Veelgestelde vragen over ruimingen

Onderstaande lijst met veelgestelde vragen wordt, wanneer dat nodig is, aangevuld met nieuwe vragen. Als u hier het antwoord op uw vraag niet vindt, kunt u deze per mail stellen via begraafplaatsen@terneuzen.nl.

Wat voor soorten graven zijn er en wat is het verschil hiertussen?

Voor een beschrijving van de verschillende soorten graven verwijzen wij u naar de brochure Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen.

Wat zijn grafrechten?

In de brochure Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen beschrijven wij wat grafrechten zijn.

Wat is een grafrusttermijn?

In de brochure Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen beschrijven wij wat een grafrusttermijn is.

Wanneer wordt er begonnen met het ruimen van graven?

Voordat wij beginnen met het ruimen van graven willen wij met de nabestaanden in contact komen. Wij geven nabestaanden de keuze wat ze met het graf willen.
Als de nabestaanden de keuze maken om het graf te laten ruimen, wordt het graf in een latere fase geruimd. De nabestaanden worden op de hoogte gebracht wanneer de daadwerkelijke ruiming zal plaatsvinden.
Daarnaast wordt hierover via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.

Hoe weet ik welk graf er geruimd gaat worden?

Als u als nabestaande bij ons staat geregistreerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd.
Op de begraafplaats zelf worden de te ruimen graven voorzien van een bordje en vindt u informatie op de plattegrond bij het informatiebord.
Daarnaast wordt hierover via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.

Hoe worden de stoffelijke overschotten in het verzamelgraf begraven?

De stoffelijke overschotten worden ieder apart, in een speciale bodybag, herbegraven in het verzamelgraf. Zo worden de stoffelijke overschotten niet vermengd.

Door verstoorde familiecontacten is er geen overleg mogelijk met de overige nabestaanden. Nu dreigt het graf geruimd te worden. Wat kan ik doen om het graf toch te behouden?

Meld u bij de gemeente aan als belanghebbende. U ontvangt dan een brief met formulier waarop u uw wensen kunt aangeven. Wanneer de wensen in strijd zijn met elkaar, zal de familie er toch zelf uit moeten komen. De gemeente kan zich daar niet in mengen.
De gemeente hanteert het principe dat verlengen van grafrechten (dus het behoud van het graf) boven het ruimen van het graf gaat.

Hoe ziet een grafmonument op een verzamelgraf er uit?

Bij het verzamelgraf staat een gedenkplaat. Als de nabestaanden dit wensen, vermelden wij hierop de naam van de overledene, het geboortejaar en het jaar van overlijden.

Wat gebeurt er met het grafmonument?

Het grafmonument is eigendom van de nabestaanden. Wanneer wij het graf gaan ruimen, krijgen nabestaanden de gelegenheid om het grafmonument te verwijderen. Als zij het grafmonument niet zelf willen houden, verwijderen en vernietigen wij het.

Is het mogelijk om het stoffelijk overschot te herbegraven in een graf van een familielid?

Het is mogelijk om het stoffelijk overschot te herbegraven in een bestaand graf. Dit kan alleen als hier nog niet het maximum aantal overledenen in begraven is.

Is het mogelijk om het stoffelijk overschot na crematie bij te zetten in een (urnen)graf?

Ja, het is mogelijk om een asbus bij te zetten als hier voldoende ruimte voor is.

Kan een graf zonder toestemming van de nabestaanden geruimd worden?

Ja, dat is mogelijk, maar het heeft niet onze voorkeur. Wij willen graag de keuze aan de nabestaanden laten.
Kunnen wij géén nabestaanden traceren, dan mogen wij wettelijk gezien het graf ruimen als:

  • de verplichte grafrusttermijn van 10 jaar verlopen is;
  • de grafrechten (bij particuliere graven) verlopen zijn.
Wat kan ik doen om het graf te behouden?
  • bij een particulier graf kan de rechthebbende de grafrechten verlengen;
  • huurgraven en algemene graven kunnen omgezet worden naar particuliere graven, waarvoor u grafrechten af kunt sluiten. Als het een algemeen graf betreft waarin meerdere personen onder elkaar begraven zijn, kan dit graf niet op dezelfde graflocatie behouden blijven. In deze situatie moet een herbegraving naar een nieuw particulier graf plaatsvinden.
Waarom plaatst de gemeente oproepen met de vraag aan nabestaanden om contact op te nemen? Heeft de gemeente hier geen gegevens van?

