitief vast.

Aanvraag

Het indienen van een aanvraag doet u via de knop 'Subsidie aanvragen of verantwoorden'.

1. U neemt in de aanvraag de hoogte van het gevraagde bedrag door de aanvragende organisatie op.
2. Bij de aanvraag moet u toevoegen:

 • De jaarrekening 2019 van de aanvragende organisatie.
 • Een financieel verslag over 2021, waarin ten opzichte van de begroting 2021 zichtbaar is gemaakt:
  • Welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen.
  • Welke kosten u heeft weten te verminderen of uit te stellen.
  • Aan welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moet worden.
  • Welke inkomsten van andere vangnetregelingen u heeft ontvangen of verwacht te ontvangen.
 • Een saldo-opgave van alle bankrekeningen op het moment van de aanvraag.

3.   In de aanvraag moet  u aangeven waarvoor de organisatie het eenmalige subsidiebedrag wil gebruiken.
4.   Heeft de organisatie geen gebruik gemaakt van andere vangnetregelingen? Dan moet u in de aanvraag toelichten waarom niet. Is er wel gebruik gemaakt van andere vangnetregelingen? Dan levert u de bewijsstukken hiervoor aan (toekenningen en afwijzingen).

Waar toetsen we een aanvraag aan?

 1. De aanvrager is een lokale culturele organisatie, die als gevolg van de coronapandemie inkomsten weg ziet vallen en daardoor een continuïteits- of liquiditeitsprobleem heeft.
 2. De aanvragende organisatie draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente. En/of is van grote maatschappelijke waarde voor de culturele infrastructuur binnen de gemeente.
 3. Voorafgaand aan de aanvraag voor steun bij de gemeente Terneuzen, heeft de aanvragende organisatie gebruik gemaakt van vangnetregelingen. Die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn geroepen.
 4. De aanvragende organisatie heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht. En heeft waar mogelijk getracht inkomsten te vermeerderen.
 5. De aanvragende organisatie is (ook na de coronapandemie) levensvatbaar.
 6. De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de coronapandemie is ontstaan.
 7. Kan de aanvragende organisatie ook zonder bijdrage uit het steunfonds over voldoende eigen geld beschikken, om uit de financiële problemen te komen? Dan kan dat een reden zijn om een verzoek om een bijdrage uit het steunfonds te weigeren. Hierbij houdt de gemeente rekening met het eigen vermogen van de aanvragende organisatie.
 8. Heeft de aanvragende organisatie naast de vestiging in de gemeente Terneuzen meerdere vestigingen? Dan kan het alleen gaan om een aanvraag voor de in Terneuzen gevestigde voorziening.

Beslissingsbevoegdheid

De beslissingen op verzoeken om een bijdrage uit het corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen, zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

Subsidieplafond

Voor het corona-steunfonds voor lokale culturele voorzieningen is maximaal € 551.433 beschikbaar. De aanvragen over het jaar 2021 kunnen tot 1 maart 2022 worden ingediend.

Beoordeling aanvragen

Zo spoedig mogelijk na 1 maart 2022 maken we een verzameladvies voor het college van burgemeester en wethouders. Dit doen we aan de hand van de ontvangen aanvragen die voldoende gegevens bevatten om tot een goed oordeel te komen.

Wanneer een aanvraag onvoldoende gegevens bevat, vragen we de aanvragende organisatie die gegevens uiterlijk binnen twee weken alsnog aan te leveren.

Voorschot

De beschikbaar gestelde eenmalige bijdragen zullen wij zo spoedig mogelijk, geheel bij wijze van voorschot, overmaken.

Verantwoording

Heeft uw organisatie een bijdrage over 2021 uit het steunfonds ontvangen? Dan stuurt u uiterlijk voor 1 juli 2022 een verantwoording naar de gemeente, om aan te tonen hoe de voorlopige bijdrage is besteed. Aan de hand daarvan stellen we de bijdrage definitief vast.
Dit geldt voor zover het niet gaat om een op het moment van beschikbaarstelling definitief vastgesteld bedrag.

