Eenmalige Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen (maximaal 800 euro). Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. U ontvangt deze toeslag van de gemeente waar u woont, maximaal één per huishouden. Woont u met meerdere mensen met een uitkering op een adres? Dan wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. Dit is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres.

Aanvragen

Inwoners met een bijstandsuitkering hebben de energietoeslag al gekregen van de gemeente. In de week van 6 juni krijgen inwoners die een ziektekostenverzekering via de gemeente hebben, ook een automatische uitbetaling. In dat geval hoeft u dus geen aanvraag te doen. Onderaan deze pagina bij het kopje 'De energietoeslag automatisch ontvangen' vindt u meer informatie.

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen ziektekostenverzekering via de gemeente en heeft u nog geen eenmalige energietoeslag van 800 euro ontvangen? Dan kunt u met onderstaand aanvraagformulier de energietoeslag aanvragen. Lever kopieën of scans in van alle bewijsstukken. Die kunt u bijvoegen bij uw aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken leesbaar en compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.

Aanvraagformulier Energietoeslag

Na het invullen en ondertekenen kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken mailen naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl (maximaal 10 MB per mailbericht) of per post toesturen of persoonlijk afgeven aan de balie. Als u graag uw bestanden digitaal wilt opsturen maar het lukt niet om onder de grens van in totaal 10 MB te blijven, dan kunt u de bestanden met ons delen via https://cryptshare.terneuzen.nl. Als u gebruik maakt van cryptshare, dan verzoeken wij u om ons na de verzending ook de e-mail met het wachtwoord te sturen. U stuurt dit naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft. Er is sprake van een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag in onderstaande tabel:

Netto inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (120 % van de bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/Alleenstaande ouder € 1.310,05 € 1.455,67
Samenwonend/getrouwd € 1.871,50 € 1.971,05


(Normen januari 2022. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.)

Het inkomen berekenen

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op.

Optellen, onder andere

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (bijvoorbeeld WIA + ToeslagenWet inclusief vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 

Niet meetellen, onder andere

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt
Bent u zelfstandige en wisselt uw inkomen?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen over 2021. Dus neem uw jaarinkomen over 2021 en deel het door 12 maanden. Is het gemiddelde gelijk of lager dan toegestaan? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. De gemeente zal achteraf nog inkomensgegevens bij u opvragen.

Geen recht

Jongeren tot 21 jaar, studenten, dak- en thuislozen en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag. Hiermee volgt de gemeente de richtlijnen van de overheid. Als u dak- of thuisloos bent of in een instelling woont, dan heeft u geen energiekosten. Bent u 20 jaar of jonger, dan zijn uw ouders nog financieel onderhoudsplichtig. Meestal wonen jongeren niet zelfstandig met een eigen energierekening.

De energietoeslag automatisch ontvangen

Bent u bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden, dan is de energietoeslag automatisch overgemaakt op 31 maart 2022 of zult u in week 23 de energietoeslag automatisch ontvangen.
U bent bekend bij de gemeente:

 • als u een uitkering hebt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz.
 • als u tussen 1 januari en 31 maart 2022 de ziektekostenverzekering Gemeente Extra van CZ kreeg. Kreeg u op 1 april of later de ziektekostenverzekering Gemeente Extra? Dan vraagt u de energietoeslag zelf aan.
 • als u een AIO-uitkering krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).