Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen

Of het nu de bouw van de Nieuwe Sluis, de aanwijzing tot NOVI-gebied betreft, het binnenhalen van de Regio Deal of het bericht dat aan Vlaamse kant geld beschikbaar is gesteld voor goederen – én personenvervoer over het spoor; er is veel aandacht voor de Kanaalzone en in het verlengde daarvan voor de Kanaalsprong. Dat is het initiatief van het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen met als doel om de regio (grensoverschrijdend) op de kaart te zetten ter verbetering van het woon -en vestigingsklimaat en ter realisatie van duurzame economische groei.

De Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen – Hoe nu verder?

Inleiding

Of het nu de bouw van de Nieuwe Sluis, de aanwijzing tot NOVI-gebied betreft, het binnenhalen van de Regio Deal of het bericht dat aan Vlaamse kant geld beschikbaar is gesteld voor goederen – én personenvervoer over het spoor; er is veel aandacht voor de Kanaalzone en in het verlengde daarvan voor de Kanaalsprong. Dat is het initiatief van het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen met als doel om de regio (grensoverschrijdend) op de kaart te zetten ter verbetering van het woon -en vestigingsklimaat en ter realisatie van duurzame economische groei.

Met de gekozen netwerkaanpak zijn we misschien fysiek minder zichtbaar, maar dit betekent niet dat er niets gebeurt. Zo hebben onze lobby- en netwerkactiviteiten ertoe geleid dat we in beeld zijn bij ‘Den Haag’ en dat onze regio de aandacht krijgt die het heeft gevraagd. De samenhang van de dossiers is ook op Rijksniveau opgemerkt. Er liggen niet alleen kansen in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, maar in het gehele havengebied en de regio. Genoeg uitdagingen die wij als gemeente niet alleen aan kunnen. Daar is ook de inzet van de provincie en het Rijk, maar ook van de regio, het bedrijfsleven en het Havenbedrijf voor nodig. 

Hoe moet de gemeente koers kiezen in een vol speelveld met veel verschillende partijen met elk eigen belangen? Wat geeft nu houvast? De belangrijkste uitgangspunten voor de koers:

  • De gemeente staat voor een aantrekkelijk woon -en vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Dat is het gemeentelijke belang.
  • De gemeentelijke inbreng bestaat uit concrete initiatieven, geformuleerd vanuit het perspectief van inwoners en bedrijven. Inwoners moeten zien dat de Kanaalsprong ook hen aangaat.
  • Dit aantrekkelijke vestigingsklimaat houdt niet op bij de grens. We proberen altijd te denken en te handelen vanuit het perspectief van de brede agglomeratie Gent-Terneuzen.
  • De gemeente is bijna altijd betrokken bij de vele ontwikkelingen die gaande zijn. Is er een overleg dat relevant is voor de Kanaalsprong? De gemeente is van de partij.

Onze aanpak: op de verschillende overlegtafels de gemeentelijke wensen en belangen inbrengen

Er zijn veel verschillende overlegtafels waarop wij de gemeentelijke wensen en belangen willen inbrengen. We schuiven aan bij de tafels waar de belangen van Terneuzen of van de regio op tafel liggen. Eén van de belangrijkste tafels op dit moment zijn NOVI en het North Sea Port District (NSPD) . 

Acht overheden (provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Vlissingen en Borsele) inclusief het havenbedrijf hebben een werkagenda opgesteld. Deze werkagenda is een grensoverschrijdende visie voor het gehele havengebied op vele terreinen.

Daarnaast is het North Sea Port District aangewezen als NOVI-gebied. Er is een plan van aanpak voor het (haven)gebied opgesteld dat richting geeft aan een langjari­ge gebiedsgerichte en grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten, provincies en centrale overheden en met belangrijke regionale partners zoals het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port.

Het plan van aanpak is inhoudelijk vertrokken vanuit de concept-werkagenda NSPD en kent 4 gebiedsdoelen en 1 samenwerkingsdoel:

  1. Duurzame energie en circulariteit;
  2. Corridors, verbindingen en toegankelijkheid;
  3. Huisvesting, arbeidsmarkt en opleidingen;
  4. Aantrekkelijk leeflandschap;
  5. Versterken governance tussen regio en centrale overheden.

Op die manier wil het North Sea Port District toewerken naar één complementair woon-leef-werkgebied.

Inmiddels lijken we overspoeld te worden met initiatieven in de Kanaalzone en is het aan de gemeente om overzicht te houden en op de juiste tafel de voor Terneuzen van belang zijnde strategische zaken in te brengen. We willen niet achter de feiten aanlopen maar vooraan zitten, meepraten en helpen bij initiatieven.

 

Contact opnemen over de Kanaalsprong?

Johan Everaert j.everaert@terneuzen.nl 06 10926834
Jurgen Smeenk j.smeenk@terneuzen.nl 06 10929899