Culturele ondernemers

In onze gemeente gevestigde culturele ondernemers vallen ook onder de noemer lokale culturele organisaties. Culturele ondernemers kunnen ook zzp’ers zijn. U valt als zzp'er in eerste instantie onder de algemene steunmaatregelen van het rijk, c.q. fondsen voor ondernemers. Als u daarna nog financieel moeilijk zit, kunt u in principe een aanvraag indienen.
Als u als cultureel ondernemer een aanvraag indient om een bijdrage uit het coronasteunfonds cultuur van onze gemeente, moet u aantonen om welk omzetverlies het gaat. En welke middelen al verkregen zijn.

Gebruik van andere vangnetregelingen en verantwoordelijkheid aanvrager

Organisaties zijn op de eerste plaats zelf aan zet om maatregelen te nemen om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Onze gemeente verwacht dan ook dat organisaties in de gemeente een eventueel gemis aan inkomsten primair vanuit hun eigen buffers opvangen. Waarbij ze bijvoorbeeld gebruik maken van de regelingen die het Rijk en andere (koepel)organisaties of fondsen als generieke steunmaatregelen hebben opgetuigd.

Van de organisaties verwachten we dat ze gedurende de coronapandemie niet-noodzakelijke uitgaven uitstellen en variabele kosten maximaal terugbrengen. En daarnaast proberen op andere manieren hun inkomsten te behouden en zo mogelijk te vermeerderen. U moet als aanvrager aantonen dat het maximale is gedaan om met het schrappen/verschuiven van alle beïnvloedbare uitgaven, alles in het werk is gesteld om de financiële vitaliteit van de organisatie te waarborgen.

Levensvatbaarheid aanvragende organisatie

De gemeente onderzoekt of de aanvragende organisatie ook voor de coronapandemie levensvatbaar was. Het steunfonds is niet bedoeld om financiële problemen van voor maart 2020 op te vangen.

Het college zal vooralsnog terughoudend zijn in het nemen van maatregelen die samenhangen met renteloze leningen, zekerheden en garantstellingen bij banken.

Soorten subsidies

We maken onderscheid tussen:

 • eenmalige subsidies
 • subsidies die we een aantal jaren achter elkaar beschikbaar stellen (de zogenaamde periodieke subsidies).
Wanneer aanvragen?

Eenmalige subsidies moet u uiterlijk drie maanden voordat de activiteit plaatsvindt aanvragen.
De zogenaamde periodieke subsidies moet u vóór 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aanvragen.

Welke stukken moeten er bij de subsidieaanvraag?

Bij de een eerste/nieuwe subsidieaanvraag moet u toevoegen:

 • activiteitenplan
 • begroting van uitgaven en inkomsten

Als we nog meer gegevens nodig hebben voor de beoordeling van de aanvraag, dan vragen we die bij u op

Hoe aanvragen?

Een subsidieaanvraag of verantwoording kunt u online indienen. Maak uw keuze uit de knoppen 'Subsidie aanvragen of verantwoorden'.

Vergeet niet bij de subsidieaanvraag de gevraagde en bijbehorende stukken als bijlage toe te voegen. Het formulier is namelijk geen subsidieaanvraagformulier, maar kunt u beschouwen als een (lege) digitale envelop.

U kunt subsidie aanvragen met Digid of door middel van e-herkenning. In het volgende filmpje staat informatie over e-herkenning en hoe u dit aanvraagt.

