Flexwonen

De gemeente Terneuzen legt de concept beleidsnotitie 'Grip op Flexwonen' en de beleidsregel 'Flexbewoning gemeente Terneuzen' vanaf 24 november 2021 tot en met 5 januari 2022 ter inzage.

In de beleidsnotitie 'Grip op Flexwonen' staan de ervaringen van de afgelopen jaren met de tijdelijke huisvesting van internationale werknemers. Met ons beleid willen we tegemoet komen aan de groeiende vraag naar flexibele woonvormen. Uitgangspunt is, dat we gebruik maken van de bestaande woningvoorraad en kwalitatief goede, tijdelijke huisvesting willen hebben, waarbij de leefbaarheid van de omgeving niet wordt aangetast, nog liever verbeterd.
We willen duidelijkheid over de toelaatbaarheid van huisvesting zodat onacceptabele en onveilige vormen van huisvesting, ruimtelijk ongewenste situaties en problemen in de woonomgeving worden voorkomen.

De beleidsregel 'Flexbewoning gemeente Terneuzen' biedt de mogelijkheid om binnen de bestaande woningvoorraad huisvesting te bieden aan maximaal vier personen die geen huishouden vormen maar wel langdurig binnen onze gemeente verblijven. Het biedt een juridische basis om adequaat op te kunnen treden indien niet conform de beleidsregel wordt gehandeld.

Inzien en inspraakprocedure

De concept beleidsnotitie en de concept beleidsregel liggen vanaf 24 november 2021 tot en met 5 januari 2022 digitaal ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk een zienswijze over de conceptstukken in te dienen.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar:
Gemeente Terneuzen, onder vermelding van zaaknummer 342157
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Digitale reacties kunt u sturen naar:
flexwonen@terneuzen.nl.
Graag in uw reactie uw naam en contactgegevens.

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden geanalyseerd en meegenomen in de definitieve stukken dat we ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de concept beleidsstukken?  Dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres flexwonen@terneuzen.nl.