Veelgestelde vragen crisisnoodopvang

Wat zijn vluchtelingen, asielzoekers en statushouders?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Wat is crisisnoodopvang?

De instroom van asielzoekers is nu erg hoog. En de doorstroom van statushouders vanuit de asielzoekerscentra (azc’s) naar woningen is, als gevolg van de krapte op de woningmarkt, erg laag. Daarom komt het COA opvangcapaciteit te kort. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig. Dit heet noodopvang.
Bij een tekort aan reguliere opvangplekken kan het COA zijn wettelijke taak niet meer volledig uitvoeren: iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft. Het COA vraagt dan gemeenten om te helpen bij de organisatie en uitvoering van de opvang. Dit heet crisisnoodopvang. Dit om te voorkomen dat asielzoekers op straat slapen.

Wat is het COA?

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Zie ook www.coa.nl

Waarom zoekt het COA nieuwe opvanglocaties?

COA zoekt naar extra opvanglocaties, om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen.

Hoe wordt de crisisnoodopvang in Zeeland geregeld?

Terneuzen is niet de enige Zeeuwse gemeente die meehelpt en bijdraagt. De Zeeuwse gemeenten hebben al eerder dit jaar samen een plan van aanpak opgesteld voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders. De urgentie die nu is ontstaan door de recente ontwikkelingen als gevolg van de extra instroom en de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, heeft ertoe geleid dat de gemeenten op het plan van aanpak een toevoeging hebben opgesteld. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben afgesproken om samen te werken en bij te dragen aan de oplossing van de acute noodsituatie. In Zeeland hebben de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen al noodopvanglocaties geopend. Ook wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie. Dit doen we door de voormalige bibliotheek in Terneuzen als crisisnoodopvanglocatie beschikbaar te stellen.

Waar worden in Terneuzen asielzoekers opgevangen?

De tijdelijke crisisnoodopvang vindt plaats in de voormalige bibliotheek, Oostkant 1 in Terneuzen. Afspraak met het COA is dat dit per 1 juni en voor twee weken is.

Per wanneer worden in Terneuzen asielzoekers opgevangen?

De asielzoekers worden vanaf 1 juni 2022 voor twee weken opgevangen in Terneuzen.

Hoeveel asielzoekers worden in Terneuzen opgevangen?

Er worden maximaal 150 asielzoekers in de voormalige bibliotheek in Terneuzen opgevangen.

Hoe lang/tot wanneer worden in Terneuzen asielzoekers opgevangen?

Het gaat hier om crisisnoodopvang en dat betekent dat dit tijdelijke opvang is. De opvang start op 1 juni 2022 en duurt twee weken

Hoe is de samenstelling van de groep van 150 asielzoekers? Zijn het vooral mannen, vrouwen of gezinnen?

Het COA stuurt de mensen na aankomst in Nederland naar crisisnoodopvanglocaties door. Als gemeente weten we daarom niet van tevoren van welke nationaliteit, leeftijd, religie of geslacht ‘onze’ vluchtelingen zijn. De samenstelling van de groep verandert doorlopend. Het is daarom niet mogelijk om voorspellingen te doen over wie er naar Terneuzen komen.

Waarom werkt de gemeente Terneuzen mee aan het opvangen van asielzoekers?

De asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten overvol. Er is sprake van een zeer hoge instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting. Het COA zoekt op dit moment dan ook overal in het land naar extra capaciteit. Landelijk is afgesproken dat steeds vier veiligheidsregio’s roulerend 150 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers moeten bieden. Bij de eerste vier regio’s die voor opvang moeten zorgen, zit ook Zeeland. We hebben als Terneuzen besloten om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. We hebben de voormalige bibliotheek in Terneuzen als opvanglocatie beschikbaar gesteld. Daarmee draagt de gemeente Terneuzen bij aan het oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie.

De gemeente Terneuzen heeft in 2016 ook vluchtelingen opgevangen. Toen werden ze opgevangen op vakantiepark Marina Beach in Hoek. Wat is er nu anders?

In 2016 heeft de gemeente Terneuzen noodopvang toegestaan op vakantiepark Marina Beach in Hoek. Dit betrof noodopvang van 600 asielzoekers voor de duur van maximaal 1 jaar. De opvang werd volledig door het COA geregeld. De eerste asielzoekers arriveerden begin december 2016. De opvanglocatie werd uiteindelijk vroegtijdig, begin september 2017, door het COA gesloten. De crisisnoodopvang nu is kleinschaliger met maximaal 150 personen en is voor twee weken.

