Aankoop of huur van groenstroken

Wilt u een stuk openbaar groen van de gemeente kopen of huren voor het gebruik als tuin, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.
 

Huur aanvragen

Koop aanvragen

 

  • Wilt u een stuk openbaar groen aankopen of huren, dat deel uitmaakt van een strook achter meerdere woningen? Dan adviseren wij u samen met de betrokken bewoners een verzoek in te dienen.
  • Bent u eigenaar van het aangrenzende perceel? Als u eigenaar bent, kunt u zelf een verzoek indienen.
  • Bent u huurder van een woning? Dan moet de verhuurder bereid zijn de grond aan te kopen en het aan u in verhuur te geven.

Als u de online aanvraag doet, moet u als bijlage een kadastrale kaart/tekening meesturen, waarop u aangeeft wat u wilt kopen of huren.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt deze intern beoordeeld en voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Als het College besluit om niet tot verkoop/verhuur over te gaan, krijgt u schriftelijk bericht. Voor de afhandeling van uw aanvraag, moet u rekening houden met een termijn van ongeveer twee tot drie maanden.

Aankoop groenstrook

De kosten voor de aankoop van groen- en reststroken vindt u in het overzicht grondprijzen.

Deze prijs kan jaarlijks worden geïndexeerd. Daarnaast zijn er nog extra kosten, zoals bijvoorbeeld notariskosten, kadastraal recht en de verschuldigde belastingen. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte van de strook die wordt aangekocht en komen voor rekening van de koper.

Het is gemeentelijk beleid dat er bij aankoop van meer dan 100 m² gemeentegrond een verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Onder de 100 m² is dit een historisch onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn mede bepalend of de grond daadwerkelijk wordt verkocht. De kosten voor het bodemonderzoek worden alleen na aankoop van de grond door de gemeente vergoed.

Na goedkeuring door het college en na uitvoeren van een historisch of verkennend bodemonderzoek krijgt u de koopovereenkomst toegestuurd ter ondertekening. Daarna kan de overdracht plaatsvinden bij een door u gekozen notaris. Kosten van het kadaster en de notaris komen voor rekening van de koper.

Bij het aankopen van de grond, wordt de bestemming niet gewijzigd. Dit betekent dat de grond de huidige bestemming (groenbestemming) houdt. Dit houdt in dat u niet mag bouwen op de aangekochte grond. Daarnaast kunnen er voorwaarden gesteld worden ten aanzien van bijvoorbeeld de erfafscheiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in uw koopovereenkomst.

Huur groenstrook

De tarieven voor het huren van gemeentegrond vindt u in het overzicht grondprijzen.