Wij roepen pas op na zorgvuldig onderzoek. Vroeger werden de belanghebbenden van algemene graven niet geregistreerd. Hierdoor is het voor de gemeente niet bekend wie de belanghebbende is van een graf. De rechthebbenden van particuliere graven en huurgraven zijn in principe wel geregistreerd, maar het kan voorkomen dat door verhuizing of overlijden van de rechthebbende geen actuele gegevens bekend zijn.
Om zoveel mogelijk nabestaanden gelegenheid te geven om een keuze te maken wat er met het graf moet gebeuren, roept de gemeente op om zelf contact op te nemen.

Wat gebeurt er als de gemeente geen nabestaanden kan vinden en ook niemand zich meldt?

Als wij geen nabestaanden kunnen vinden en niemand zich meldt, mogen wij het graf ruimen. Wij verwijderen en vernietigen dan het grafmonument. Hierna zal op een bepaald moment het stoffelijk overschot in het verzamelgraf herbegraven worden.

Wat wordt met het grafmonument gedaan als ik het niet verwijder?

De gemeente zal het grafmonument verwijderen en laten vernietigen.

Mogen er meerdere stoffelijke overschotten in een graf herbegraven worden?

Ja, op de meeste begraafplaatsen is het mogelijk om 2 personen in een graf te (her)begraven.

Wat zijn de kosten voor het verlengen van grafrechten, herbegraven of cremeren?

De tarieven met betrekking tot begraven zijn te vinden in de tarieventabel lijkbezorgingsrechten. Voor het cremeren moet u een prijs opvragen bij een begrafenisondernemer.

Kan er een betalingsregeling getroffen worden?

Ja, de kosten voor af te sluiten grafrechten kunnen gespreid worden over 10 jaar. Hiervoor wordt rente in rekening gebracht.

Wat gebeurt er met oorlogsgraven?

Oorlogsgraven zijn particuliere graven met rechten voor onbepaalde tijd. Deze worden niet geruimd.
In de brief (verlenging) uitsluitend recht tot begraven staat de volgende voorwaarde “het recht vervalt bij het laten verlopen van de grafrechten en/of als de begraafplaats in navolging van de Wet op de Lijkbezorging gesloten verklaard wordt”.

Wat gebeurt er als de gemeente de begraafplaats sluit?

Er is een groot verschil tussen het sluiten van een begraafplaats en het opheffen van een begraafplaats. Bij de volgende vragen leest u wat de gevolgen zijn.

Wat gebeurt er als een begraafplaats gesloten wordt?

Bij sluiting blijft de begraafplaats nog wel begraafplaats. Lopende grafrechten worden gerespecteerd. De graven waarop nog rechten rusten, kunnen blijven liggen zolang dat wenselijk is voor de nabestaanden. De begraafplaats kan wel meer een parkfunctie krijgen.

Wat gebeurt er met de nog lopende grafrechten als de begraafplaats sluit?

Op een gesloten begraafplaats mag niet meer begraven worden. Ook niet in gereserveerde graven. De gemeente zal hier bij een eventuele sluiting rekening mee houden en de rechthebbenden van gereserveerde graven compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door de lopende rechten van het gereserveerde graf om te zetten naar een nieuw particulier graf op een andere begraafplaats.
Het bijzetten van asbussen blijft mogelijk op een gesloten begraafplaats.

Wat gebeurt er als de begraafplaats wordt opgeheven?

Bij het opheffen van de begraafplaats houdt de begraafplaats op begraafplaats te zijn en krijgt deze een andere bestemming. Dit kan pas op zijn vroegst 10 jaar nadat de laatste begraving heeft plaatsgevonden. In principe gebeurt dit alleen als alle graven op de begraafplaats zijn geruimd.