Masterplan Axelsedam

Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum.

In 2003 is het Masterplan Axelsedam opgesteld. Het Masterplan Axelsedam is geen concreet bouwplan of een keiharde blauwdruk. Het is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het Masterplan Axelsedam schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum. Deze gebieden: de Kop van de Noordstraat (1), het Schuttershof (2), de Beurtvaartkade (3), rand Kennedylaan Oost (4), Kennedylaan West (5) en het schiereiland Schependijk (6), vormden oorspronkelijk het plangebied.

 Overzicht van de deelgebieden

 

 

Van al deze deelgebieden zijn het Schuttershof en Kennedylaan Oost en West gerealiseerd en wordt het schiereiland Schependijk betrokken bij de bouw van een nieuwe sluis. Resteren de Kop van de Noordstraat en Beurtvaartkade.
In het plangebied Axelsedam vallen vooral de verouderde inrichting en bebouwing op. Vlak naast het centrum, langs een belangrijke invalsweg, liggen oude bedrijfspanden en braakliggende stukken land. Deze hebben een negatieve uitstraling op de directe omgeving en op het centrum. Met behulp van het masterplan kunnen toekomstige initiatieven en ingrepen in het gebied op elkaar afgestemd worden, waardoor een samenhangende en doelgerichte ontwikkeling ontstaat. Ook komt er een goede verbinding tussen Kennedylaan en het kernwinkelgebied van Terneuzen.

 

 

Kop van de Noordstraat (deelgebied 1)

In het projectgebied (1) Kop van de Noordstraat worden 2 nieuwbouwplannen gerealiseerd. Op het zuidelijke deel verrijst  'De Kampagne'. In dit poortgebouw naar de winkelstraat worden 26 appartementen gerealiseerd. Op de begane grond wordt een bibliotheek en horeca gehuisvest. Het nieuwe 'Belle-Vue-plein' wordt opnieuw ingericht tot een sfeervolle openbare ruimte met groen en terrassen.

Het project Kop van de Noordstraat van Impact Vastgoed uit Rotterdam is gesitueerd op de hoek Vlooswijkstraat/ Noordstraat. Hier worden een 40-tal kleinschalige appartementen gerealiseerd, met name gericht op tijdelijke bewoning. Het gevelbeeld herinnert aan de voormalige witte panden die op deze locatie stonden.

Beide projecten zijn in voorbereiding. De bouw van De Kampanje start in maart 2020. De bouw van het project van Impact Vastgoed start later dit jaar.

 

 

Beurtvaartkade (deelgebied 3)

De gemeente Terneuzen en North Sea Port zijn voornemens om hun gronden op de locatie Beurtvaartkade Terneuzen te verkopen aan de aannemerscombinatie Sprangers/Cordeel voor de bouw van een 20 verdiepingen woontoren annex hotel en vergaderruimten, inclusief horeca. De exploitatie daarvan zal worden verzorgd door Golden Tulip/l’Escaut. Het huidige hotel aan de Scheldekade zal hiermee verdwijnen. Op de overige verdiepingen worden appartementen en studio’s gerealiseerd met verschillende oppervlaktes. Het perceel Beurtvaartkade heeft een prominente plek in de stad, langs een belangrijke ontsluitingsweg van Terneuzen. Een belangrijk kenmerk van de Beurtvaartkade is de ligging aan de oostelijke kanaalarm. Deze watergang is van historische betekenis voor Terneuzen en heeft nog een maritieme sfeer die Terneuzen in andere delen van de stad is kwijtgeraakt. Aan de kade liggen binnenvaartschepen en plezierjachten. Ook cruiseschepen kunnen hier straks nog aanleggen aan een opgeknapte kade (werkzaamheden kade starten in februari 2018 in opdracht van North Sea Port). Dit planconcept past in de visie die in 2003 al is geschreven in het Masterplan Axelsedam en later in de Structuurvisie Binnenstad Terneuzen (2012). Om dit mogelijk te maken zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Dat staat voor 2019 op de planning. Een eerste informatiebijeenkomst over dit plan volgt pas na de zomervakantie aangezien de voorbereiding van de plannen meer tijd kost dan gepland.

Kennedylaan (deelgebieden 4 en 5)

Met het realiseren van nieuwe functies, zoals grootschalige detailhandel, woningbouw, parkeren enz. wil de gemeente Terneuzen dit gebied bij de stad betrekken.

Unieke kans

De ontwikkeling van Kennedylaan West en Oost is een unieke kans binnen de gemeente Terneuzen om direct naast de binnenstad een gebied met grootschalige winkels te realiseren. De combinatie van grootschalige winkels en recreatief winkelen in de binnenstad wordt gezien als een heel sterke combinatie met grote aantrekkingskracht op het winkelende publiek in en buiten de regio. In 2016 is het bestemmingsplan voor de Kennedylaan, die deze ontwikkeling mogelijk maakt, van kracht geworden.

Ontwikkeling west en uitbreiding oost

Aan de westzijde is een gebouw met appartementen verrezen met op de begane grond winkels. Ten zuiden van de Stationsweg is een tankstation gerealiseerd, naast de nieuwe winkel van Carpet Right. Ook aan de oostzijde komt nog een nieuwe winkel. De Kennedylaan is dan volledig ingevuld.

Ten Oosten van de Kennedylaan (achterkant van de huidige winkels) zijn kleine woningen voor arbeidsmigranten gebouwd.

Aanpassing wegen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe trekpleister goed bereikbaar is, wordt de infrastructuur (Kennedylaan) aangepast. Zo wordt de splitsing Kennedylaan-Stationsweg aangepast en komt er nog een derde zebrapad bij over de Kennedylaan voor een veilige oversteek. De fietspaden langs de Kennedylaan worden afgescheiden van de weg aangelegd.

 

Verbinding Kennedylaan - binnenstad Terneuzen

Er komt een verbinding tussen de winkelgebieden Kennedylaan, Schuttershofcomplex en Kop van de Noordstraat (kernwinkelgebied) over de Axelsedam. De eerste ideeën daarover zijn met een klankbordgroep, bestaande uit ondernemers en organisaties rondom de Axelsedam, besproken. Nu meer duidelijkheid bestaat over de invulling van de Kop van de Noordstraat, gaat de gemeente dit onderwerp verder oppakken in samenspraak met deze klankbordgroep.