Veelgestelde vragen crisisnoodopvang

Wat zijn vluchtelingen, asielzoekers en statushouders?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Wat is crisisnoodopvang?

De instroom van asielzoekers is nog steeds erg hoog. En de doorstroom van statushouders vanuit de asielzoekerscentra (azc’s) naar woningen is, als gevolg van de krapte op de woningmarkt, erg laag. Daarom komt het COA opvangcapaciteit te kort. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig. Dit heet noodopvang.
Bij een tekort aan reguliere opvangplekken kan het COA zijn wettelijke taak niet meer volledig uitvoeren: iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft. Het COA vraagt dan gemeenten om te helpen bij de organisatie en uitvoering van de opvang. Dit heet crisisnoodopvang. Dit om te voorkomen dat asielzoekers op straat slapen.

Wat is het COA?

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Zie ook www.coa.nl

Waarom zoekt het COA nieuwe opvanglocaties?

COA zoekt naar extra opvanglocaties om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen.

Hoe wordt de crisisnoodopvang in Zeeland geregeld?

Terneuzen is niet de enige Zeeuwse gemeente die meehelpt en bijdraagt. De Zeeuwse gemeenten hebben al eerder dit jaar samen een plan van aanpak opgesteld voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders. De urgentie die nu is ontstaan door de recente ontwikkelingen als gevolg van de extra instroom en de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, heeft ertoe geleid dat de gemeenten op het plan van aanpak een toevoeging hebben opgesteld. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben afgesproken om samen te werken en bij te dragen aan de oplossing van de acute noodsituatie. In Zeeland hebben de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen al noodopvanglocaties geopend. Ook nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen bij aan het oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie. Dit doen we door de voormalige bibliotheek in Terneuzen als crisisnoodopvanglocatie beschikbaar te stellen.

Waar worden in Terneuzen asielzoekers opgevangen?

De tijdelijke crisisnoodopvang vindt plaats in de voormalige bibliotheek, Oostkant 1 in Terneuzen. Afspraak is dat dit tot 1 oktober is. Op basis van de landelijk gemaakte afspraken gaan we daarbij uit van verlenging vanaf 1 oktober voor een periode van 3 maanden, dus tot 1 januari 2023.

Per wanneer worden in Terneuzen asielzoekers opgevangen?

Vanaf 22 oktober bieden wij crisisnoodopvang. Op basis van de landelijk gemaakte afspraken gaan we ervan uit dat dit tot 1 januari 2023 zal zijn.

Hoeveel asielzoekers worden in Terneuzen opgevangen?

Er worden maximaal 75 asielzoekers in de voormalige bibliotheek in Terneuzen opgevangen.

Hoe lang/tot wanneer worden in Terneuzen asielzoekers opgevangen?

Het gaat hier om crisisnoodopvang en dat betekent dat dit tijdelijke opvang is. Op basis van de landelijk gemaakte afspraken gaan we ervan uit dat dit tot 1 januari 2023 zal zijn.

Hoe is de samenstelling van de groep van 75 asielzoekers? Zijn het vooral mannen, vrouwen of gezinnen?

Het COA stuurt de mensen naar crisisnoodopvanglocaties door. Als gemeente weten we daarom niet van tevoren van welke nationaliteit, leeftijd, religie of geslacht ‘onze’ vluchtelingen zijn.

Waarom werkt de gemeente Terneuzen mee aan het opvangen van asielzoekers?

De asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten overvol. Er is sprake van een zeer hoge instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting. Het COA zoekt op dit moment dan ook overal in het land naar extra capaciteit. Het Rijk heeft daarom besloten het aantal crisisnoodopvangplekken te verhogen. Via de voorzitters van de Veilligheidsregio’s (het Veiligheidsberaad) is de opdracht gegeven om per regio 450 crisisnoodopvangplekken te realiseren. Binnen Zeeland is geen locatie voor 225 mensen beschikbaar. Daarom wordt gekeken naar een aantal kleinere locaties. We vinden als college de voormalige bibliotheek in Terneuzen de meeste geschikte locatie voor de crisisnoodopvang binnen de gemeente Terneuzen. Daarmee dragen we als gemeente bij aan het oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie.

De gemeente Terneuzen heeft in 2016 ook vluchtelingen opgevangen. Toen werden ze opgevangen op vakantiepark Marina Beach in Hoek. Wat is er nu anders?

In 2016 heeft de gemeente Terneuzen noodopvang toegestaan op vakantiepark Marina Beach in Hoek. Dit betrof noodopvang van 600 asielzoekers voor de duur van maximaal 1 jaar. De opvang werd volledig door het COA geregeld. De eerste asielzoekers arriveerden begin december 2016. De opvanglocatie werd uiteindelijk vroegtijdig, begin september 2017, door het COA gesloten. De crisisnoodopvang nu is kleinschaliger met maximaal 75 personen.

Hoe zit het met de coronamaatregelen en asielzoekers?

Voor asielzoekers gelden dezelfde adviezen als voor ieder ander in Nederland: houd je aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en test bij klachten. Bij een positieve test gaat de besmette persoon in isolatie.

Wat doet de gemeente om (geluids)overlast voor omwonenden/omliggende bedrijven te voorkomen?

Leefbaarheid en veiligheid behoren tot de zorg van de gemeente en politie. Dat geldt voor de omgeving van de opvanglocatie, en dat geldt voor heel de gemeente. Klachten over overlast kunnen doorgegeven worden via het mailadres cno@terneuzen.nl. Bij ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar. In een noodsituatie geldt uiteraard, bel 112.

Hoe garandeert de gemeente de veiligheid van de asielzoekers?

De gemeente maakt afspraken met de politie en de hulpdiensten. Daarnaast is er dag en nacht beveiliging op de opvanglocatie aanwezig.

Ik woon recht tegen over de bibliotheek. Mogen asielzoekers zich voor de hoofdingang ophouden?

De hoofdingang wordt enkel als in- en uitgang gebruikt. Zitjes en dergelijke zijn gesitueerd aan de achterzijde van het gebouw. We willen de directe buren geen overlast bezorgen. Er is ook 24 uur per dag beveiliging aanwezig om een en ander in goede banen te leiden.