Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen

In 2022 is de Nieuwe Sluis in Terneuzen klaar. De sluis in het Kanaal van Gent naar Terneuzen biedt grote kansen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties van deze ontwikkeling profiteren is de gemeente Terneuzen begonnen met het proces 'Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen'.

De drie ambities van de Kanaalsprong

De ‘sprong’ staat voor drie ambities:

  • De sprong in de economie. De nieuwe sluis kan zorgen voor een enorme economische vooruitgang in de regio. We willen zo veel mogelijk kansen in het gebied benutten. Ook moet het woon- en leefklimaat aantrekkelijk en duurzaam blijven of verbeteren.
  • De sprong over de grens. De nieuwe sluis stimuleert de internationale samenwerking. Het gebied langs het kanaal krijgt een steviger verbinding met de snel groeiende stad Gent en met het Vlaamse achterland. Een flink aantal organisaties werkt al samen met Vlaamse partners en veel inwoners maken al gebruik van Vlaamse voorzieningen en omgekeerd. Iedereen kan profiteren van activiteiten over de grens.
  • De sprong in het netwerk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bundelen hun kennis en ervaring, elk vanuit hun belang. Om samen kansen te benutten en aan te geven wat daarvoor nodig is. De gemeente Terneuzen nodigt belanghebbenden uit om met ideeën te komen.

Het perspectief: waar streven we naar?

  • Het gebied rond het kanaal biedt vele voordelen: de beschikbare ruimte, de bereikbaarheid over water, weg en spoor. Met het Vlaamse en Franse achterland op korte afstand. Door alle investeringen wordt het gebied nog interessanter.
  • Een sterke economie en prettig wonen: dat is de dubbele ambitie. Het vestigingsklimaat voor bedrijven en nieuw talent moet goed zijn. Werknemers moeten hier veilig en prettig kunnen wonen. Daar zijn leefbare en aantrekkelijke steden en kernen voor nodig. Met aandacht voor milieukwaliteit, voldoende voorzieningen en een passend woningaanbod. Ook het landschap, rust en recreatie zijn belangrijk.
  • We willen dat de havenontwikkeling en economische topsectoren als de procesindustrie, logistiek en agribusiness elkaar versterken. Daarvoor is nodig dat deze drie economische sectoren onderling meer samenwerken en dat bedrijven en overheden meer gelijk optrekken. Het is aan de politiek om gunstige voorwaarden te creëren voor meer industriële bedrijvigheid.
  • We streven naar een meer bio-gebaseerde economie. Ook willen we een logistiek knooppunt realiseren, waarbij meerdere vormen van transport geïntegreerd worden.

In gesprek met de stakeholders: naar concrete acties

In gesprekken met bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we in beeld krijgen hoe er naar het gebied wordt gekeken.

Begin dit jaar hebben wij met de ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West (TZW) gesproken over de kansen die de nieuwe sluis onze regio straks biedt.
Het doel van deze bijeenkomst was om van de aanwezige ondernemers te horen hoe zij naar de toekomst kijken van de Kanaalzone en wat dit voor hun bedrijf kan betekenen.
De ondernemers van TZW bedachten deze krantenkop: ‘Ondernemersvisie gerealiseerd samen met de overheid’. De kop dekt de lading van de bijeenkomst. Het is niet de gemeente die bepaalt hoe het verder gaat. Dat doen de ondernemers, de wijk- en dorpsraden, partners als Zorgsaam, de woningcorporaties en de gemeenteraad. Met al deze partijen gaan wij in gesprek om de wensen en ideeën te inventariseren en te bundelen.

Het resultaat is dan een concreet actieprogramma voor de komende jaren. Met projecten waarmee we de ambities van de Kanaalsprong realiseren.

De sluis komt eraan. Wat willen we nog meer?

De sluis een nieuw grootschalig project, na de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel en de wegverbeteringen aan de N61 en N62. Allemaal investeringen in de bereikbaarheid en de economie. Wat is er nog meer nodig?

Beter spoor tussen Gent en Terneuzen

Het spoor rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen verdient uitbreiding en verbetering. We doen (gesubsidieerd) onderzoek naar de haalbaarheid van het verbeteren van het spoornetwerk. Eind 2019 moeten de resultaten daarvan bekend zijn. North Sea Port, de gemeente Terneuzen, de stad Gent, de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen werken daarin samen met enkele andere partijen.

Geld voor de economie in Zeeland

Binnen Zeeland loopt momenteel een programma om te komen tot economische structuurversterking. Dit naar aanleiding van de rapportage ‘Zeeland in Stroomversnelling’ van de commissie Balkenende. Hier zijn we bij aangesloten en inmiddels is het gelukt om voor een Terneuzens initiatief substantiële middelen ter beschikking te krijgen. Voor het realiseren van de ambities van de Kanaalsprong houden we uiteraard nauwe aansluiting bij dit programma, naast andere subsidiemogelijkheden.

Tijdens de bouw van de sluis

De bouw is een rijksproject dat wordt uitgevoerd op Terneuzens grondgebied. Wij willen dus weten wat er gebeurt, hoe en wat de effecten zijn tijdens de bouw. Vanuit de Kanaalsprong volgen we de bouw van de sluis.

Gent, Tractaatweg en lobby

Verder zijn we betrokken bij de ruimtelijke sociale economische visie voor de stad Gent en omstreken.We bewegen ons op een meer strategisch niveau in de gesprekken die lopen over de aansluiting Tractaatweg-R4 en we zijn betrokken bij de lobbyagenda voor Zeeland.

Oproep: denk mee over de Kanaalsprong

De gemeente wil op een frisse, nieuwe manier naar de ambities van de Kanaalsprong kijken. De oproep aan inwoners, bedrijven en organisaties is: enk actief mee. Werk mee aan de uitvoering. Wilt u inspireren met ideeën? Ziet u kansen? Of wilt u uw dilemma’s delen? Wij gaan graag met u gesprek.

Kent u nieuwe partijen met regionale of ‘grens ontkennende’ ideeën? Ook deze wil de gemeente graag in beeld krijgen. Daarbij zijn de gemeente- en landsgrenzen wat ons betreft van ondergeschikt belang.

Documenten

U kan hier de Structuurvisie gemeente Terneuzen 2025 en de Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone lezen.

Contact opnemen over de Kanaalsprong?

Johan Everaert j.everaert@terneuzen.nl 06 10926834
Jurgen Smeenk j.smeenk@terneuzen.nl 06 10929899