10 december 2020, YouTube filmpje, 2:23

Subsidiegrondslag jeugdsport

Voor jeugdsportsubsidie geldt voor 2022 de volgende grondslag:

Buitensportverenigingen

 • bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar 

Binnensportverenigingen die gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

 • basisbedrag van € 100,00 per jaar
 • bedrag van € 3,50 per jeugdlid per jaar
 • 25 % subsidie in de kosten voor zaalhuur voor jeugdleden

Binnensportverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

 • basisbedrag van € 95,00 per jaar
 • bedrag van € 3,30 per jeugdlid per jaar
 • 23,75 % subsidie in de kosten voor zaalhuur voor jeugdleden

Zwemverenigingen die gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

 • basisbedrag van € 500,00 per jaar
 • bedrag van € 5,00 per jeugdlid per jaar
 • 15 % subsidie in de kosten voor zwembadhuur voor jeugdleden

Zwemverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

 • basisbedrag van €  475,00 euro per jaar
 • bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar
 • 14,25 % subsidie in de kosten voor zwembadhuur voor jeugdleden

Bij het subsidiebedrag in de kosten voor zaalhuur/zwembadhuur maken we onderscheid tussen verenigingen die een accommodatie huren van onze gemeente en verenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente.

 • Voor een vereniging die gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente geldt als uitgangspunt het bedrag dat in 2018 aan huurkosten is betaald door die vereniging.
 • Voor een vereniging die geen gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente hanteren we het bedrag aan werkelijke kosten aan zaal- of zwembadhuur over 2018.

Een sport omschrijven we in dit kader als: een fysiek- (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op reglementaire wijze, in individueel- of in teamverband gespeeld kan worden. Sporten zijn meestal, activiteiten gebaseerd op fysieke beweging, gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid en behendigheid. Sporten als bijvoorbeeld duivensport vallen niet onder die begripsomschrijving.
 

Subsidiegrondslag gehandicaptensport

Voor 2022 hanteren we voor de categorie G-sport een bedrag van € 54,00 per lid per jaar. Het aantal leden per 1 januari 2019 is leidend.

Subsidiegrondslag scouting

Voor activiteiten op het terrein van scouting geldt voor 2022 de volgende grondslag:

Scouting

 • een basisbedrag van € 1.900,00
 • een bedrag van € 9,50 per lid
 • een bijdrage in de huisvestingskosten van 14,25 procent
Subsidiegrondslag jeugdgroepen (organisatie jeugdactiviteiten)
 • Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 3.000
 • Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.500
 • Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.000

Bij organisaties die alleen een jeugdsoos openhouden geldt een bedrag van respectievelijk € 1.000 (wekelijks), € 750 (iedere twee weken) of € 500 (maandelijks).

In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten gelden de volgende bedragen:

 • Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.500
 • Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.250
 • Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.000

De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie van activiteiten voor jongeren (waaronder kinderen).

Subisidiegrondslag kinderactiviteiten (waaronder speelweken)
 • Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 3.000
 • Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.500
 • Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 2.000
 • Organisaties die jaarlijks pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten organiseren: € 1.250

In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten of wanneer er door de organisatie al een ander subsidiebedrag van onze gemeente wordt verkregen gelden de volgende bedragen:

 • Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.500
 • Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.250
 • Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren: € 1.000
 • Organisaties die jaarlijks pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten organiseren: € 750        

De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie van activiteiten voor kinderen (en jongeren).

Subsidiegrondslag kunstbevordering

Voor activiteiten op het terrein van ‘Kunstbevordering’ geldt in 2022 de volgende grondslag:

Muziekgezelschappen

Als een muziekgezelschap gebruik maakt van een andere accommodatie dan een multi-functionele welzijnsaccommodatie, geldt het in kolom A vermelde basisbedrag.
Als een muziekgezelschap voor haar (wekelijkse) repetities gebruik maakt van een multifunctionele welzijnsaccommodatie, geldt het in kolom B vermelde basisbedrag. Onder multifunctionele welzijnsaccommodatie verstaan we een accommodatie die voor dat doel met financiële steun van onze gemeente is gerealiseerd, en/of als zodanig door onze gemeente wordt gesubsidieerd.