Hoe zit het met de coronamaatregelen en asielzoekers?

Iedere asielzoeker wordt voor plaatsing in een opvanglocatie getest. Bij een positieve test gaat de besmette persoon in isolatie. Verder gelden voor asielzoekers dezelfde adviezen als voor ieder ander in Nederland: houd je aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en test bij klachten.

Wat doet de gemeente om overlast voor omwonenden/omliggende bedrijven te voorkomen?

Leefbaarheid en veiligheid behoren tot de zorg van de gemeente en politie. Dat geldt voor de omgeving van de opvanglocatie, en dat geldt voor heel de gemeente. De bewoners van de opvanglocatie worden in dat opzicht gezien en behandeld als inwoners van de gemeente. Bij calamiteiten geldt dat ook. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten binnen de aangegeven wettelijke aanrijdtijden. Bij ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar. In een noodsituatie geldt uiteraard, bel 112.

Hoe garandeert de gemeente de veiligheid van de asielzoekers?

De gemeente maakt afspraken met de politie en de hulpdiensten. Daarnaast is er dag en nacht beveiliging op de opvanglocatie aanwezig.

Wat doet de gemeente met asielzoekers die onze normen en waarden niet onderschrijven?

Iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevindt, heeft zich te gedragen zoals de Nederlandse wet voorschrijft. Politie en Openbaar Ministerie zijn degenen die daar op toezien.

Krijgen de tijdelijke bewoners een uitkering van de gemeente?

Nee, zij hebben geen recht op een uitkering, omdat ze geen verblijfsvergunning hebben.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Het college hecht aan een goede communicatie met omwonenden. De bewoners en ondernemers van de wijken Java en Binnenstad zijn op vrijdag 27 mei met een brief geïnformeerd en uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst op maandag 30 mei.

Hoe worden de inwoners van de gemeente Terneuzen geïnformeerd?

De gemeente Terneuzen zorgt voor berichtgeving over de opvang van asielzoekers op de website www.terneuzen.nl/crisisnoodopvang, in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad en op social media

Waar kan ik met vragen terecht?

Op deze webpagina vindt u veel gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Dan kunt u hier uw vraag stellen..

Begrijpelijk dat er een opvang moet zijn. Ik ben alleen angstig dat er bij de uitgang van de bibliotheek er op de avond en nacht onrust kan ontstaan. Er is daar ook een zitje en als men hier zich gaat verzamelen geeft dit geluidoverlast, ik woon recht tegen over de bibliotheek. Ik hoop natuurlijk dat alles goed verloopt.

Wij begrijpen de angst op onrust en overlast. De hoofdingang wordt enkel als in- en uitgang gebruikt. Zitjes of dergelijke worden gesitueerd aan de achterzijde van het gebouw, bewust om de directe buren geen overlast te bezorgen. Er zal ook 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn. Ook wij hopen natuurlijk dat alles goed verloopt en dat we deze mensen in alle rust kunnen opvangen.

Waarom wordt er wel een begin datum genoemd en waarom geen einddatum? Twee weken is te vrijblijvend te algemeen.Er zijn nu al niet genoeg handhavers/ politie om accuraat op meldingen te kunnen reageren, hoe durft u te garanderen dat het tijdens het verblijf van asielzoekers wel zo is? Wie gaan daar aan het werk en met welke groep vrijwilligers? Ik ga er dan vanuit dat er ook bij het COA een personeel te kort is, zoals overal. Welke gespecialiseerd personeel betreffende Geestelijk welzijn gaat ondersteunen?

Vanwege de grote druk op Ter Apel is er landelijk besloten dat steeds voor een periode van twee weken op vier locaties (van de 25 Veiligheidsregio’s) in het land crisisnoodopvang moet worden georganiseerd. De opvang in de voormalige bibliotheek is een van deze locaties voor crisisnoodopvang. Na twee weken draagt het COA zorg voor een andere opvanglocatie.

Crisisnoodopvang is een vorm van tijdelijke opvang die niet door het COA, maar door de gemeente moet worden georganiseerd. Dat doen wij in samenwerking met diverse andere overheden in Zeeland en organisaties zoals het Rode Kruis.

Met wie kan ik contact opnemen bij overlast? Zoals geluidsoverlast, samenscholing en ander ongewenst gedrag.

Op deze opvanglocatie is dag en nacht beveiliging aanwezig. Overdag zijn mensen aanwezig die zorgen voor de begeleiding van de mensen. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance.