Presentatie bijeenkomst 23 maart 2022

Dit is de presentatie van de bijeenkomst op 23 maart 2022 (PDF, 189 KB).
Wilt u liever geen PDF-document openen? Dan staat hieronder staat de tekst van de presentatie, weergegeven per dia/slide.

1. Welkom bij de bijeenkomst (grond)wateroverlast Sluiskil, 23 maart 2022

Gemeente Terneuzen, Erik van Merrienboer
Rijkswaterstaat, Theo van de Gazelle

2. Programma

 • 16.00 uur: Welkom en terugblik op huisbezoeken en groepsgesprekken. Bevindingen? Toelichting op doel bijeenkomst. Vervolgstappen
 • 16.10 uur: Introductie op onderzoek Rijkswaterstaat
 • 16.15 uur: Toelichting onderzoek door Rijkswaterstaat
 • 16.35 uur: Korte gelegenheid tot vragen stellen
 • 16.45 uur: Nabespreking in de foyer, ophalen gebiedskennis voor onderzoek
 • Sluiting circa 17.15 uur

3. De huisbezoeken

 • Een terugblik, bevindingen
 • Doel van deze bijeenkomst

4. De groepsgesprekken

Vraagstukken, bijvoorbeeld:

 • Riolering
 • Grondwatermeetnet
 • Drainage en bemaling

5. Vervolgstappen

 • Nieuwsbrief
 • Samenkomst
 • Onderzoek

6. Introductie onderzoek grondwaterstromen

 • Introductie door Theo van de Gazelle, voormalig HID RWS
 • De nieuwe HID, Willy Dekker
 • Presentatie nieuw onderzoek door Rijkswaterstaat

7. Geohydrologisch onderzoek Sluiskil (Remco van Houwelingen, Rijkswaterstaat)

Inhoud van de presentatie:

 • Voorstellen projectgroep
 • Onderzoeksopdracht
 • Onderzoeksgebied
 • Aanpak onderzoek
 • Planning
 • Vragen

8. Voorstellen projectgroep:

Rijkswaterstaat:

 • Remco van Houwelingen: Senior Assetmanager KGT, dienst Z&D (trekker onderzoek)
 • Hans Gerritsen: Senior adviseur grondwater, dienst WVL
 • Arthur de Boom:Senior adviseur, dienst GPO

Gemeente Terneuzen:

 • Harm ten Klooster

Deltares:

 • Hans van Meerten

Aveco de Bondt:

 • Cedric Gijsbregtsen
 • Maarten Kuiper

Tauw:

 • Xander Stekelenburg

9. Onderzoeksopdracht

 • RWS gaat, samen met de gemeente Terneuzen, onderzoeken welke bijdrage er geleverd kan worden aan het beperken van de waargenomen vochtoverlast in de woningen. Hierbij kijkt RWS specifiek naar de invloed van het kanaal op de grondwaterstand maar ook andere hydrologische invloeden en veranderingen worden meegenomen.
 • Afgeleide hoofdtaken:
  • Trek een conclusie in hoeverre het kanaal invloed heeft op het grondwater en grondwaterstanden in de woonwijk en vochtproblemen.
  • Onderzoek welke mogelijke maatregelen er zijn om de vochtoverlast in de woningen tegen te gaan, zowel bij het kanaal als in de woonwijk.
  • Onderzoek de globale aanleg- en onderhoudskosten en benodigde uitvoeringstijd.
  • Wat is het draagvlak hiervan bij diverse stakeholders.
  • Welke effecten hiervan zijn te verwachten (KT, LT).

10. Onderzoeksgebied

 • Moeilijk op voorhand te zeggen
 • Er wordt gekeken naar het probleem in de woonwijk van Sluiskil
 • Bepaling gebied is afhankelijk van (deel)uitkomsten onderzoek

11. Aanpak onderzoek

 • Product 1: Quick scan onderzoek (historische) ontwikkeling van grondwatersysteem kanaal en woonwijk (1970 – heden) -> Tauw
 • Product 2: Opstellen probleemanalyse & systeemanalyse, vaststellen oorzaken van grondwateroverlast Sluiskil en mogelijke beheersmaatregelen -> Tauw
 • Product 3: Opstellen gedetailleerd en gevalideerd grondwatermodel om oorzaken en beheersmaatregelen door te rekenen. Eventueel toevoegen van extra praktijkproeven / (bv pompproeven) om modelberekeningen te onderbouwen met de juiste parameters -> Aveco de Bondt
 • Product 4: Opstellen meet- en monitoringsplan kanaal en woonwijk adhv reeds bestaande areaal- en meet- en monitoringsgegevens -> Aveco de Bondt
 • Product 5: Opstellen adviesrapport over oorzaken en (mogelijke) maatregelen die uitgevoerd gaan worden, op de korte en (middel)lange termijn -> Tauw
 • Product 6: Externe kwaliteitsborging over product 1 t/m 5 -> Deltares

12. Planning

 • Opleveren eindproduct werkgroep: eind kwartaal 3, 2022.
 • Besluitvorming over vervolg: kwartaal 4, 2022.
 • Eventuele uitvoering van maatregelen: zeer afhankelijk van uitkomsten onderzoek.
 • Afhankelijk van het oorzakelijk onderzoek zullen maatregelen worden aanbevolen.
 • De effectiviteit van maatregelen zal bij de keuze centraal staan. In de afweging zullen ook uitvoeringsmogelijkheden, hinder en kosten worden meegenomen.
 • Eenmaal per komend kwartaal zal er een zg ‘stakeholdersoverleg’ georganiseerd gaan worden. Hierin wordt aan belanghebbenden de voortgang uitgelegd. In deze groep zal ook een bewonersvertegenwoordiging zitten.

13. Uitnodiging nabespreking

 • Komt u in gesprek met de gemeente, Rijkswaterstaat of de onderzoekbureaus?
 • Gebiedskennis delen.