Basisbedrag per zelfstandige eenheid A B
Vereniging met één zelfstandige eenheid € 833 € 916
Vereniging met twee zelfstandige eenheden € 1.243 € 1.367
Vereniging met drie zelfstandige eenheden € 1.560 € 1.716
Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van de afschrijvingskosten voor jeugdleden (*) € 150 € 150
Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van de afschrijvingskosten voor niet-jeugdleden €  76 €  76


(*) Een jeugdlid is een lid dat op de peildatum 1 januari jonger is dan 19 jaar. We hanteren in dit geval de ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2019.

Waarom zit er verschil in de subsidiebedragen?

We doen dit om het gebruik van de multifunctionele welzijnsaccommodaties zo veel mogelijk te stimuleren. Als een vereniging die nu gebruikt maakt van een andere accommodatie dan een multifunctionele welzijnsaccommodatie, in 2022 besluit om, voor zo ver mogelijk, alsnog gebruik te maken van een multifunctionele welzijnsaccommodatie, verhogen we het basisbedrag alsnog met 10% voor de duur van de resterende (subsidie)periode.

Met ingang van het jaar 2017 maken we bij muziekgezelschapen bij het bedrag per bespeeld instrument (= actief lid) onderscheid tussen jeugdleden en niet-jeugdleden.

Voor jeugdleden hanteren we een hoger bedrag, te weten € 150,00. Dit, omdat de kosten die een muziekgezelschap voor jeugdleden maakt, hoger zijn in verband met de opleiding van jeugdleden.

Koren en zangverenigingen

We heffen de subsidiemogelijkheid voor koren- en zangverenigingen met ingang van 2017 op. De subsidierelatie met de huidige koren, bouwen we af door middel van een afbouwregeling met een looptijd van drie jaar. Dit betekent dat zij met ingang van 2020 geen subsidie meer ontvangen.
Om koren toch enigszins tegemoet te komen, hebben we gekozen voor een subsidieregeling waarbij koren één keer per jaar, mits men voldoet aan de geldende criteria, een koren-evenement met een bovenregionale uitstraling kunnen organiseren. Er kan dus slechts sprake zijn van jaarlijks één evenement. Het beschikbare bedrag hiervoor is maximaal € 10.000 op jaarbasis.

Dans- en toneelverenigingen

 • basisbedrag: € 238,00
 • bedrag per lid: € 24,00

We hanteren ook hier het ledenaantal per 1 januari 2019.

Verenigingen / organisaties werkzaam op het gebied van fotografie, tekenkunst, beeldende kunst, film /video en multimedia, behoren niet tot het terrein van amateurkunstbeoefening, zoals boven omschreven. Dit vanwege het individuele karakter van deze kunstuitingen.

Aanvragen voor het verzorgen van eenmalige en/of jaarlijkse uitvoeringen, concerten en optredens, komen niet voor subsidie aanmerking. Bij de subsidiëring van muziekgezelschappen geldt de voorwaarde dat zij jaarlijks, indien gevraagd, minimaal twee openbare optredens in het kader van volksfeesten en herdenkingen gratis dienen te verzorgen. Bijvoorbeeld bij de viering van Koningsdag, Sinterklaas, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter

Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter ontvangen een basisbedrag naar rato van het aantal Terneuzense leden dat lid is van de organisatie. Het aantal leden per 1 januari 2019 is leidend.

Subsidiegrondslag podiumprogrammering

Voorwaarden:

 • Subsidie wordt enkel verstrekt voor de organisatie van jaarlijks terugkerende podium-programmeringen waar met enige regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks) podiumactiviteiten uit voortkomen op het gebied van muziek, theater, dans of literatuur.
 • Aanbieders van podiumkunsten in de gemeente Terneuzen waar momenteel andere afspraken op het gebied van subsidiëring/ondersteuning voor gelden kunnen geen aanspraak maken op subsidie uit dit deelterrein.
 • Er dient een concreet bedrag aangevraagd te worden.
 • De activiteiten worden op vrijwillige basis georganiseerd.

