Masterplan Axelsedam

Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum.

Masterplan Axelsedam

Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum stad Terneuzen.

Masterplan Axelsedam. Met een overzicht van de deelgebieden 1 t/m 6. Zie toelichting in de tekst.In 2003 is het Masterplan Axelsedam opgesteld. Het Masterplan Axelsedam is geen concreet bouwplan of een keiharde blauwdruk. Het is, zoals gezegd, een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Deze gebieden: de Kop van de Noordstraat (1), het Schuttershof (2), de Beurtvaartkade (3), Rand Kennedylaan Oost (4), Kennedylaan West (5) en het schiereiland Schependijk (6), vormden oorspronkelijk het plangebied. Van al deze deelgebieden zijn het Schuttershof en Rand Kennedylaan Oost en Kennedylaan West gerealiseerd en wordt het schiereiland Schependijk betrokken bij de bouw van een nieuwe sluis. Resteren deels nog de Kop van de Noordstraat en de Beurtvaartkade.

In het plangebied Axelsedam vielen vooral de verouderde inrichting en bebouwing op. Vlak naast het centrum, langs een belangrijke invalsweg, lagen oude bedrijfspanden en braakliggende stukken land. Deze hebben een negatieve uitstraling op de directe omgeving en op het centrum. Met behulp van het masterplan kunnen toekomstige initiatieven en ingrepen in het gebied op elkaar afgestemd worden, waardoor een samenhangende en doelgerichte ontwikkeling ontstaat. Ook komt er een goede verbinding tussen de Kennedylaan en het kernwinkelgebied (binnenstad) van Terneuzen.

Kop van de Noordstraat

In het projectgebied Kop van de Noordstraat worden 2 nieuwbouwplannen gerealiseerd. Op het zuidelijke deel is ‘De Kampanje’ verrezen. In dit poortgebouw naar de winkelstraat zijn 26 appartementen gerealiseerd. Op de begane grond wordt bibliotheek en horeca gehuisvest. Het nieuwe ‘Belle Vue plein’ wordt opnieuw ingericht tot een sfeervolle openbare ruimte met groen en terrassen. De bouw van de Kampanje is in 2021 voltooid.

Het project Kop van de Noordstraat van Impact Vastgoed uit Rotterdam is gesitueerd op de hoek Vlooswijkstraat/ Noordstraat. Hier worden kleinschalige appartementen gerealiseerd, met name gericht op tijdelijke bewoning. Het gevelbeeld moet herinneren aan de voormalige witte panden die op deze locatie stonden.

Beurtvaartkade

In 2018 is een overeenkomst getekend met de projectontwikkelingscombinatie Sprangers/Cordeel om de oude bedrijfslocatie Beurtvaartkade Terneuzen te herontwikkelen met een hoge woontoren annex horeca/restaurant en hotel. Helaas is door de onzekerheid rondom Covid-19 het hotel afgehaakt en bleek later ook dat een van de twee ontwikkelaars, Sprangers genaamd, het faillissement heeft aangevraagd.

Desalniettemin heeft Cordeel te kennen gegeven het project te willen voortzetten en voor de bouw van een woontoren een omgevingsvergunning aangevraagd. Het bestemmingsplan is hiervoor aangepast en inmiddels ook onherroepelijk geworden.

Het perceel Beurtvaartkade heeft een prominente plek in de stad, langs een belangrijke ontsluitingsweg van Terneuzen. Een belangrijk kenmerk van de Beurtvaartkade is de ligging aan de oostelijke kanaalarm. Deze watergang is van historische betekenis voor Terneuzen en heeft nog een maritieme sfeer die Terneuzen in andere delen van de stad is kwijtgeraakt. Aan de kade liggen binnenvaartschepen en plezierjachten. Ook cruiseschepen kunnen hier straks nog aanleggen aan een opgeknapte kade. Dit planconcept past in de visie die in 2003 al is geschreven in het Masterplan Axelsedam en later in de Structuurvisie Binnenstad Terneuzen (2012). De start van de bouw wordt halverwege 2022 verwacht.

Kennedylaan

Met het realiseren van nieuwe functies, zoals grootschalige detailhandel, woningbouw, parkeren enz. wil de gemeente Terneuzen dit gebied bij de stad betrekken.

Unieke kans

De ontwikkeling van Kennedylaan West en Oost bleek een unieke kans binnen de gemeente Terneuzen om direct naast de binnenstad een gebied met grootschalige winkels te realiseren. De combinatie van grootschalige winkels en recreatief winkelen in de binnenstad wordt gezien als een heel sterke combinatie met grote aantrekkingskracht op het winkelende publiek in en buiten de regio. In 2016 is het bestemmingsplan voor de Kennedylaan, dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, van kracht geworden.

Ontwikkeling west en uitbreiding oost

Aan de westzijde is een gebouw met appartementen verrezen met op de begane grond winkels. Ten zuiden van de Stationsweg is een tankstation gerealiseerd, naast de nieuwe winkel van Carpet Right.
Ten Oosten van de Kennedylaan (achterkant van de huidige winkels) zijn kleine woningen voor arbeidsmigranten gebouwd.
Het project Kennedylaan West en rand Kennedylaan Oost is daarmee volledig voltooid.

Aanpassing wegen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe trekpleister goed bereikbaar is, is de infrastructuur (Kennedylaan) aangepast. Zo is de splitsing Kennedylaan-Stationsweg veranderd en is er nog een derde zebrapad aangelegd over de Kennedylaan voor een veilige oversteek. De fietspaden langs de Kennedylaan zijn zoveel mogelijk afgescheiden van de weg aangelegd.

Verbinding Kennedylaan - binnenstad Terneuzen

Er komt een verbinding tussen de winkelgebieden Kennedylaan, Schuttershofcomplex en Kop van de Noordstraat (kernwinkelgebied) over de Axelsedam. De eerste ideeën daarover zijn met een klankbordgroep, bestaande uit ondernemers en organisaties rondom de Axelsedam, besproken. Nu de bouw van de Kop van de Noordstraat is voltooid (de Kampanje), gaat de gemeente dit onderwerp verder oppakken.