Eenmalige Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. U ontvangt deze toeslag van € 1300,- van de gemeente waar u woont, maximaal één per huishouden. Woont u met meerdere mensen met een uitkering op een adres? Dan wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. Dit is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres.

Aanvragen

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen ziektekostenverzekering via de gemeente en heeft u nog geen eenmalige energietoeslag ontvangen? Dan kunt u met onderstaand aanvraagformulier de energietoeslag aanvragen. Lever kopieën of scans in van alle bewijsstukken. Die kunt u bijvoegen bij uw aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken leesbaar en compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.

Aanvraagformulier Energietoeslag

Na het invullen en ondertekenen kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken mailen naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl (maximaal 10 MB per mailbericht) of per post toesturen of persoonlijk afgeven aan de balie. Als u graag uw bestanden digitaal wilt opsturen maar het lukt niet om onder de grens van in totaal 10 MB te blijven, dan kunt u de bestanden met ons delen via https://cryptshare.terneuzen.nl. Als u gebruik maakt van cryptshare, dan verzoeken wij u om ons na de verzending ook de e-mail met het wachtwoord te sturen. U stuurt dit naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft. Er is sprake van een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag in onderstaande tabel:

Netto inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (130 % van de bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/Alleenstaande ouder € 1.432,36 € 1.593,37
Samenwonend/getrouwd € 2.046,24 € 2.158,47


(Normen juli 2022. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.)

Daarnaast gelden ook de volgende regels:

 • Uw vermogen speelt geen rol bij het beoordelen of u recht heeft op de toeslag.
 • Een student komt in aanmerking voor de energietoeslag als deze zelfstandig woont en zelfstandig de energiekosten draagt.

De volgende mensen komen niet in aanmerking voor de toeslag:

 • jongeren tot 21 jaar;
 • dak- en thuislozen;
 • mensen die in een inrichting wonen;
 • mensen die zijn ingeschreven in de BRP als ingezetene met enkel een briefadres.
Het inkomen berekenen

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op.

Optellen, onder andere

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (bijvoorbeeld WIA + ToeslagenWet inclusief vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 

Niet meetellen, onder andere

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt
Bent u zelfstandige en wisselt uw inkomen?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen over 2021. Dus neem uw jaarinkomen over 2021 en deel het door 12 maanden. Is het gemiddelde gelijk of lager dan toegestaan? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. De gemeente zal achteraf nog inkomensgegevens bij u opvragen.

De energietoeslag automatisch ontvangen in maart 2022

Bent u bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden, dan is de energietoeslag automatisch overgemaakt op 31 maart 2022 in week 23.

U bent bekend bij de gemeente:

 • als u op 1 maart 2022 een uitkering heeft van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz.
 • als u tussen 1 januari en 31 maart 2022 de ziektekostenverzekering Gemeente Extra van CZ kreeg. Kreeg u op 1 april of later de ziektekostenverzekering Gemeente Extra? Dan vraagt u de energietoeslag zelf aan.
 • als u een AIO-uitkering krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).