Criteria:

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden de onderstaande aspecten beoordeeld:

 • De aard, variëteit en kwaliteit van de activiteit(en). Voor nieuwe aanvragen is er speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen.
 • Soortgelijk aanbod in de regio (dit criterium geldt enkel voor nieuwe aanvragen).
 • De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel toegekend aan activiteiten met een realistische begroting en activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.
Subsidiegrondslag culturele evenementen

Voorwaarden:

 • We verstrekken alleen subsidie aan meerjarige publieksgerichte evenementen met een hoofdzakelijk lokale of regionale uitstraling die zich geheel of voor het subsidie aangevraagde deel richten op kunst en cultuur (muziek, toneel, theater, beeldende kunsten, podiumkunsten, dans).
 • U moet een concreet bedrag aanvragen.
 • U moet de activiteiten op vrijwillige basis organiseren.

Criteria:

Bij de subsidieaanvragen beoordelen we de volgende aspecten:

 • De aard en kwaliteit van de activiteit(en). Voor nieuwe aanvragen is er speciale aandacht voor moderne en vernieuwende cultuurvormen.
 • Soortgelijk aanbod in de regio (dit criterium geldt enkel voor nieuwe aanvragen).
 • De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. We kennen alleen subsidie toe aan activiteiten met een realistische begroting. En aan activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.
Sudsidiegrondslag incidentele culturele activiteiten

Voorwaarden:

 • We verstrekken alleen subsidie voor incidentele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
 • U moet een concreet bedrag aanvragen.
 • U moet de activiteiten op vrijwillige basis organiseren.
 • De maximale bijdrage uit het deelterrein incidentele culturele activiteiten bedraagt € 3.000,00.
 • Organisaties waar de gemeente Terneuzen al een subsidierelatie mee heeft op het terrein van kunstbevordering komen niet in aanmerking voor subsidie.

Algemene criteria:

 • De aard en kwaliteit van de activiteit(en). Er is speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen.
 • Soortgelijk aanbod in de regio.
 • De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. We kennen alleen subsidie toe aan activiteiten met een realistische begroting. En aan activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.
Subsidiegrondslag culturele activiteiten dorps- en gemeenschapshuizen
 • Alleen dorps- of gemeenschapscentra met een podiumfunctie komen in aanmerking voor een subsidie op dit deelterrein. Wijkcentra komen niet in aanmerking voor een subsidie op dit terrein.
 • We stellen alleen subsidie beschikbaar voor de organisatie van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door het dorps- of gemeenschapshuis in dat dorps- of gemeenschapshuis. Het gratis beschikbaar stellen van de zaal of faciliteiten voor door anderen te organiseren activiteiten is in dit kader niet subsidiabel.
 • Voor het aanvragen van een subsidie in dit kader moet u een activiteitenplan plus begroting van de desbetreffende activiteiten indienen. Uit het activiteitenplan moet blijken welke specifieke culturele activiteiten u gaat organiseren. De begroting laat de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit zien.
 • Het jaarlijkse daartoe vastgestelde budget geldt als subsidieplafond. Aanvragen die volledig zijn behandelen in volgorde van ontvangst door de gemeente.
 • We kennen alleen subsidie toe voor de organisatie van activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.
 • Subsidiebedragen worden incidenteel en als maximaal bedrag beschikbaar gesteld.
 • Ter verantwoording van het subsidie moet u een activiteitenverslag en een financieel verslag van de georganiseerde culturele activiteiten indienen. Uit het activiteitenverslag moet blijken welke culturele activiteiten u heeft georganiseerd. Uit het financieel verslag moeten de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit blijken.
Regeling jubilieumbijdragen

Voor het beschikbaar stellen van bijdragen voor jubilea van organisaties hanteren we de volgende Regeling jubileumbijdragen:

a. een interne viering door de jubilerende organisatie (waaronder ook begrepen een receptie)

