Planschade

Er kan sprake zijn van planschade door een planologische maatregel uw woon- of bedrijfsomgeving verandert. Een planologische maatregel kan zijn: een nieuw bestemmingsplan zijn of een aan de buren verleende omgevingsvergunning waarbij is afgeweken van het bestemmingsplan. Hierdoor kan u schade hebben door waardevermindering van een onroerende zaak (bijvoorbeeld uw woning) of inkomensderving. Regels hiervoor staan in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Als er sprake is van planschade in de vorm van een waardevermindering van uw woning of een andere onroerende zaak, is tenminste de eerste 2% van deze waardedaling of inkomensderving voor uw eigen rekening. Dit normaal maatschappelijk risico komt volgens de Wro namelijk niet voor vergoeding in aanmerking.

Aanvraag tegemoetkoming

De eigenaar van een woning, een stuk grond of bedrijfspand of degene die een onder­neming heeft in de nabijheid van de planologische maatregel kan een aanvraag om tegemoetkoming in planschade indienen. Een huurder van een woning komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade wordt het wettelijk drempelbedrag van € 300,-- bij u in rekening gebracht. Het indienen van de aanvraag kan tot maximaal vijf jaar vanaf de datum dat de planologische maatregel rechtens onaantastbaar is.

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kunt u indienen per brief. Bij de brief voegt u een kopie van het eigendomsbewijs van het perceel waarop uw aanvraag betrekking heeft. In uw aanvraag moet tenminste motiveren en onderbouwen wat de aard van de planschade is en de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming.

Procedure

Voor het beoordelen van uw aanvraag wijst de gemeente een onafhankelijke adviseur aan. Deze maakt een planologische vergelijking. De adviseur kijkt daarbij naar de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor en na de planologische maatregel.

Als er sprake is van een verandering bekijkt de adviseur of dit de oorzaak van de schade is en waar deze uit bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om beperking van het uitzicht of privacy, of toename van geluidshinder. Voor die waardebepaling schakelt de adviseur vaak een taxateur in. De adviseur kijkt ook of u, toen u de woning of een andere onroerende zaak kocht, had kunnen weten dat de omgeving zou veranderen en de schade dus voor u voorzienbaar was. De werkwijze van de adviseur staat in de gemeentelijke procedureverordening

Als de adviseur concludeert dat u planschade lijdt en deze schade ook voor vergoeding in aanmerking komt, neemt het college in de regel dat advies over en ontvangt u een tegemoetkoming in planschade. In dat geval wordt het drempelbedrag terugbetaald. Over het te betalen schadebedrag ontvangt u wettelijke rente.

Het duurt een aantal maanden voordat er een besluit van het college is op uw aanvraag om tegemoetkoming in planschade.