Flexwonen

In de beleidsnotitie 'Grip op Flexwonen' staan de ervaringen van de afgelopen jaren met de tijdelijke huisvesting van internationale werknemers. Met ons beleid willen we tegemoet komen aan de groeiende vraag naar flexibele woonvormen. Uitgangspunt is, dat we gebruik maken van de bestaande woningvoorraad en kwalitatief goede, tijdelijke huisvesting willen hebben, waarbij de leefbaarheid van de omgeving niet wordt aangetast, nog liever verbeterd.
We willen duidelijkheid over de toelaatbaarheid van huisvesting zodat onacceptabele en onveilige vormen van huisvesting, ruimtelijk ongewenste situaties en problemen in de woonomgeving worden voorkomen.

De beleidsregel 'Flexbewoning gemeente Terneuzen' biedt de mogelijkheid om binnen de bestaande woningvoorraad huisvesting te bieden aan maximaal vier personen die geen huishouden vormen maar wel langdurig binnen onze gemeente verblijven. Het biedt een juridische basis om adequaat op te kunnen treden indien niet conform de beleidsregel wordt gehandeld.

Aanvraag vergunning Flexbewoning

De vergunning Flexbewoning (afwijking bestemmingsplan) betreft een tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van maximaal 3 jaar. Deze tijdelijke omgevingsvergunning kunt u aanvragen door gebruik te maken van de website van het Omgevingsloket.   

Let op: de  vergunning Flexbewoning staat niet apart benoemd. U dient  te kiezen voor  ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.  Aan de aanvraag omgevingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd. De legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedragen € 1.364,-- (prijspeil 2022)

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de beleidsstukken?  Dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail (flexwonen@terneuzen.nl)