 • 10-jarig jubileum: € 75,00
 • 25-jarig jubileum: € 100,00
 • 50-jarig jubileum: € 150,00
 • 75-jarig jubileum: € 200,00
 • 100-jarig jubileum en meer: € 250,00

b. organisatie van een op de bevolking gerichte extra activiteit of wat uitgebreidere reguliere activiteit in het kader van het jubileum

 • 10-jarig jubileum: € 750,00
 • 25-jarig jubileum: € 1.000,00
 • 50-jarig jubileum: € 1.500,00
 • 75-jarig jubileum: € 2.000,00
 • 100-jarig jubileum en meer: € 2.500,00

c. jubileum meerdaagse evenementen op het terrein van cultuur en sport

 • 10-jarig jubileum: € 1.500,00
 • 25-jarig jubileum: € 2.000,00
 • 50-jarig jubileum: € 3.000,00
 • 75-jarig jubileum: € 4.000,00
 • 100-jarig jubileum en meer: € 5.000,00

De aanvragende jubilerende organisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Terneuzen. Én de activiteiten van de organisatie dienen voornamelijk gericht te zijn op de inwoners van de gemeente Terneuzen.
Organisaties komen in aanmerking voor een eenmalige bijdrage voor de viering van een jubileum van 10 jaar, 25 jaar en veelvouden van 25 jaar. De bijdrage heeft de vorm van een vast bedrag.
We stellen jubilerende organisaties uit slechts één van de hiervoor genoemde categorieën een bijdrage beschikbaar.

De beschikbaarstelling van een bijdrage uit categorie c is alleen van toepassing in het geval van een jubileum van een evenement dat plaatsvindt in de gemeente Terneuzen. Het gaat om wat grotere (niet-commerciële) evenementen op het terrein van cultuur en sport. Hierbij is het criterium dat het gaat om meerdaagse evenementen. Hiertoe rekenen we wel de zogenaamde dorpsfeesten, maar niet de activiteiten die vallen onder de noemer volksfeesten. Van een jubileumbijdrage kan alleen sprake zijn als het gaat om een aanvullend jubileumprogramma boven op het reguliere programma van het evenement. Een eenmalig evenement dat in het kader van een jubileum van een organisatie wordt georganiseerd komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit categorie c; in dat geval is de beschikbaarstelling van een bijdrage uit categorie b aan de orde.

De regeling is alleen bestemd voor organisaties uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld. Een organisatie met een commercieel belang komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Regeling deskundigheidsbevordering en kadervorming vrijwilligers

Voor een (incidenteel) subsidie op grond van deze regeling komen in principe alleen vrijwilligersorganisaties in aanmerking die gevestigd zijn in de gemeente Terneuzen. Én die activiteiten organiseren met een algemeen maatschappelijk belang en daarvoor een subsidierelatie met de gemeente Terneuzen hebben of zouden kunnen hebben.

Het subsidie bestaat uit een vergoeding van 100 procent van de cursuskosten en boekengeld/materiaalkosten. Door de deelnemers te maken reiskosten zijn niet subsidiabel.

Beroepsopleidingen of opleidingen die gericht zijn op of kunnen leiden tot een betaalde functie zijn uitgesloten van subsidiëring op grond van deze regeling.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend door de vrijwilligersorganisatie waartoe de vrijwilliger(s) behoort/behoren.
In de aanvraag moet de relatie worden aangegeven tussen de deskundigheidsbevordering en de verbetering van de vaardigheden bij het door de vrijwilliger(s) verrichten van werkzaamheden voor die vrijwilligersorganisatie.

Op de aanvraag is de algemene subsidieverordening van de gemeente van toepassing.

De verantwoording van het subsidie dient te bestaan uit een bewijs dat de deskundigheids-bevordering (dan wel kadervorming) daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Meer informatie